aciya-obektov-hozyajstvovaniya','path'=>'investoram/dokumenty-dlya-skachivaniya/pravovoe-regulirovanie','parent'=>798,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['investoram/dokumenty-dlya-skachivaniya/pravovoe-regulirovanie/gosudarstvennaya-registraciya-obektov-hozyajstvovaniya']=788;$m[]=array(798=>788);$a[833]=array('id'=>833,'alias'=>'ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ot-12.05.2017-n1661','path'=>'en/investors/download-files1/regulations','parent'=>832,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/download-files1/regulations/ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ot-12.05.2017-n1661']=833;$m[]=array(832=>833);$a[834]=array('id'=>834,'alias'=>'normativnye-pravovye-akty-k-ukazu-n1661','path'=>'en/investors/download-files1/regulations','parent'=>832,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/download-files1/regulations/normativnye-pravovye-akty-k-ukazu-n1661']=834;$m[]=array(832=>834);$a[835]=array('id'=>835,'alias'=>'mezhpravitelstvennoe-soglashenie-o-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke2','path'=>'en/investors/download-files1/regulations','parent'=>832,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/download-files1/regulations/mezhpravitelstvennoe-soglashenie-o-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke2']=835;$m[]=array(832=>835);$a[836]=array('id'=>836,'alias'=>'razyasneniya-rekomendacii-inye-dokumenty2','path'=>'en/investors/download-files1/regulations','parent'=>832,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/download-files1/regulations/razyasneniya-rekomendacii-inye-dokumenty2']=836;$m[]=array(832=>836);$a[982]=array('id'=>982,'alias'=>'state-registration-of-economic-entities','path'=>'en/investors/download-files1/regulations','parent'=>832,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/download-files1/regulations/state-registration-of-economic-entities']=982;$m[]=array(832=>982);$a[854]=array('id'=>854,'alias'=>'advertisement-placement','path'=>'en/investors/service','parent'=>853,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/service/advertisement-placement']=854;$m[]=array(853=>854);$a[860]=array('id'=>860,'alias'=>'hotel-and-air-tickets-booking','path'=>'en/investors/service','parent'=>853,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/service/hotel-and-air-tickets-booking']=860;$m[]=array(853=>860);$a[855]=array('id'=>855,'alias'=>'preparation-and-registration-of-migratory-documents','path'=>'en/investors/service','parent'=>853,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/service/preparation-and-registration-of-migratory-documents']=855;$m[]=array(853=>855);$a[857]=array('id'=>857,'alias'=>'souvenir-production','path'=>'en/investors/service','parent'=>853,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/service/souvenir-production']=857;$m[]=array(853=>857);$a[858]=array('id'=>858,'alias'=>'tours-across-belarus','path'=>'en/investors/service','parent'=>853,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/service/tours-across-belarus']=858;$m[]=array(853=>858);$a[861]=array('id'=>861,'alias'=>'events-organization','path'=>'en/investors/service','parent'=>853,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/service/events-organization']=861;$m[]=array(853=>861);$a[856]=array('id'=>856,'alias'=>'reception-of-delegations','path'=>'en/investors/service','parent'=>853,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/service/reception-of-delegations']=856;$m[]=array(853=>856);$a[862]=array('id'=>862,'alias'=>'aplly-for-service','path'=>'en/investors/service','parent'=>853,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/service/aplly-for-service']=862;$m[]=array(853=>862);$a[859]=array('id'=>859,'alias'=>'upis','path'=>'en/investors/service','parent'=>853,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/service/upis']=859;$m[]=array(853=>859);$a[867]=array('id'=>867,'alias'=>'galonaya','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/galonaya']=867;$m[]=array(866=>867);$a[868]=array('id'=>868,'alias'=>'pra-nas','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas']=868;$m[]=array(866=>868);$a[907]=array('id'=>907,'alias'=>'investaram','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram']=907;$m[]=array(866=>907);$a[921]=array('id'=>921,'alias'=>'rezidenty1','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/rezidenty1']=921;$m[]=array(866=>921);$a[940]=array('id'=>940,'alias'=>'news-2','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/news-2']=940;$m[]=array(866=>940);$a[968]=array('id'=>968,'alias'=>'kantakty','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty']=968;$m[]=array(866=>968);$a[976]=array('id'=>976,'alias'=>'poshuk-pracy','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/poshuk-pracy']=976;$m[]=array(866=>976);$a[977]=array('id'=>977,'alias'=>'poshuk-navin','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/poshuk-navin']=977;$m[]=array(866=>977);$a[1479]=array('id'=>1479,'alias'=>'karta-sajta-by','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/karta-sajta-by']=1479;$m[]=array(866=>1479);$a[949]=array('id'=>949,'alias'=>'infarmacyya','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/infarmacyya']=949;$m[]=array(866=>949);$a[1778]=array('id'=>1778,'alias'=>'paslugi','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/paslugi']=1778;$m[]=array(866=>1778);$a[1783]=array('id'=>1783,'alias'=>'success','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/success']=1783;$m[]=array(866=>1783);$a[1784]=array('id'=>1784,'alias'=>'failed','path'=>'by','parent'=>866,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/failed']=1784;$m[]=array(866=>1784);$a[869]=array('id'=>869,'alias'=>'agulnaya-infarmacyya','path'=>'by/pra-nas','parent'=>868,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/agulnaya-infarmacyya']=869;$m[]=array(868=>869);$a[887]=array('id'=>887,'alias'=>'struktura-kiravannya','path'=>'by/pra-nas','parent'=>868,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/struktura-kiravannya']=887;$m[]=array(868=>887);$a[875]=array('id'=>875,'alias'=>'pazicyyanavanne-pramyslovasci','path'=>'by/pra-nas','parent'=>868,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci']=875;$m[]=array(868=>875);$a[950]=array('id'=>950,'alias'=>'park-kultury','path'=>'by/pra-nas','parent'=>868,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/park-kultury']=950;$m[]=array(868=>950);$a[890]=array('id'=>890,'alias'=>'hod-budanictva','path'=>'by/pra-nas','parent'=>868,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/hod-budanictva']=890;$m[]=array(868=>890);$a[905]=array('id'=>905,'alias'=>'generalny-plan','path'=>'by/pra-nas','parent'=>868,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/generalny-plan']=905;$m[]=array(868=>905);$a[870]=array('id'=>870,'alias'=>'videa-prezentacyya','path'=>'by/pra-nas','parent'=>868,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/videa-prezentacyya']=870;$m[]=array(868=>870);$a[872]=array('id'=>872,'alias'=>'geagrafiya','path'=>'by/investaram/lgoty','parent'=>871,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/lgoty/geagrafiya']=872;$m[]=array(871=>872);$a[873]=array('id'=>873,'alias'=>'padatkovyya-i-mytnyya-lgoty','path'=>'by/investaram/lgoty','parent'=>871,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/lgoty/padatkovyya-i-mytnyya-lgoty']=873;$m[]=array(871=>873);$a[874]=array('id'=>874,'alias'=>'eaeu1','path'=>'by/investaram/lgoty','parent'=>871,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/lgoty/eaeu1']=874;$m[]=array(871=>874);$a[876]=array('id'=>876,'alias'=>'mashynabudavanne','path'=>'by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci','parent'=>875,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci/mashynabudavanne']=876;$m[]=array(875=>876);$a[877]=array('id'=>877,'alias'=>'elektronika','path'=>'by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci','parent'=>875,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci/elektronika']=877;$m[]=array(875=>877);$a[878]=array('id'=>878,'alias'=>'tonkaya-himiya1','path'=>'by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci','parent'=>875,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci/tonkaya-himiya1']=878;$m[]=array(875=>878);$a[879]=array('id'=>879,'alias'=>'biyatehnalogiya','path'=>'by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci','parent'=>875,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci/biyatehnalogiya']=879;$m[]=array(875=>879);$a[880]=array('id'=>880,'alias'=>'novyya-materyyaly','path'=>'by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci','parent'=>875,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci/novyya-materyyaly']=880;$m[]=array(875=>880);$a[881]=array('id'=>881,'alias'=>'lagistyka','path'=>'by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci','parent'=>875,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci/lagistyka']=881;$m[]=array(875=>881);$a[882]=array('id'=>882,'alias'=>'farmacetychnyya-preparaty','path'=>'by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci','parent'=>875,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci/farmacetychnyya-preparaty']=882;$m[]=array(875=>882);$a[883]=array('id'=>883,'alias'=>'elektronnaya-kamercyya','path'=>'by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci','parent'=>875,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci/elektronnaya-kamercyya']=883;$m[]=array(875=>883);$a[884]=array('id'=>884,'alias'=>'zahovanne-i-apracoka-vyalikih-abyoma-dadzenyh','path'=>'by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci','parent'=>875,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci/zahovanne-i-apracoka-vyalikih-abyoma-dadzenyh']=884;$m[]=array(875=>884);$a[885]=array('id'=>885,'alias'=>'sacyyalna-kulturnaya-dzejnasc','path'=>'by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci','parent'=>875,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci/sacyyalna-kulturnaya-dzejnasc']=885;$m[]=array(875=>885);$a[886]=array('id'=>886,'alias'=>'vykananne-navukova-dasledchyh-kanstruktarskih-i-tehnalagichnyh-rabot','path'=>'by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci','parent'=>875,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci/vykananne-navukova-dasledchyh-kanstruktarskih-i-tehnalagichnyh-rabot']=886;$m[]=array(875=>886);$a[1477]=array('id'=>1477,'alias'=>'mizhuradavy-kaardynacyjny-savet','path'=>'by/pra-nas/struktura-kiravannya','parent'=>887,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/struktura-kiravannya/mizhuradavy-kaardynacyjny-savet']=1477;$m[]=array(887=>1477);$a[888]=array('id'=>888,'alias'=>'administracyya-industryyalnaga-parka','path'=>'by/pra-nas/struktura-kiravannya','parent'=>887,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/struktura-kiravannya/administracyya-industryyalnaga-parka']=888;$m[]=array(887=>888);$a[889]=array('id'=>889,'alias'=>'kampaniya-pa-razvicci-industryyalnaga-parku','path'=>'by/pra-nas/struktura-kiravannya','parent'=>887,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/struktura-kiravannya/kampaniya-pa-razvicci-industryyalnaga-parku']=889;$m[]=array(887=>889);$a[906]=array('id'=>906,'alias'=>'faza-1','path'=>'by/pra-nas/generalny-plan','parent'=>905,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/pra-nas/generalny-plan/faza-1']=906;$m[]=array(905=>906);$a[930]=array('id'=>930,'alias'=>'abslugovanne','path'=>'by/investaram','parent'=>907,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/abslugovanne']=930;$m[]=array(907=>930);$a[871]=array('id'=>871,'alias'=>'lgoty','path'=>'by/investaram','parent'=>907,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/lgoty']=871;$m[]=array(907=>871);$a[908]=array('id'=>908,'alias'=>'registracyya-rezidenta','path'=>'by/investaram','parent'=>907,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/registracyya-rezidenta']=908;$m[]=array(907=>908);$a[1500]=array('id'=>1500,'alias'=>'dzyarzhanaya-registracyya-subekta-gaspadarannya2','path'=>'by/investaram','parent'=>907,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dzyarzhanaya-registracyya-subekta-gaspadarannya2']=1500;$m[]=array(907=>1500);$a[929]=array('id'=>929,'alias'=>'adna-stancyya','path'=>'by/investaram','parent'=>907,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/adna-stancyya']=929;$m[]=array(907=>929);$a[922]=array('id'=>922,'alias'=>'pytanni','path'=>'by/investaram','parent'=>907,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/pytanni']=922;$m[]=array(907=>922);$a[1474]=array('id'=>1474,'alias'=>'dakumenty-dlya-zapampoki','path'=>'by/investaram','parent'=>907,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki']=1474;$m[]=array(907=>1474);$a[928]=array('id'=>928,'alias'=>'partnyory1','path'=>'by/investaram','parent'=>907,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/partnyory1']=928;$m[]=array(907=>928);$a[909]=array('id'=>909,'alias'=>'padac-zayaku-na-registracyyu','path'=>'by/investaram','parent'=>907,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/padac-zayaku-na-registracyyu']=909;$m[]=array(907=>909);$a[1874]=array('id'=>1874,'alias'=>'akcyyanery','path'=>'by/investaram','parent'=>907,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/akcyyanery']=1874;$m[]=array(907=>1874);$a[914]=array('id'=>914,'alias'=>'pravily1','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly','parent'=>910,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly/pravily1']=914;$m[]=array(910=>914);$a[911]=array('id'=>911,'alias'=>'dakumenty-dlya-registracyi-parku','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly','parent'=>910,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly/dakumenty-dlya-registracyi-parku']=911;$m[]=array(910=>911);$a[912]=array('id'=>912,'alias'=>'vyadzenne-biznesu-vyalikim-goradze-kamen','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly','parent'=>910,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly/vyadzenne-biznesu-vyalikim-goradze-kamen']=912;$m[]=array(910=>912);$a[913]=array('id'=>913,'alias'=>'dakumenty-dlya-dzyarzhanaj-registracyi-subekta-gaspadarannya','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly','parent'=>910,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly/dakumenty-dlya-dzyarzhanaj-registracyi-subekta-gaspadarannya']=913;$m[]=array(910=>913);$a[915]=array('id'=>915,'alias'=>'genplan','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly','parent'=>910,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly/genplan']=915;$m[]=array(910=>915);$a[916]=array('id'=>916,'alias'=>'byazvizavy-ezd','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly','parent'=>910,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly/byazvizavy-ezd']=916;$m[]=array(910=>916);$a[917]=array('id'=>917,'alias'=>'acenka-zdzeyannya-na-navakolnae-asyaroddze','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly','parent'=>910,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly/acenka-zdzeyannya-na-navakolnae-asyaroddze']=917;$m[]=array(910=>917);$a[918]=array('id'=>918,'alias'=>'dzyarzhanaya-registracyya-subekta-gaspadarannya-dlya-tago','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly','parent'=>910,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly/dzyarzhanaya-registracyya-subekta-gaspadarannya-dlya-tago']=918;$m[]=array(910=>918);$a[919]=array('id'=>919,'alias'=>'likvidacyya-ekanamichnyh-subekta','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly','parent'=>910,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly/likvidacyya-ekanamichnyh-subekta']=919;$m[]=array(910=>919);$a[920]=array('id'=>920,'alias'=>'infarmacyya-adziny-dzyarzhany-reestr','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly','parent'=>910,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly/infarmacyya-adziny-dzyarzhany-reestr']=920;$m[]=array(910=>920);$a[924]=array('id'=>924,'alias'=>'ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ad-20170512-n166','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/pravily','parent'=>923,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/pravily/ukaz-prezidenta-respubliki-belarus-ad-20170512-n166']=924;$m[]=array(923=>924);$a[925]=array('id'=>925,'alias'=>'palazhenne-ukaza-n166','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/pravily','parent'=>923,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/pravily/palazhenne-ukaza-n166']=925;$m[]=array(923=>925);$a[926]=array('id'=>926,'alias'=>'pagadnennya-pamizh-uradam-respubliki-belarus-i-uradam-kitajskaj-narodnaj-respubliki-kitaya-na-kitajska-belaruskaga-industryyalnaga-parku','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/pravily','parent'=>923,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/pravily/pagadnennya-pamizh-uradam-respubliki-belarus-i-uradam-kitajskaj-narodnaj-respubliki-kitaya-na-kitajska-belaruskaga-industryyalnaga-parku']=926;$m[]=array(923=>926);$a[927]=array('id'=>927,'alias'=>'tlumachenni-rekamendacyi-i-inshyya-dakumenty','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/pravily','parent'=>923,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/pravily/tlumachenni-rekamendacyi-i-inshyya-dakumenty']=927;$m[]=array(923=>927);$a[981]=array('id'=>981,'alias'=>'dzyarzhanaya-registracyya-subekta-gaspadarannya','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/pravily','parent'=>923,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/pravily/dzyarzhanaya-registracyya-subekta-gaspadarannya']=981;$m[]=array(923=>981);$a[1516]=array('id'=>1516,'alias'=>'abslugovanne-investara','path'=>'by/investaram/abslugovanne','parent'=>930,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/abslugovanne/abslugovanne-investara']=1516;$m[]=array(930=>1516);$a[931]=array('id'=>931,'alias'=>'razmyashchenne-reklamy','path'=>'by/investaram/abslugovanne','parent'=>930,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/abslugovanne/razmyashchenne-reklamy']=931;$m[]=array(930=>931);$a[937]=array('id'=>937,'alias'=>'gascinicy-i-braniravanne-aviyabileta','path'=>'by/investaram/abslugovanne','parent'=>930,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/abslugovanne/gascinicy-i-braniravanne-aviyabileta']=937;$m[]=array(930=>937);$a[932]=array('id'=>932,'alias'=>'padryhtoka-i-afarmlenne-migracyjnyh-dakumenta','path'=>'by/investaram/abslugovanne','parent'=>930,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/abslugovanne/padryhtoka-i-afarmlenne-migracyjnyh-dakumenta']=932;$m[]=array(930=>932);$a[934]=array('id'=>934,'alias'=>'suvenirnaya-pradukcyya','path'=>'by/investaram/abslugovanne','parent'=>930,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/abslugovanne/suvenirnaya-pradukcyya']=934;$m[]=array(930=>934);$a[935]=array('id'=>935,'alias'=>'tury-pa-belarusi','path'=>'by/investaram/abslugovanne','parent'=>930,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/abslugovanne/tury-pa-belarusi']=935;$m[]=array(930=>935);$a[933]=array('id'=>933,'alias'=>'pryyom-delegacyj','path'=>'by/investaram/abslugovanne','parent'=>930,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/abslugovanne/pryyom-delegacyj']=933;$m[]=array(930=>933);$a[938]=array('id'=>938,'alias'=>'arganizacyya-merapryemstva','path'=>'by/investaram/abslugovanne','parent'=>930,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/abslugovanne/arganizacyya-merapryemstva']=938;$m[]=array(930=>938);$a[936]=array('id'=>936,'alias'=>'aplata-paslugi','path'=>'by/investaram/abslugovanne','parent'=>930,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/abslugovanne/aplata-paslugi']=936;$m[]=array(930=>936);$a[939]=array('id'=>939,'alias'=>'padac-zayaku-na-abslugovanne','path'=>'by/investaram/abslugovanne','parent'=>930,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/abslugovanne/padac-zayaku-na-abslugovanne']=939;$m[]=array(930=>939);$a[967]=array('id'=>967,'alias'=>'dzejnasc','path'=>'by/infarmacyya','parent'=>949,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/infarmacyya/dzejnasc']=967;$m[]=array(949=>967);$a[952]=array('id'=>952,'alias'=>'kategoryi','path'=>'by/kantakty/vakansii1','parent'=>951,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kategoryi']=952;$m[]=array(951=>952);$a[962]=array('id'=>962,'alias'=>'kampanii','path'=>'by/kantakty/vakansii1','parent'=>951,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kampanii']=962;$m[]=array(951=>962);$a[953]=array('id'=>953,'alias'=>'ofis-paslugi-biznes-paslugi','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kategoryi','parent'=>952,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kategoryi/ofis-paslugi-biznes-paslugi']=953;$m[]=array(952=>953);$a[955]=array('id'=>955,'alias'=>'transpart-lagistyka','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kategoryi','parent'=>952,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kategoryi/transpart-lagistyka']=955;$m[]=array(952=>955);$a[956]=array('id'=>956,'alias'=>'budanictva-ekspluatacyya-budynka-neruhomasc','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kategoryi','parent'=>952,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kategoryi/budanictva-ekspluatacyya-budynka-neruhomasc']=956;$m[]=array(952=>956);$a[959]=array('id'=>959,'alias'=>'vyshejshae-kiranictva','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kategoryi','parent'=>952,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kategoryi/vyshejshae-kiranictva']=959;$m[]=array(952=>959);$a[961]=array('id'=>961,'alias'=>'buhgaltarski-lik-adyt-ekanomika','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kategoryi','parent'=>952,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kategoryi/buhgaltarski-lik-adyt-ekanomika']=961;$m[]=array(952=>961);$a[954]=array('id'=>954,'alias'=>'buhgaltar','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kategoryi/ofis-paslugi-biznes-paslugi','parent'=>953,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kategoryi/ofis-paslugi-biznes-paslugi/buhgaltar']=954;$m[]=array(953=>954);$a[957]=array('id'=>957,'alias'=>'kladashchyk','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kategoryi/budanictva-ekspluatacyya-budynka-neruhomasc','parent'=>956,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kategoryi/budanictva-ekspluatacyya-budynka-neruhomasc/kladashchyk']=957;$m[]=array(956=>957);$a[958]=array('id'=>958,'alias'=>'pagruzchyk','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kategoryi/budanictva-ekspluatacyya-budynka-neruhomasc','parent'=>956,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kategoryi/budanictva-ekspluatacyya-budynka-neruhomasc/pagruzchyk']=958;$m[]=array(956=>958);$a[960]=array('id'=>960,'alias'=>'menedzher-pa-zbyce','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kategoryi/vyshejshae-kiranictva','parent'=>959,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kategoryi/vyshejshae-kiranictva/menedzher-pa-zbyce']=960;$m[]=array(959=>960);$a[963]=array('id'=>963,'alias'=>'dzyarzhanaya-stanova-administracyya-industryyalnaga-parku-kitaj-belarus-vyalikaj-kamen','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kampanii','parent'=>962,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kampanii/dzyarzhanaya-stanova-administracyya-industryyalnaga-parku-kitaj-belarus-vyalikaj-kamen']=963;$m[]=array(962=>963);$a[964]=array('id'=>964,'alias'=>'taa-bel-huavej-tehnoladzhys','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kampanii','parent'=>962,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kampanii/taa-bel-huavej-tehnoladzhys']=964;$m[]=array(962=>964);$a[965]=array('id'=>965,'alias'=>'taa-zavod-telekamunikacyjnaga-abstalyavannya','path'=>'by/kantakty/vakansii1/kampanii','parent'=>962,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1/kampanii/taa-zavod-telekamunikacyjnaga-abstalyavannya']=965;$m[]=array(962=>965);$a[973]=array('id'=>973,'alias'=>'kampaniya-pa-razvicci','path'=>'by/kantakty','parent'=>968,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/kampaniya-pa-razvicci']=973;$m[]=array(968=>973);$a[972]=array('id'=>972,'alias'=>'administracyya-industryyalnaga-parka1','path'=>'by/kantakty','parent'=>968,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/administracyya-industryyalnaga-parka1']=972;$m[]=array(968=>972);$a[974]=array('id'=>974,'alias'=>'rekvizity1','path'=>'by/kantakty','parent'=>968,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/rekvizity1']=974;$m[]=array(968=>974);$a[951]=array('id'=>951,'alias'=>'vakansii1','path'=>'by/kantakty','parent'=>968,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/vakansii1']=951;$m[]=array(968=>951);$a[966]=array('id'=>966,'alias'=>'adpravic-rezyume','path'=>'by/kantakty','parent'=>968,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/adpravic-rezyume']=966;$m[]=array(968=>966);$a[975]=array('id'=>975,'alias'=>'zvarotnaya-suvyaz','path'=>'by/kantakty','parent'=>968,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/zvarotnaya-suvyaz']=975;$m[]=array(968=>975);$a[969]=array('id'=>969,'alias'=>'yak-dabracca-da-nas','path'=>'by/kantakty','parent'=>968,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/yak-dabracca-da-nas']=969;$m[]=array(968=>969);$a[970]=array('id'=>970,'alias'=>'z-minska','path'=>'by/kantakty/yak-dabracca-da-nas','parent'=>969,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/yak-dabracca-da-nas/z-minska']=970;$m[]=array(969=>970);$a[971]=array('id'=>971,'alias'=>'z-nacyyanalnaga-aeraporta-minsk','path'=>'by/kantakty/yak-dabracca-da-nas','parent'=>969,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/kantakty/yak-dabracca-da-nas/z-nacyyanalnaga-aeraporta-minsk']=971;$m[]=array(969=>971);$a[1425]=array('id'=>1425,'alias'=>'v-velikom-kamne-zaregistrirovan-42-j-rezident','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-zaregistrirovan-42-j-rezident']=1425;$m[]=array(983=>1425);$a[1426]=array('id'=>1426,'alias'=>'kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-nadelen-statusom-territorialnoj-osoboj-ekonomicheskoj-zony','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-nadelen-statusom-territorialnoj-osoboj-ekonomicheskoj-zony']=1426;$m[]=array(983=>1426);$a[1428]=array('id'=>1428,'alias'=>'v-parke-sostoyalas-vstrecha-s-kitajskimi-rezidentami','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-parke-sostoyalas-vstrecha-s-kitajskimi-rezidentami']=1428;$m[]=array(983=>1428);$a[1429]=array('id'=>1429,'alias'=>'glavnyj-ispolnitelnyj-direktor-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-hu-chzhen-provel-peregovory-s-ministrom-mchs-respubliki-belarus','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/glavnyj-ispolnitelnyj-direktor-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-hu-chzhen-provel-peregovory-s-ministrom-mchs-respubliki-belarus']=1429;$m[]=array(983=>1429);$a[1430]=array('id'=>1430,'alias'=>'administraciya-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-velikij-kamen-informiruet-o-provedenii-konsultacij','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/administraciya-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-velikij-kamen-informiruet-o-provedenii-konsultacij']=1430;$m[]=array(983=>1430);$a[1432]=array('id'=>1432,'alias'=>'kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-byl-predstavlen-na-investicionnoj-konferencii-v-londone','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-byl-predstavlen-na-investicionnoj-konferencii-v-londone']=1432;$m[]=array(983=>1432);$a[1434]=array('id'=>1434,'alias'=>'velikij-kamen-posetila-obedinennaya-missiya-eek-oon-i-programmy-oon-habitat','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-posetila-obedinennaya-missiya-eek-oon-i-programmy-oon-habitat']=1434;$m[]=array(983=>1434);$a[1436]=array('id'=>1436,'alias'=>'10-vazhnejshih-sobytij-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-v-2018-godu','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/10-vazhnejshih-sobytij-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-v-2018-godu']=1436;$m[]=array(983=>1436);$a[1438]=array('id'=>1438,'alias'=>'delegaciya-departamenta-obshestvennoj-bezopasnosti-pekina-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-departamenta-obshestvennoj-bezopasnosti-pekina-posetila-velikij-kamen']=1438;$m[]=array(983=>1438);$a[1439]=array('id'=>1439,'alias'=>'administraciya-parka-informiruet-o-rabote-odnoj-stancii','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/administraciya-parka-informiruet-o-rabote-odnoj-stancii']=1439;$m[]=array(983=>1439);$a[1440]=array('id'=>1440,'alias'=>'delegaciya-iz-respubliki-serbiya-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-iz-respubliki-serbiya-posetila-velikij-kamen']=1440;$m[]=array(983=>1440);$a[1442]=array('id'=>1442,'alias'=>'kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-i-evrazijskij-bank-razvitiya-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-i-evrazijskij-bank-razvitiya-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve']=1442;$m[]=array(983=>1442);$a[1444]=array('id'=>1444,'alias'=>'administraciya-parka-informiruet-o-poryadke-registracii-inostrannyh-grazhdan-vremenno-prebyvayushih-v-respublike-belarus','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/administraciya-parka-informiruet-o-poryadke-registracii-inostrannyh-grazhdan-vremenno-prebyvayushih-v-respublike-belarus']=1444;$m[]=array(983=>1444);$a[1446]=array('id'=>1446,'alias'=>'zhurnalisty-radiostancii-vvs-posetili-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/zhurnalisty-radiostancii-vvs-posetili-velikij-kamen']=1446;$m[]=array(983=>1446);$a[1448]=array('id'=>1448,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-zte-i-velcom','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-zte-i-velcom']=1448;$m[]=array(983=>1448);$a[1449]=array('id'=>1449,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshli-peregovory-s-kompaniej-blackcat-carbon','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshli-peregovory-s-kompaniej-blackcat-carbon']=1449;$m[]=array(983=>1449);$a[1450]=array('id'=>1450,'alias'=>'v-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke-velikij-kamen-zaregistrirovan-novyj-rezident','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke-velikij-kamen-zaregistrirovan-novyj-rezident']=1450;$m[]=array(983=>1450);$a[1452]=array('id'=>1452,'alias'=>'rukovodstvo-kompanii-sinomach-posetilo-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/rukovodstvo-kompanii-sinomach-posetilo-velikij-kamen']=1452;$m[]=array(983=>1452);$a[1453]=array('id'=>1453,'alias'=>'zamestitel-generalnogo-direktora-departamenta-po-nauke-i-tehnologiyam-provincii-yunnan-guan-dinlu-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/zamestitel-generalnogo-direktora-departamenta-po-nauke-i-tehnologiyam-provincii-yunnan-guan-dinlu-posetil-velikij-kamen']=1453;$m[]=array(983=>1453);$a[1454]=array('id'=>1454,'alias'=>'rukovodstvo-nacionalnogo-ministerstva-obshestvennoj-bezopasnosti-knr-posetilo-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/rukovodstvo-nacionalnogo-ministerstva-obshestvennoj-bezopasnosti-knr-posetilo-velikij-kamen']=1454;$m[]=array(983=>1454);$a[1455]=array('id'=>1455,'alias'=>'v-shekou-proshlo-soveshanie-regionov-yuzhnogo-kitaya-po-privlecheniyu-investicij-s-uchastiem-velikogo-kamnya','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-shekou-proshlo-soveshanie-regionov-yuzhnogo-kitaya-po-privlecheniyu-investicij-s-uchastiem-velikogo-kamnya']=1455;$m[]=array(983=>1455);$a[1456]=array('id'=>1456,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-rezidentami-proizvodstvennikami','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-rezidentami-proizvodstvennikami']=1456;$m[]=array(983=>1456);$a[1457]=array('id'=>1457,'alias'=>'vnimaniyu-kompanij-rabotayushih-v-parke','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/vnimaniyu-kompanij-rabotayushih-v-parke']=1457;$m[]=array(983=>1457);$a[1462]=array('id'=>1462,'alias'=>'sotrudniki-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-i-kompanii-rezidenta-yto-posetili-smolevichskij-socialno-pedagogicheskij-centr1','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/sotrudniki-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-i-kompanii-rezidenta-yto-posetili-smolevichskij-socialno-pedagogicheskij-centr1']=1462;$m[]=array(983=>1462);$a[1458]=array('id'=>1458,'alias'=>'sotrudniki-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-i-kompanii-rezidenta-yto-posetili-smolevichskij-socialno-pedagogicheskij-centr','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/sotrudniki-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-i-kompanii-rezidenta-yto-posetili-smolevichskij-socialno-pedagogicheskij-centr']=1458;$m[]=array(983=>1458);$a[1459]=array('id'=>1459,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-kompaniyami-residentami-rabotayuschimi-v-sfere-niokr','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-kompaniyami-residentami-rabotayuschimi-v-sfere-niokr']=1459;$m[]=array(983=>1459);$a[1460]=array('id'=>1460,'alias'=>'v-velikom-kamne-poyavitsya-delovoy-centr','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-poyavitsya-delovoy-centr']=1460;$m[]=array(983=>1460);$a[1461]=array('id'=>1461,'alias'=>'velikiy-kamen-byl-predstavlen-na-forume-belorussko-kitaiskogo-sotrudnichestva-v-siane','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikiy-kamen-byl-predstavlen-na-forume-belorussko-kitaiskogo-sotrudnichestva-v-siane']=1461;$m[]=array(983=>1461);$a[1463]=array('id'=>1463,'alias'=>'delegatsiya-iz-serbii-posetila-velikii-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegatsiya-iz-serbii-posetila-velikii-kamen']=1463;$m[]=array(983=>1463);$a[1503]=array('id'=>1503,'alias'=>'great-stone-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnoj-vystavke-hannover-messe-2019','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/great-stone-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnoj-vystavke-hannover-messe-2019']=1503;$m[]=array(983=>1503);$a[1504]=array('id'=>1504,'alias'=>'v-pekine-sostoyalos-zasedanie-soveta-direktorov-i-obshhee-sobranie-akcionerov-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-pekine-sostoyalos-zasedanie-soveta-direktorov-i-obshhee-sobranie-akcionerov-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka']=1504;$m[]=array(983=>1504);$a[1517]=array('id'=>1517,'alias'=>'velikij-kamen-posetili-predstaviteli-ukrainskoj-biznes-gruppy-dch','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-posetili-predstaviteli-ukrainskoj-biznes-gruppy-dch']=1517;$m[]=array(983=>1517);$a[1518]=array('id'=>1518,'alias'=>'o-formirovanii-reestra-vladelcev-cennyh-bumag-kitajsko-belorusskogo-sovmestnogo-zakrytogo-akcionernogo-obshhestva-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/o-formirovanii-reestra-vladelcev-cennyh-bumag-kitajsko-belorusskogo-sovmestnogo-zakrytogo-akcionernogo-obshhestva-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka']=1518;$m[]=array(983=>1518);$a[1641]=array('id'=>1641,'alias'=>'o-formirovanii-reestra-vladelcev-cennyh-bumag-kitajsko-belorusskogo-sovmestnogo-zakrytogo-akcionernogo-obshhestva-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka1','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/o-formirovanii-reestra-vladelcev-cennyh-bumag-kitajsko-belorusskogo-sovmestnogo-zakrytogo-akcionernogo-obshhestva-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka1']=1641;$m[]=array(983=>1641);$a[1519]=array('id'=>1519,'alias'=>'velikij-kamen-na-hannover-messe-2019','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-na-hannover-messe-2019']=1519;$m[]=array(983=>1519);$a[1520]=array('id'=>1520,'alias'=>'zamestitel-predsedatelya-postoyannogo-komiteta-vsekitajskogo-sobraniya-narodnyh-predstavitelej-knr-shen-yuenyue-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/zamestitel-predsedatelya-postoyannogo-komiteta-vsekitajskogo-sobraniya-narodnyh-predstavitelej-knr-shen-yuenyue-posetila-velikij-kamen']=1520;$m[]=array(983=>1520);$a[1521]=array('id'=>1521,'alias'=>'administraciya-parka-soobshhaet','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/administraciya-parka-soobshhaet']=1521;$m[]=array(983=>1521);$a[1523]=array('id'=>1523,'alias'=>'kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-i-priorbank-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-i-priorbank-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve']=1523;$m[]=array(983=>1523);$a[1524]=array('id'=>1524,'alias'=>'upravlenie-kommercii-provincii-shensi-posetilo-park','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/upravlenie-kommercii-provincii-shensi-posetilo-park']=1524;$m[]=array(983=>1524);$a[1525]=array('id'=>1525,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-evropejskimi-rezidentami','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-evropejskimi-rezidentami']=1525;$m[]=array(983=>1525);$a[1526]=array('id'=>1526,'alias'=>'industrialnyj-park-velikij-kamen-prezentuet-svoi-vozmozhnosti-dlya-shvejcarskih-kompanij','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/industrialnyj-park-velikij-kamen-prezentuet-svoi-vozmozhnosti-dlya-shvejcarskih-kompanij']=1526;$m[]=array(983=>1526);$a[1527]=array('id'=>1527,'alias'=>'industrialnyj-park-velikij-kamen-predstavlen-na-mezhdunarodnoj-vystavke-tibo-2019','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/industrialnyj-park-velikij-kamen-predstavlen-na-mezhdunarodnoj-vystavke-tibo-2019']=1527;$m[]=array(983=>1527);$a[1528]=array('id'=>1528,'alias'=>'rukovodstvo-oao-bps-sberbank-posetilo-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/rukovodstvo-oao-bps-sberbank-posetilo-velikij-kamen']=1528;$m[]=array(983=>1528);$a[1529]=array('id'=>1529,'alias'=>'delegaciya-respubliki-uzbekistan-posetila-industrialnyj-park-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-respubliki-uzbekistan-posetila-industrialnyj-park-velikij-kamen']=1529;$m[]=array(983=>1529);$a[1530]=array('id'=>1530,'alias'=>'industrialnyj-park-velikij-kamen-prodolzhaet-nalazhivat-sotrudnichestvo-s-evropejskim-biznesom','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/industrialnyj-park-velikij-kamen-prodolzhaet-nalazhivat-sotrudnichestvo-s-evropejskim-biznesom']=1530;$m[]=array(983=>1530);$a[1532]=array('id'=>1532,'alias'=>'velikij-kamen-predstavil-prezentaciyu-v-moskve','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-predstavil-prezentaciyu-v-moskve']=1532;$m[]=array(983=>1532);$a[1533]=array('id'=>1533,'alias'=>'rukovodstvo-tehnoparka-chzhunguancun-posetilo-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/rukovodstvo-tehnoparka-chzhunguancun-posetilo-velikij-kamen']=1533;$m[]=array(983=>1533);$a[1535]=array('id'=>1535,'alias'=>'stremitelnymi-tempami-razvivaetsya-industrialnyj-park-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/stremitelnymi-tempami-razvivaetsya-industrialnyj-park-velikij-kamen']=1535;$m[]=array(983=>1535);$a[1536]=array('id'=>1536,'alias'=>'informagenstvo-sinhua-iniciativa-poyas-i-put-vazhna-s-tochki-zreniya-dalnejshego-razvitiya-ekonomiki-uchastnikov-glava-administracii-velikogo-kamnya','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/informagenstvo-sinhua-iniciativa-poyas-i-put-vazhna-s-tochki-zreniya-dalnejshego-razvitiya-ekonomiki-uchastnikov-glava-administracii-velikogo-kamnya']=1536;$m[]=array(983=>1536);$a[1537]=array('id'=>1537,'alias'=>'sozdanie-chendu-evropejskogo-promyshlennogo-subparka-obsudili-v-kitae','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/sozdanie-chendu-evropejskogo-promyshlennogo-subparka-obsudili-v-kitae']=1537;$m[]=array(983=>1537);$a[1538]=array('id'=>1538,'alias'=>'velikij-kamen-prinyal-uchastie-v-investicionnom-forume-v-hanchzhou','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-prinyal-uchastie-v-investicionnom-forume-v-hanchzhou']=1538;$m[]=array(983=>1538);$a[1539]=array('id'=>1539,'alias'=>'informagentstvo-sinhua-iniciativa-poyas-i-put-pridala-kitajsko-belorusskomu-industrialnomu-parku-dinamichnyj-impuls-razvitiya','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/informagentstvo-sinhua-iniciativa-poyas-i-put-pridala-kitajsko-belorusskomu-industrialnomu-parku-dinamichnyj-impuls-razvitiya']=1539;$m[]=array(983=>1539);$a[1540]=array('id'=>1540,'alias'=>'predstaviteli-smi-knr-v-ramkah-press-tura-posetili-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/predstaviteli-smi-knr-v-ramkah-press-tura-posetili-velikij-kamen']=1540;$m[]=array(983=>1540);$a[1541]=array('id'=>1541,'alias'=>'velikij-kamen-posetili-glavy-zarubezhnyh-diplomaticheskih-missij','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-posetili-glavy-zarubezhnyh-diplomaticheskih-missij']=1541;$m[]=array(983=>1541);$a[1543]=array('id'=>1543,'alias'=>'administraciya-velikogo-kamnya-i-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-prinyali-uchastie-v-respublikanskom-subbotnike','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/administraciya-velikogo-kamnya-i-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-prinyali-uchastie-v-respublikanskom-subbotnike']=1543;$m[]=array(983=>1543);$a[1544]=array('id'=>1544,'alias'=>'velikij-kamen-predstavil-prezentaciyu-na-forume-kitajskih-predpriyatij-vyhod-za-granicu','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-predstavil-prezentaciyu-na-forume-kitajskih-predpriyatij-vyhod-za-granicu']=1544;$m[]=array(983=>1544);$a[1545]=array('id'=>1545,'alias'=>'v-velikom-kamne-nachalos-otkrytoe-pervenstvo-po-basketbolu','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-nachalos-otkrytoe-pervenstvo-po-basketbolu']=1545;$m[]=array(983=>1545);$a[1549]=array('id'=>1549,'alias'=>'belgijskim-investoram-imeyushhim-zavody-v-rossii-velikij-kamen-daet-vozmozhnosti-dalnejshego-razvitiya','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/belgijskim-investoram-imeyushhim-zavody-v-rossii-velikij-kamen-daet-vozmozhnosti-dalnejshego-razvitiya']=1549;$m[]=array(983=>1549);$a[1550]=array('id'=>1550,'alias'=>'kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-podpisal-ryad-soglashenij-v-preddverii-rabochego-vizita-v-knr-prezidenta-belarusi-a.g.lukashenko','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-podpisal-ryad-soglashenij-v-preddverii-rabochego-vizita-v-knr-prezidenta-belarusi-a.g.lukashenko']=1550;$m[]=array(983=>1550);$a[1551]=array('id'=>1551,'alias'=>'kitajskie-avtoproizvoditeli-posetili-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kitajskie-avtoproizvoditeli-posetili-velikij-kamen']=1551;$m[]=array(983=>1551);$a[1552]=array('id'=>1552,'alias'=>'zamestitel-direktora-centra-issledovaniya-problem-razvitiya-pri-gossovete-knr-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/zamestitel-direktora-centra-issledovaniya-problem-razvitiya-pri-gossovete-knr-posetil-velikij-kamen']=1552;$m[]=array(983=>1552);$a[1553]=array('id'=>1553,'alias'=>'utverzhdena-koncepciya-mezhdunarodnogo-foruma-v-industrialnom-parke-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/utverzhdena-koncepciya-mezhdunarodnogo-foruma-v-industrialnom-parke-velikij-kamen']=1553;$m[]=array(983=>1553);$a[1554]=array('id'=>1554,'alias'=>'gruppa-podderzhki-shelkovogo-puti-parlamentskoj-assamblei-obse-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/gruppa-podderzhki-shelkovogo-puti-parlamentskoj-assamblei-obse-posetila-velikij-kamen']=1554;$m[]=array(983=>1554);$a[1560]=array('id'=>1560,'alias'=>'administraciya-industrialnogo-parka-velikij-kamen-v-svyazi-s-perenosom-rabochego-dnya-s-6-maya-2019-g.-na-4-maya-2019-g.-informiruet','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/administraciya-industrialnogo-parka-velikij-kamen-v-svyazi-s-perenosom-rabochego-dnya-s-6-maya-2019-g.-na-4-maya-2019-g.-informiruet']=1560;$m[]=array(983=>1560);$a[1564]=array('id'=>1564,'alias'=>'guandunskij-soyuz-po-mezhdunarodnomu-nauchno-tehnicheskomu-sotrudnichestvu-so-stranami-sng-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/guandunskij-soyuz-po-mezhdunarodnomu-nauchno-tehnicheskomu-sotrudnichestvu-so-stranami-sng-posetil-velikij-kamen']=1564;$m[]=array(983=>1564);$a[1565]=array('id'=>1565,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshel-den-parka','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshel-den-parka']=1565;$m[]=array(983=>1565);$a[1566]=array('id'=>1566,'alias'=>'predstaviteli-vsemirnogo-banka-posetili-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/predstaviteli-vsemirnogo-banka-posetili-velikij-kamen']=1566;$m[]=array(983=>1566);$a[1568]=array('id'=>1568,'alias'=>'szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-i-up-vodnye-sistemy-industrialnogo-parka-sertificirovany-na-sootvetstvie-standartam-ekologicheskogo-menedzhmenta-iso-14001','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-i-up-vodnye-sistemy-industrialnogo-parka-sertificirovany-na-sootvetstvie-standartam-ekologicheskogo-menedzhmenta-iso-14001']=1568;$m[]=array(983=>1568);$a[1572]=array('id'=>1572,'alias'=>'delegaciya-narodnogo-pravitelstva-okruga-baodin-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-narodnogo-pravitelstva-okruga-baodin-posetila-velikij-kamen']=1572;$m[]=array(983=>1572);$a[1573]=array('id'=>1573,'alias'=>'administraciya-industrialnogo-parka-i-institut-prikladnyh-programmnyh-sistem-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/administraciya-industrialnogo-parka-i-institut-prikladnyh-programmnyh-sistem-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve']=1573;$m[]=array(983=>1573);$a[1574]=array('id'=>1574,'alias'=>'institut-issledovanij-sistemnogo-inzhiniringa-pri-kitajskoj-korporacii-sudostroeniyaposetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/institut-issledovanij-sistemnogo-inzhiniringa-pri-kitajskoj-korporacii-sudostroeniyaposetil-velikij-kamen']=1574;$m[]=array(983=>1574);$a[1575]=array('id'=>1575,'alias'=>'velikij-kamen-i-serbskaya-svobodnaya-zona-pirot-zaklyuchili-memorandum-o-vzaimoponimanii','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-i-serbskaya-svobodnaya-zona-pirot-zaklyuchili-memorandum-o-vzaimoponimanii']=1575;$m[]=array(983=>1575);$a[1576]=array('id'=>1576,'alias'=>'administratsiya-industrialnogo-parka-soobschaet-cht-s-1-iyunya-izmenyaetsya-graphik-postoyannogo','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/administratsiya-industrialnogo-parka-soobschaet-cht-s-1-iyunya-izmenyaetsya-graphik-postoyannogo']=1576;$m[]=array(983=>1576);$a[1577]=array('id'=>1577,'alias'=>'o-formirovanii-reestra-akcionerov2','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/o-formirovanii-reestra-akcionerov2']=1577;$m[]=array(983=>1577);$a[1581]=array('id'=>1581,'alias'=>'promyshlennoe-obedinenie-goroda-chendu-posetilo-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/promyshlennoe-obedinenie-goroda-chendu-posetilo-velikij-kamen']=1581;$m[]=array(983=>1581);$a[1582]=array('id'=>1582,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshla-kitajsko-belorusskaya-konferenciya','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshla-kitajsko-belorusskaya-konferenciya']=1582;$m[]=array(983=>1582);$a[1583]=array('id'=>1583,'alias'=>'delegaciya-czinanskogo-universiteta-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-czinanskogo-universiteta-posetila-velikij-kamen']=1583;$m[]=array(983=>1583);$a[1584]=array('id'=>1584,'alias'=>'investicionnyj-potencial-respubliki-belarus-i-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-velikij-kamen-predstavlen-v-yaponii','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/investicionnyj-potencial-respubliki-belarus-i-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-velikij-kamen-predstavlen-v-yaponii']=1584;$m[]=array(983=>1584);$a[1585]=array('id'=>1585,'alias'=>'v-velikom-kamne-nagradili-luchshie-banki','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-nagradili-luchshie-banki']=1585;$m[]=array(983=>1585);$a[1586]=array('id'=>1586,'alias'=>'gosudarstvennyj-sekretar-soyuznogo-gosudarstva-g.a.-rapota-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/gosudarstvennyj-sekretar-soyuznogo-gosudarstva-g.a.-rapota-posetil-velikij-kamen']=1586;$m[]=array(983=>1586);$a[1587]=array('id'=>1587,'alias'=>'velikij-kamen-predstavlen-na-vystavke-v-budapeshte','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-predstavlen-na-vystavke-v-budapeshte']=1587;$m[]=array(983=>1587);$a[1589]=array('id'=>1589,'alias'=>'v-velikom-kamne-otkryli-pozharnoe-depo','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-otkryli-pozharnoe-depo']=1589;$m[]=array(983=>1589);$a[1591]=array('id'=>1591,'alias'=>'upravlenie-po-delam-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-pri-ministerstve-kommercii-knr-posetilo-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/upravlenie-po-delam-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-pri-ministerstve-kommercii-knr-posetilo-velikij-kamen']=1591;$m[]=array(983=>1591);$a[1592]=array('id'=>1592,'alias'=>'o-rabote-predstavitelej-gosudarstvennyh-organov-i-inyh-organizacij-v-odnoj-stancii-11-iyunya-2019-g','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/o-rabote-predstavitelej-gosudarstvennyh-organov-i-inyh-organizacij-v-odnoj-stancii-11-iyunya-2019-g']=1592;$m[]=array(983=>1592);$a[1594]=array('id'=>1594,'alias'=>'v-velikom-kamne-vstretili-estafetu-plamya-mira-ii-evropeiskih-igr','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-vstretili-estafetu-plamya-mira-ii-evropeiskih-igr']=1594;$m[]=array(983=>1594);$a[1593]=array('id'=>1593,'alias'=>'v-nacionalnom-press-centre-sostoyalas-press-konferenciya-posvyashhennaya-forumu-v-velikom-kamne','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-nacionalnom-press-centre-sostoyalas-press-konferenciya-posvyashhennaya-forumu-v-velikom-kamne']=1593;$m[]=array(983=>1593);$a[1595]=array('id'=>1595,'alias'=>'v-velikom-kamne-podpisali-soglashenie-skunshanskim-nii','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-podpisali-soglashenie-skunshanskim-nii']=1595;$m[]=array(983=>1595);$a[1596]=array('id'=>1596,'alias'=>'gosudarstvennoe-agentstvo-mezhdunarodnogo-razvitiya-i-sotrudnichestva-knrposetilo-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/gosudarstvennoe-agentstvo-mezhdunarodnogo-razvitiya-i-sotrudnichestva-knrposetilo-velikij-kamen']=1596;$m[]=array(983=>1596);$a[1598]=array('id'=>1598,'alias'=>'velikij-kamen-posetili-predstaviteli-krupnyh-evropejskih-smi','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-posetili-predstaviteli-krupnyh-evropejskih-smi']=1598;$m[]=array(983=>1598);$a[1600]=array('id'=>1600,'alias'=>'kitajskaya-korporaciya-importa-i-eksporta-elektroenergii-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kitajskaya-korporaciya-importa-i-eksporta-elektroenergii-posetila-velikij-kamen']=1600;$m[]=array(983=>1600);$a[1601]=array('id'=>1601,'alias'=>'zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-rossii-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/zamestitel-predsedatelya-pravitelstva-rossii-posetil-velikij-kamen']=1601;$m[]=array(983=>1601);$a[1602]=array('id'=>1602,'alias'=>'v-velikom-kamne-otkrylas-vystavka-belorusskih-i-kitajskih-tovarov','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-otkrylas-vystavka-belorusskih-i-kitajskih-tovarov']=1602;$m[]=array(983=>1602);$a[1604]=array('id'=>1604,'alias'=>'v-velikom-kamne-sostoyalas-ceremoniya-zakladki-pervogo-kamnya-mezhdunarodnogo-vystavochnogo-konferenc-centra','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-sostoyalas-ceremoniya-zakladki-pervogo-kamnya-mezhdunarodnogo-vystavochnogo-konferenc-centra']=1604;$m[]=array(983=>1604);$a[1605]=array('id'=>1605,'alias'=>'v-velikom-kamne-proveli-konferenciyu-po-kommercializacii-nauchno-tehnicheskih-dostizhenij','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proveli-konferenciyu-po-kommercializacii-nauchno-tehnicheskih-dostizhenij']=1605;$m[]=array(983=>1605);$a[1606]=array('id'=>1606,'alias'=>'v-velikom-kamne-sostoyalsya-forum-po-iskusstvennomu-intellektu','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-sostoyalsya-forum-po-iskusstvennomu-intellektu']=1606;$m[]=array(983=>1606);$a[1607]=array('id'=>1607,'alias'=>'zamestitel-predsedatelya-vsekitajskogo-komiteta-narodnogo-politicheskogo-konsultativnogo-soveta-knr-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/zamestitel-predsedatelya-vsekitajskogo-komiteta-narodnogo-politicheskogo-konsultativnogo-soveta-knr-posetil-velikij-kamen']=1607;$m[]=array(983=>1607);$a[1608]=array('id'=>1608,'alias'=>'v-velikom-kamne-nachali-stroitelstvo-zavoda-po-vypusku-korobok-peredach','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-nachali-stroitelstvo-zavoda-po-vypusku-korobok-peredach']=1608;$m[]=array(983=>1608);$a[1609]=array('id'=>1609,'alias'=>'v-velikom-kamne-11-novyh-rezidentov','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-11-novyh-rezidentov']=1609;$m[]=array(983=>1609);$a[1610]=array('id'=>1610,'alias'=>'v-industrialnom-parke-velikij-kamen-sostoyalsya-pervyj-forum-po-regionalnomu-sotrudnichestvu-i-razvitiyu-v-ramkah-iniciativy-poyas-i-put','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-industrialnom-parke-velikij-kamen-sostoyalsya-pervyj-forum-po-regionalnomu-sotrudnichestvu-i-razvitiyu-v-ramkah-iniciativy-poyas-i-put']=1610;$m[]=array(983=>1610);$a[1611]=array('id'=>1611,'alias'=>'v-velikom-kamne-zaregistrirovan-56-j-rezident','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-zaregistrirovan-56-j-rezident']=1611;$m[]=array(983=>1611);$a[1612]=array('id'=>1612,'alias'=>'delegaciya-ninsya-huejskogo-avtonomnogo-rajona-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-ninsya-huejskogo-avtonomnogo-rajona-posetila-velikij-kamen']=1612;$m[]=array(983=>1612);$a[1613]=array('id'=>1613,'alias'=>'postoyannyj-komitet-sobraniya-narodnyh-predstavitelej-provincii-yunnan-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/postoyannyj-komitet-sobraniya-narodnyh-predstavitelej-provincii-yunnan-posetil-velikij-kamen']=1613;$m[]=array(983=>1613);$a[1614]=array('id'=>1614,'alias'=>'rukovoditeli-diplomaticheskih-predstavitelstv-i-konsulskih-uchrezhdenij-respubliki-belarusposetili-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/rukovoditeli-diplomaticheskih-predstavitelstv-i-konsulskih-uchrezhdenij-respubliki-belarusposetili-velikij-kamen']=1614;$m[]=array(983=>1614);$a[1616]=array('id'=>1616,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-evropejskimi-rezidentami1','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-evropejskimi-rezidentami1']=1616;$m[]=array(983=>1616);$a[1617]=array('id'=>1617,'alias'=>'gosudarstvennoe-revizionnoe-upravlenie-komitet-po-razvitiyu-i-reformam-i-mid-knr-posetili-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/gosudarstvennoe-revizionnoe-upravlenie-komitet-po-razvitiyu-i-reformam-i-mid-knr-posetili-velikij-kamen']=1617;$m[]=array(983=>1617);$a[1618]=array('id'=>1618,'alias'=>'komitet-po-nauke-i-tehnologiyam-shanhaya-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/komitet-po-nauke-i-tehnologiyam-shanhaya-posetil-velikij-kamen']=1618;$m[]=array(983=>1618);$a[1619]=array('id'=>1619,'alias'=>'delegaciya-rajona-yujbej-goroda-chuncin-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-rajona-yujbej-goroda-chuncin-posetila-velikij-kamen']=1619;$m[]=array(983=>1619);$a[1620]=array('id'=>1620,'alias'=>'chuncinskaya-elektromehanicheskaya-kompaniya-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/chuncinskaya-elektromehanicheskaya-kompaniya-posetila-velikij-kamen']=1620;$m[]=array(983=>1620);$a[1621]=array('id'=>1621,'alias'=>'s-avgusta-v-centre-odna-stanciya-rabotaet-sotrudnik-otdeleniya-po-grazhdanstvu-i-migracii-smolevichskogo-rovd','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/s-avgusta-v-centre-odna-stanciya-rabotaet-sotrudnik-otdeleniya-po-grazhdanstvu-i-migracii-smolevichskogo-rovd']=1621;$m[]=array(983=>1621);$a[1622]=array('id'=>1622,'alias'=>'pyatyj-institut-kitajskoj-aerokosmicheskoj-korporacii-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/pyatyj-institut-kitajskoj-aerokosmicheskoj-korporacii-posetil-velikij-kamen']=1622;$m[]=array(983=>1622);$a[1623]=array('id'=>1623,'alias'=>'v-velikom-kamne-obsudili-cifrovoe-stroitelstvo-industrialnogo-parka','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-obsudili-cifrovoe-stroitelstvo-industrialnogo-parka']=1623;$m[]=array(983=>1623);$a[1624]=array('id'=>1624,'alias'=>'v-velikom-kamne-proveli-obuchenie-po-teplotehnicheskim-harakteristikam-zdanij','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proveli-obuchenie-po-teplotehnicheskim-harakteristikam-zdanij']=1624;$m[]=array(983=>1624);$a[1625]=array('id'=>1625,'alias'=>'shvejcarskij-biznes-aktivno-proyavlyaet-interes-k-industrialnomu-parku-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/shvejcarskij-biznes-aktivno-proyavlyaet-interes-k-industrialnomu-parku-velikij-kamen']=1625;$m[]=array(983=>1625);$a[1626]=array('id'=>1626,'alias'=>'v-velikom-kamne-zaversheno-stroitelstvo-pervogo-zhilogo-doma','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-zaversheno-stroitelstvo-pervogo-zhilogo-doma']=1626;$m[]=array(983=>1626);$a[1628]=array('id'=>1628,'alias'=>'velikij-kamen-posetil-prezident-aziatskogo-banka-infrastrukturnyh-investicij-czin-licyun','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-posetil-prezident-aziatskogo-banka-infrastrukturnyh-investicij-czin-licyun']=1628;$m[]=array(983=>1628);$a[1629]=array('id'=>1629,'alias'=>'kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-prinimaet-uchastie-v-ezhegodnom-ekonomicheskom-forume-v-g.-krynica-zdruj','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-prinimaet-uchastie-v-ezhegodnom-ekonomicheskom-forume-v-g.-krynica-zdruj']=1629;$m[]=array(983=>1629);$a[1630]=array('id'=>1630,'alias'=>'10-sentyabrya-odnoj-stancii-odingod','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/10-sentyabrya-odnoj-stancii-odingod']=1630;$m[]=array(983=>1630);$a[1632]=array('id'=>1632,'alias'=>'v-velikom-kamne-sostoyalsya-evropejskij-forum-institutov-konfuciya-2019','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-sostoyalsya-evropejskij-forum-institutov-konfuciya-2019']=1632;$m[]=array(983=>1632);$a[1633]=array('id'=>1633,'alias'=>'industrialnyj-park-velikij-kamen-predstavlen-na-evro-aziatskom-ekonomicheskom-forume-v-siane','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/industrialnyj-park-velikij-kamen-predstavlen-na-evro-aziatskom-ekonomicheskom-forume-v-siane']=1633;$m[]=array(983=>1633);$a[1634]=array('id'=>1634,'alias'=>'evropejskomu-biznesu-velikij-kamen-predlagaet-luchshie-usloviya-dlya-razvitiya','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/evropejskomu-biznesu-velikij-kamen-predlagaet-luchshie-usloviya-dlya-razvitiya']=1634;$m[]=array(983=>1634);$a[1636]=array('id'=>1636,'alias'=>'mezhdu-gosudarstvennym-agentstvom-po-mezhdunarodnomu-razvitiyu-i-sotrudnichestvu-knr-i-ministerstvom-ekonomiki-belarusi-podpisan-memorandum-o-podderzhke-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/mezhdu-gosudarstvennym-agentstvom-po-mezhdunarodnomu-razvitiyu-i-sotrudnichestvu-knr-i-ministerstvom-ekonomiki-belarusi-podpisan-memorandum-o-podderzhke-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka']=1636;$m[]=array(983=>1636);$a[1637]=array('id'=>1637,'alias'=>'zamestitel-generalnogo-direktora-kitajskoj-korporacii-kosmicheskoj-nauki-i-tehniki-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/zamestitel-generalnogo-direktora-kitajskoj-korporacii-kosmicheskoj-nauki-i-tehniki-posetil-velikij-kamen']=1637;$m[]=array(983=>1637);$a[1639]=array('id'=>1639,'alias'=>'v-velikom-kamne-nachalsya-finalnyj-etap-11-go-konkursa-profmasterstva-voditelej-magistralnyh-avtopoezdov','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-nachalsya-finalnyj-etap-11-go-konkursa-profmasterstva-voditelej-magistralnyh-avtopoezdov']=1639;$m[]=array(983=>1639);$a[1649]=array('id'=>1649,'alias'=>'so-2-oktyabrya-2019-g.-v-odnoj-stancii-budut-rabotat-predstaviteli-minskogo-otdeleniya-beltpp','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/so-2-oktyabrya-2019-g.-v-odnoj-stancii-budut-rabotat-predstaviteli-minskogo-otdeleniya-beltpp']=1649;$m[]=array(983=>1649);$a[1651]=array('id'=>1651,'alias'=>'industrialnyj-park-velikij-kamen-uchastvuet-v-belorusskom-promyshlenno-investicionnom-forume-v-2019-godu','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/industrialnyj-park-velikij-kamen-uchastvuet-v-belorusskom-promyshlenno-investicionnom-forume-v-2019-godu']=1651;$m[]=array(983=>1651);$a[1653]=array('id'=>1653,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshel-ii-kitajsko-belorusskij-nauchno-prakticheskij-seminar','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshel-ii-kitajsko-belorusskij-nauchno-prakticheskij-seminar']=1653;$m[]=array(983=>1653);$a[1654]=array('id'=>1654,'alias'=>'v-velikom-kamne-otkrylas-kartinnaya-galereya','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-otkrylas-kartinnaya-galereya']=1654;$m[]=array(983=>1654);$a[1655]=array('id'=>1655,'alias'=>'kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-poluchila-attestat-sootvetstviya-vtoroj-kategorii-na-pravo-okazaniya-inzhenernyh-uslug','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-poluchila-attestat-sootvetstviya-vtoroj-kategorii-na-pravo-okazaniya-inzhenernyh-uslug']=1655;$m[]=array(983=>1655);$a[1657]=array('id'=>1657,'alias'=>'kitajskie-stroitelnye-kompanii-posetili-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kitajskie-stroitelnye-kompanii-posetili-velikij-kamen']=1657;$m[]=array(983=>1657);$a[1658]=array('id'=>1658,'alias'=>'uspehom-i-opytom-razvitiya-industrialnogo-parka-velikij-kamen-delyatsya-na-iv-forume-novogo-shelkovogo-puti-v-cyurihe','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/uspehom-i-opytom-razvitiya-industrialnogo-parka-velikij-kamen-delyatsya-na-iv-forume-novogo-shelkovogo-puti-v-cyurihe']=1658;$m[]=array(983=>1658);$a[1660]=array('id'=>1660,'alias'=>'komitet-po-kontrolyu-nad-cennymi-bumagami-kitaya-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/komitet-po-kontrolyu-nad-cennymi-bumagami-kitaya-posetil-velikij-kamen']=1660;$m[]=array(983=>1660);$a[1661]=array('id'=>1661,'alias'=>'asiamoney-nazvalo-velikij-kamen-luchshim-proektom-iniciativy-odin-poyas-odin-put-v-centralnoj-i-vostochnoj-evrope','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/asiamoney-nazvalo-velikij-kamen-luchshim-proektom-iniciativy-odin-poyas-odin-put-v-centralnoj-i-vostochnoj-evrope']=1661;$m[]=array(983=>1661);$a[1662]=array('id'=>1662,'alias'=>'nemeckaya-delegaciya-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/nemeckaya-delegaciya-posetila-velikij-kamen']=1662;$m[]=array(983=>1662);$a[1663]=array('id'=>1663,'alias'=>'kitajskoe-nacionalnoe-kosmicheskoe-upravlenie-posetilo-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kitajskoe-nacionalnoe-kosmicheskoe-upravlenie-posetilo-velikij-kamen']=1663;$m[]=array(983=>1663);$a[1664]=array('id'=>1664,'alias'=>'v-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-novyj-generalnyj-direktor','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-novyj-generalnyj-direktor']=1664;$m[]=array(983=>1664);$a[1665]=array('id'=>1665,'alias'=>'v-velikom-kamne-otmetili-den-obrazovaniya-knr','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-otmetili-den-obrazovaniya-knr']=1665;$m[]=array(983=>1665);$a[1666]=array('id'=>1666,'alias'=>'respublikanskij-institut-professionalnogo-obrazovaniya-predlagaet-rezidentam-parka-obuchenie-i-konsultacii','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/respublikanskij-institut-professionalnogo-obrazovaniya-predlagaet-rezidentam-parka-obuchenie-i-konsultacii']=1666;$m[]=array(983=>1666);$a[1667]=array('id'=>1667,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshla-rabochaya-vstrecha-s-ministerstvom-ekonomiki','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshla-rabochaya-vstrecha-s-ministerstvom-ekonomiki']=1667;$m[]=array(983=>1667);$a[1668]=array('id'=>1668,'alias'=>'glavnoe-upravlenie-rynochnogo-kontrolya-knr-posetilo-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/glavnoe-upravlenie-rynochnogo-kontrolya-knr-posetilo-velikij-kamen']=1668;$m[]=array(983=>1668);$a[1669]=array('id'=>1669,'alias'=>'v-chanchune-podpisano-soglashenie-o-sozdanii-kitajsko-belorusskogo-lazernogo-centra','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-chanchune-podpisano-soglashenie-o-sozdanii-kitajsko-belorusskogo-lazernogo-centra']=1669;$m[]=array(983=>1669);$a[1670]=array('id'=>1670,'alias'=>'cherez-velikij-kamen-nachala-kursirovat-marshrutka-borisov-minsk','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/cherez-velikij-kamen-nachala-kursirovat-marshrutka-borisov-minsk']=1670;$m[]=array(983=>1670);$a[1671]=array('id'=>1671,'alias'=>'velikij-kamen-predstavlen-na-dne-institutov-konfuciya-2019','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-predstavlen-na-dne-institutov-konfuciya-2019']=1671;$m[]=array(983=>1671);$a[1672]=array('id'=>1672,'alias'=>'velikij-kamen-posetili-predstaviteli-senata-i-posolstva-ssha-v-g.minske','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-posetili-predstaviteli-senata-i-posolstva-ssha-v-g.minske']=1672;$m[]=array(983=>1672);$a[1673]=array('id'=>1673,'alias'=>'v-velikom-kamne-otkrylis-kursy-kitajskogo-yazyka','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-otkrylis-kursy-kitajskogo-yazyka']=1673;$m[]=array(983=>1673);$a[1674]=array('id'=>1674,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshel-seminar-po-belorusskoj-ekonomike','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshel-seminar-po-belorusskoj-ekonomike']=1674;$m[]=array(983=>1674);$a[1675]=array('id'=>1675,'alias'=>'velikij-kamen-ploshhadka-rosta-dlya-kompanij-iz-chehii','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-ploshhadka-rosta-dlya-kompanij-iz-chehii']=1675;$m[]=array(983=>1675);$a[1678]=array('id'=>1678,'alias'=>'v-velikom-kamne-otkrylas-fotovystavka-k-70-letiyu-knr','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-otkrylas-fotovystavka-k-70-letiyu-knr']=1678;$m[]=array(983=>1678);$a[1680]=array('id'=>1680,'alias'=>'velikij-kamen-poluchil-vysokuyu-ocenku-nezavisimyh-mezhdunarodnyh-ekspertov-v-investicionnoj-sfere','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-poluchil-vysokuyu-ocenku-nezavisimyh-mezhdunarodnyh-ekspertov-v-investicionnoj-sfere']=1680;$m[]=array(983=>1680);$a[1683]=array('id'=>1683,'alias'=>'v-velikom-kamne-vveden-v-ekspluataciyu-zavod-maz-vejchaj','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-vveden-v-ekspluataciyu-zavod-maz-vejchaj']=1683;$m[]=array(983=>1683);$a[1684]=array('id'=>1684,'alias'=>'velikij-kamen-prodolzhaet-road-show-v-stranah-zapadnoj-evropy-vena-15-oktyabrya','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-prodolzhaet-road-show-v-stranah-zapadnoj-evropy-vena-15-oktyabrya']=1684;$m[]=array(983=>1684);$a[1686]=array('id'=>1686,'alias'=>'delegaciya-narodnogo-politicheskogo-konsultativnogo-soveta-g.-pekin-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-narodnogo-politicheskogo-konsultativnogo-soveta-g.-pekin-posetila-velikij-kamen']=1686;$m[]=array(983=>1686);$a[1687]=array('id'=>1687,'alias'=>'delegaciya-municipalnogo-transportnogo-byuro-g.-cindao-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-municipalnogo-transportnogo-byuro-g.-cindao-posetila-velikij-kamen']=1687;$m[]=array(983=>1687);$a[1688]=array('id'=>1688,'alias'=>'velikij-kamen-prodolzhaet-informirovat-avstrijskij-biznes-o-svoih-preimushhestvah','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-prodolzhaet-informirovat-avstrijskij-biznes-o-svoih-preimushhestvah']=1688;$m[]=array(983=>1688);$a[1690]=array('id'=>1690,'alias'=>'seminar-osobennosti-preferencij-i-praktika-ih-primeneniya-v-sfere-uplaty-nalogov-v-industrialnom-parke-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/seminar-osobennosti-preferencij-i-praktika-ih-primeneniya-v-sfere-uplaty-nalogov-v-industrialnom-parke-velikij-kamen']=1690;$m[]=array(983=>1690);$a[1691]=array('id'=>1691,'alias'=>'generalnyj-direktor-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-yan-gan-vruchil-znak-otlichiya-sekretaryu-i-zamestitelyu-generalnogo-direktora-weichai-holding-group-syuj-hunu','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/generalnyj-direktor-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-yan-gan-vruchil-znak-otlichiya-sekretaryu-i-zamestitelyu-generalnogo-direktora-weichai-holding-group-syuj-hunu']=1691;$m[]=array(983=>1691);$a[1694]=array('id'=>1694,'alias'=>'velikij-kamen-posetila-delegaciya-iz-vnutrennej-mongolii','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-posetila-delegaciya-iz-vnutrennej-mongolii']=1694;$m[]=array(983=>1694);$a[1695]=array('id'=>1695,'alias'=>'vice-prezident-fransabanksali-rukovodstvo-oao-fransabank-posetili-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/vice-prezident-fransabanksali-rukovodstvo-oao-fransabank-posetili-velikij-kamen']=1695;$m[]=array(983=>1695);$a[1696]=array('id'=>1696,'alias'=>'administraciya-i-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetili-stroyashhijsya-zavod-zumlion','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/administraciya-i-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetili-stroyashhijsya-zavod-zumlion']=1696;$m[]=array(983=>1696);$a[1697]=array('id'=>1697,'alias'=>'generalnyj-direktor-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-velikij-kamen-provodit-vstrechi-s-biznesom','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/generalnyj-direktor-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-velikij-kamen-provodit-vstrechi-s-biznesom']=1697;$m[]=array(983=>1697);$a[1699]=array('id'=>1699,'alias'=>'prezident-respubliki-kuba-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/prezident-respubliki-kuba-posetil-velikij-kamen']=1699;$m[]=array(983=>1699);$a[1701]=array('id'=>1701,'alias'=>'velikij-kamen-posetila-delegaciya-vsemirnoj-organizacii-intellektualnoj-sobstvennosti','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-posetila-delegaciya-vsemirnoj-organizacii-intellektualnoj-sobstvennosti']=1701;$m[]=array(983=>1701);$a[1703]=array('id'=>1703,'alias'=>'velikij-kamen-nazvan-proektom-goda-v-centralnoj-i-vostochnoj-evrope','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-nazvan-proektom-goda-v-centralnoj-i-vostochnoj-evrope']=1703;$m[]=array(983=>1703);$a[1705]=array('id'=>1705,'alias'=>'investicionnye-vozmozhnosti-velikogo-kamnya-prezentovany-na-tretem-kitajsko-shvedskom-biznes-forume','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/investicionnye-vozmozhnosti-velikogo-kamnya-prezentovany-na-tretem-kitajsko-shvedskom-biznes-forume']=1705;$m[]=array(983=>1705);$a[1715]=array('id'=>1715,'alias'=>'delegaciya-iz-provincii-chzheczyan-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-iz-provincii-chzheczyan-posetila-velikij-kamen']=1715;$m[]=array(983=>1715);$a[1716]=array('id'=>1716,'alias'=>'o-12-m-zasedanii-rabochej-gruppy-po-voprosam-parka-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/o-12-m-zasedanii-rabochej-gruppy-po-voprosam-parka-velikij-kamen']=1716;$m[]=array(983=>1716);$a[1717]=array('id'=>1717,'alias'=>'c-4-noyabrya-v-odnoj-stancii-budet-rabotat-notarius','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/c-4-noyabrya-v-odnoj-stancii-budet-rabotat-notarius']=1717;$m[]=array(983=>1717);$a[1723]=array('id'=>1723,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshlo-rabochee-zasedanie-s-torgovo-ekonomicheskoj-missiej-goroda-shenchzhen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshlo-rabochee-zasedanie-s-torgovo-ekonomicheskoj-missiej-goroda-shenchzhen']=1723;$m[]=array(983=>1723);$a[1724]=array('id'=>1724,'alias'=>'delegaciya-ministerstva-inostrannyh-del-knr-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-ministerstva-inostrannyh-del-knr-posetila-velikij-kamen']=1724;$m[]=array(983=>1724);$a[1725]=array('id'=>1725,'alias'=>'v-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke-velikom-kamne-projdet-final-5-go-mezhdunarodnogo-konkursa-nauchno-tehnicheskogo-perevoda-odin-poyas-odin-put','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke-velikom-kamne-projdet-final-5-go-mezhdunarodnogo-konkursa-nauchno-tehnicheskogo-perevoda-odin-poyas-odin-put']=1725;$m[]=array(983=>1725);$a[1726]=array('id'=>1726,'alias'=>'velikij-kamen-v-partnerstve-s-hi-tech-nation','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-v-partnerstve-s-hi-tech-nation']=1726;$m[]=array(983=>1726);$a[1727]=array('id'=>1727,'alias'=>'administraciya-velikogo-kamnya-priglashaet-prinyat-uchastie-v-seminare-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-rezidentov-industrialnogo-parka-v-g.-minske','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/administraciya-velikogo-kamnya-priglashaet-prinyat-uchastie-v-seminare-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-rezidentov-industrialnogo-parka-v-g.-minske']=1727;$m[]=array(983=>1727);$a[1728]=array('id'=>1728,'alias'=>'velikij-kamen-uchastvuet-vo-2-j-kitajskoj-mezhdunarodnoj-vystavke-importnyh-tovarov-i-uslug-v-g.shanhaj','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-uchastvuet-vo-2-j-kitajskoj-mezhdunarodnoj-vystavke-importnyh-tovarov-i-uslug-v-g.shanhaj']=1728;$m[]=array(983=>1728);$a[1729]=array('id'=>1729,'alias'=>'velikij-kamen-uchastvuet-v-avstrijsko-belorusskom-biznes-forume-v-vene','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-uchastvuet-v-avstrijsko-belorusskom-biznes-forume-v-vene']=1729;$m[]=array(983=>1729);$a[1731]=array('id'=>1731,'alias'=>'delegaciya-iz-goroda-chendu-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-iz-goroda-chendu-posetila-velikij-kamen']=1731;$m[]=array(983=>1731);$a[1732]=array('id'=>1732,'alias'=>'rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetilo-shanhajskuyu-metallurgicheskuyu-korporaciyu','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetilo-shanhajskuyu-metallurgicheskuyu-korporaciyu']=1732;$m[]=array(983=>1732);$a[1733]=array('id'=>1733,'alias'=>'v-velikom-kamne-zavershilsya-molodezhnyj-innovacionnyj-forum-novye-gorizonty-2019','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-zavershilsya-molodezhnyj-innovacionnyj-forum-novye-gorizonty-2019']=1733;$m[]=array(983=>1733);$a[1734]=array('id'=>1734,'alias'=>'rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-velikogo-kamnya-posetilo-upravlenie-kommercii-provincii-guandun','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-velikogo-kamnya-posetilo-upravlenie-kommercii-provincii-guandun']=1734;$m[]=array(983=>1734);$a[1735]=array('id'=>1735,'alias'=>'industrialnyj-park-velikij-kamen-predstavil-investicionnye-vozmozhnosti-na-forume-v-bavarii','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/industrialnyj-park-velikij-kamen-predstavil-investicionnye-vozmozhnosti-na-forume-v-bavarii']=1735;$m[]=array(983=>1735);$a[1737]=array('id'=>1737,'alias'=>'rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-velikogo-kamnya-posetilo-zte','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-velikogo-kamnya-posetilo-zte']=1737;$m[]=array(983=>1737);$a[1738]=array('id'=>1738,'alias'=>'velikij-kamen-priznan-samym-bystrorastushhim-industrialnym-parkom','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-priznan-samym-bystrorastushhim-industrialnym-parkom']=1738;$m[]=array(983=>1738);$a[1740]=array('id'=>1740,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshel-den-direktora','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshel-den-direktora']=1740;$m[]=array(983=>1740);$a[1741]=array('id'=>1741,'alias'=>'v-industrialnom-parke-sostoyalos-vyezdnoe-zasedanie-obshhestvenno-konsultativnogo-soveta-pri-gosudarstvennom-tamozhennom-komitete','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-industrialnom-parke-sostoyalos-vyezdnoe-zasedanie-obshhestvenno-konsultativnogo-soveta-pri-gosudarstvennom-tamozhennom-komitete']=1741;$m[]=array(983=>1741);$a[1742]=array('id'=>1742,'alias'=>'delegaciya-provincii-gujchzhou-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-provincii-gujchzhou-posetila-velikij-kamen']=1742;$m[]=array(983=>1742);$a[1743]=array('id'=>1743,'alias'=>'v-minske-otkrylsya-seminar-po-povysheniyukonkurentosposobnosti-rezidentov-velikogo-kamnya','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-minske-otkrylsya-seminar-po-povysheniyukonkurentosposobnosti-rezidentov-velikogo-kamnya']=1743;$m[]=array(983=>1743);$a[1744]=array('id'=>1744,'alias'=>'rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetilo-czyasinskij-nii','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetilo-czyasinskij-nii']=1744;$m[]=array(983=>1744);$a[1745]=array('id'=>1745,'alias'=>'v-dyusseldorfe-priglashayut-biznes-razmeshhat-svoi-proizvodstva-v-velikom-kamne','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-dyusseldorfe-priglashayut-biznes-razmeshhat-svoi-proizvodstva-v-velikom-kamne']=1745;$m[]=array(983=>1745);$a[1747]=array('id'=>1747,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshel-seminar-smi-minskoj-oblasti','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshel-seminar-smi-minskoj-oblasti']=1747;$m[]=array(983=>1747);$a[1749]=array('id'=>1749,'alias'=>'v-velikom-kamne-zaregistrirovan-novyj-rezident-i-otkryt-proizvodstvennyj-korpus','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-zaregistrirovan-novyj-rezident-i-otkryt-proizvodstvennyj-korpus']=1749;$m[]=array(983=>1749);$a[1750]=array('id'=>1750,'alias'=>'velikij-kamen-otkryvaet-svoj-potencial-dlya-biznesa-iz-niderlandov','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/velikij-kamen-otkryvaet-svoj-potencial-dlya-biznesa-iz-niderlandov']=1750;$m[]=array(983=>1750);$a[1752]=array('id'=>1752,'alias'=>'v-industrialnom-parke-velikij-kamen-proshli-ucheniya-mchs-po-pozharnoj-evakuacii','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-industrialnom-parke-velikij-kamen-proshli-ucheniya-mchs-po-pozharnoj-evakuacii']=1752;$m[]=array(983=>1752);$a[1753]=array('id'=>1753,'alias'=>'uchastniki-belorussko-kubinskogo-nauchno-prakticheskogo-seminara-posetili-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/uchastniki-belorussko-kubinskogo-nauchno-prakticheskogo-seminara-posetili-velikij-kamen']=1753;$m[]=array(983=>1753);$a[1756]=array('id'=>1756,'alias'=>'seminar-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-zavershilsya-v-minske','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/seminar-po-povysheniyu-konkurentosposobnosti-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-zavershilsya-v-minske']=1756;$m[]=array(983=>1756);$a[1757]=array('id'=>1757,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshlo-soveshhanie-s-kitajskimi-rezidentami','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-velikom-kamne-proshlo-soveshhanie-s-kitajskimi-rezidentami']=1757;$m[]=array(983=>1757);$a[1758]=array('id'=>1758,'alias'=>'kitajsko-belorusskij-innovacionnyj-centr-kommercializacii-nauchno-tehnicheskih-dostizhenijna-yarmarke-innovacionnyh-idej-smart-patent19','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kitajsko-belorusskij-innovacionnyj-centr-kommercializacii-nauchno-tehnicheskih-dostizhenijna-yarmarke-innovacionnyh-idej-smart-patent19']=1758;$m[]=array(983=>1758);$a[1759]=array('id'=>1759,'alias'=>'v-gonkonge-projdet-belorussko-aziatskij-investicionnyj-forum','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-gonkonge-projdet-belorussko-aziatskij-investicionnyj-forum']=1759;$m[]=array(983=>1759);$a[1761]=array('id'=>1761,'alias'=>'v-g.sian-sostoyalsya-sammit-liderov-shelkovogo-puti-2019','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-g.sian-sostoyalsya-sammit-liderov-shelkovogo-puti-2019']=1761;$m[]=array(983=>1761);$a[1762]=array('id'=>1762,'alias'=>'obuchenie-sputnikovoj-navigacionnoj-sisteme-bejdou-proshlo-v-velikom-kamne','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/obuchenie-sputnikovoj-navigacionnoj-sisteme-bejdou-proshlo-v-velikom-kamne']=1762;$m[]=array(983=>1762);$a[1763]=array('id'=>1763,'alias'=>'kompaniya-baosteel-packing-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kompaniya-baosteel-packing-posetila-velikij-kamen']=1763;$m[]=array(983=>1763);$a[1764]=array('id'=>1764,'alias'=>'delegatsiya-iz-provintsii-sichuan-posetili-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegatsiya-iz-provintsii-sichuan-posetili-velikij-kamen']=1764;$m[]=array(983=>1764);$a[1765]=array('id'=>1765,'alias'=>'uchastniki-seminara-primenenie-novejshih-tehnologij-v-oblasti-ochistki','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/uchastniki-seminara-primenenie-novejshih-tehnologij-v-oblasti-ochistki']=1765;$m[]=array(983=>1765);$a[1748]=array('id'=>1748,'alias'=>'president-respubliki-tatarstan-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/president-respubliki-tatarstan-posetil-velikij-kamen']=1748;$m[]=array(983=>1748);$a[1766]=array('id'=>1766,'alias'=>'kitajsko-belorusskij-innovacionnyj-centr-kommercializacii-nauchno-tehnicheskih-dostizhenij-prinyal-uchastie-v-yarmarke-innovacionnyh-idej-19','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/kitajsko-belorusskij-innovacionnyj-centr-kommercializacii-nauchno-tehnicheskih-dostizhenij-prinyal-uchastie-v-yarmarke-innovacionnyh-idej-19']=1766;$m[]=array(983=>1766);$a[1767]=array('id'=>1767,'alias'=>'upravlenie-finansovogo-audita-i-ocenki-deyatelnosti-komiteta-po-kontrolyu-i-upravleniyu-gosudarstvennym-imushhestvom-posetilo-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/upravlenie-finansovogo-audita-i-ocenki-deyatelnosti-komiteta-po-kontrolyu-i-upravleniyu-gosudarstvennym-imushhestvom-posetilo-velikij-kamen']=1767;$m[]=array(983=>1767);$a[1771]=array('id'=>1771,'alias'=>'otdel-mezhdunarodnyh-svyazej-ck-kpk-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/otdel-mezhdunarodnyh-svyazej-ck-kpk-posetil-velikij-kamen']=1771;$m[]=array(983=>1771);$a[1768]=array('id'=>1768,'alias'=>'delegaciya-iz-shanhaya-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/delegaciya-iz-shanhaya-posetila-velikij-kamen']=1768;$m[]=array(983=>1768);$a[1772]=array('id'=>1772,'alias'=>'v-svyazi-s-predstoyashhimi-novogodnimi-i-rozhdestvenskimi-prazdnikami-izmenyaetsya-grafik-raboty-predstavitelej-nekotoryh-gosorganov-i-gosorganizacij-v-odnoj-stancii','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/v-svyazi-s-predstoyashhimi-novogodnimi-i-rozhdestvenskimi-prazdnikami-izmenyaetsya-grafik-raboty-predstavitelej-nekotoryh-gosorganov-i-gosorganizacij-v-odnoj-stancii']=1772;$m[]=array(983=>1772);$a[1774]=array('id'=>1774,'alias'=>'rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetilo-nacionalnuyu-akademiyu-nauk-belarusi','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetilo-nacionalnuyu-akademiyu-nauk-belarusi']=1774;$m[]=array(983=>1774);$a[1775]=array('id'=>1775,'alias'=>'glavnyj-ispolnitelnyj-direktor-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-hu-chzhen-pokidaet-post','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/glavnyj-ispolnitelnyj-direktor-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-hu-chzhen-pokidaet-post']=1775;$m[]=array(983=>1775);$a[1792]=array('id'=>1792,'alias'=>'rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-vstretilos-s-pervym-zamestitelem-premer-ministra-respubliki-belarus','path'=>'novosti/2019','parent'=>983,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2019/rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-vstretilos-s-pervym-zamestitelem-premer-ministra-respubliki-belarus']=1792;$m[]=array(983=>1792);$a[1437]=array('id'=>1437,'alias'=>'10-vazhnejshih-sobytij-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-v-2018-godu-en','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/10-vazhnejshih-sobytij-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-v-2018-godu-en']=1437;$m[]=array(984=>1437);$a[1685]=array('id'=>1685,'alias'=>'great-stone-has-continued-to-undertake-road-show-in-western-europe-vienna-october-15','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/great-stone-has-continued-to-undertake-road-show-in-western-europe-vienna-october-15']=1685;$m[]=array(984=>1685);$a[1441]=array('id'=>1441,'alias'=>'delegaciya-iz-respubliki-serbiya-posetila-velikij-kamen-en','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/delegaciya-iz-respubliki-serbiya-posetila-velikij-kamen-en']=1441;$m[]=array(984=>1441);$a[1433]=array('id'=>1433,'alias'=>'kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-byl-predstavlen-na-investicionnoj-konferencii-v-londone-en','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-byl-predstavlen-na-investicionnoj-konferencii-v-londone-en']=1433;$m[]=array(984=>1433);$a[1427]=array('id'=>1427,'alias'=>'kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-nadelen-statusom-territorialnoj-osoboj-ekonomicheskoj-zony-en','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-nadelen-statusom-territorialnoj-osoboj-ekonomicheskoj-zony-en']=1427;$m[]=array(984=>1427);$a[1435]=array('id'=>1435,'alias'=>'velikij-kamen-posetila-obedinennaya-missiya-eek-oon-i-programmy-oon-habitat-en','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/velikij-kamen-posetila-obedinennaya-missiya-eek-oon-i-programmy-oon-habitat-en']=1435;$m[]=array(984=>1435);$a[1447]=array('id'=>1447,'alias'=>'zhurnalisty-radiostancii-vvs-posetili-velikij-kamen-en','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/zhurnalisty-radiostancii-vvs-posetili-velikij-kamen-en']=1447;$m[]=array(984=>1447);$a[1445]=array('id'=>1445,'alias'=>'administraciya-parka-informiruet-o-poryadke-registracii-inostrannyh-grazhdan-vremenno-prebyvayushih-v-respublike-belarus-en','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/administraciya-parka-informiruet-o-poryadke-registracii-inostrannyh-grazhdan-vremenno-prebyvayushih-v-respublike-belarus-en']=1445;$m[]=array(984=>1445);$a[1431]=array('id'=>1431,'alias'=>'administraciya-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-velikij-kamen-informiruet-o-provedenii-konsultacij-en','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/administraciya-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-velikij-kamen-informiruet-o-provedenii-konsultacij-en']=1431;$m[]=array(984=>1431);$a[1443]=array('id'=>1443,'alias'=>'kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-i-evrazijskij-bank-razvitiya-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-en','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-i-evrazijskij-bank-razvitiya-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-en']=1443;$m[]=array(984=>1443);$a[1451]=array('id'=>1451,'alias'=>'v-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke-velikij-kamen-zaregistrirovan-novyj-rezident-en','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/v-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke-velikij-kamen-zaregistrirovan-novyj-rezident-en']=1451;$m[]=array(984=>1451);$a[1501]=array('id'=>1501,'alias'=>'adelegation-from-serbia-visits-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/adelegation-from-serbia-visits-great-stone-industrial-park']=1501;$m[]=array(984=>1501);$a[1515]=array('id'=>1515,'alias'=>'great-stone-takes-part-in-hannover-messe-2019-international-exhibition','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/great-stone-takes-part-in-hannover-messe-2019-international-exhibition']=1515;$m[]=array(984=>1515);$a[1531]=array('id'=>1531,'alias'=>'a-delegation-from-uzbekistan-visits-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/a-delegation-from-uzbekistan-visits-great-stone-industrial-park']=1531;$m[]=array(984=>1531);$a[1534]=array('id'=>1534,'alias'=>'great-stone-industrial-park-continues-to-raise-cooperation-with-european-business','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/great-stone-industrial-park-continues-to-raise-cooperation-with-european-business']=1534;$m[]=array(984=>1534);$a[1542]=array('id'=>1542,'alias'=>'neads-of-foreign-diplomatic-missions-visit-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/neads-of-foreign-diplomatic-missions-visit-great-stone-industrial-park']=1542;$m[]=array(984=>1542);$a[1561]=array('id'=>1561,'alias'=>'due-to-the-transfer-of-the-working-day-from-may-6-2019-to-may-4-2019-great-stone-industrial-park-administration-informs-as-follows','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/due-to-the-transfer-of-the-working-day-from-may-6-2019-to-may-4-2019-great-stone-industrial-park-administration-informs-as-follows']=1561;$m[]=array(984=>1561);$a[1588]=array('id'=>1588,'alias'=>'state-secretary-of-the-union-state-grigory-rapota-visits-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/state-secretary-of-the-union-state-grigory-rapota-visits-great-stone-industrial-park']=1588;$m[]=array(984=>1588);$a[1590]=array('id'=>1590,'alias'=>'a-fire-station-opens-at-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/a-fire-station-opens-at-great-stone-industrial-park']=1590;$m[]=array(984=>1590);$a[1597]=array('id'=>1597,'alias'=>'great-stone-industrial-park-welcomes-2nd-european-games-torch-relay','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/great-stone-industrial-park-welcomes-2nd-european-games-torch-relay']=1597;$m[]=array(984=>1597);$a[1599]=array('id'=>1599,'alias'=>'the-representatives-of-european-mass-media-visit-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/the-representatives-of-european-mass-media-visit-great-stone-industrial-park']=1599;$m[]=array(984=>1599);$a[1615]=array('id'=>1615,'alias'=>'heads-of-diplomatic-missions-and-consular-offices-of-the-republic-of-belarus-visit-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/heads-of-diplomatic-missions-and-consular-offices-of-the-republic-of-belarus-visit-great-stone-industrial-park']=1615;$m[]=array(984=>1615);$a[1627]=array('id'=>1627,'alias'=>'the-construction-of-first-residential-block-is-completed-at-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/the-construction-of-first-residential-block-is-completed-at-great-stone-industrial-park']=1627;$m[]=array(984=>1627);$a[1631]=array('id'=>1631,'alias'=>'one-station-has-been-operating-for-1-year','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/one-station-has-been-operating-for-1-year']=1631;$m[]=array(984=>1631);$a[1635]=array('id'=>1635,'alias'=>'great-stone-is-bringing-the-best-business-opportunities-for-european-companies','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/great-stone-is-bringing-the-best-business-opportunities-for-european-companies']=1635;$m[]=array(984=>1635);$a[1640]=array('id'=>1640,'alias'=>'a-final-of-11th-professional-skills-competition-among-line-haul-train-drivers-starts-at-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/a-final-of-11th-professional-skills-competition-among-line-haul-train-drivers-starts-at-great-stone-industrial-park']=1640;$m[]=array(984=>1640);$a[1650]=array('id'=>1650,'alias'=>'from-october-2-2019-representatives-of-the-minsk-branch-of-the-unitary-enterprise-belarusian-chamber-of-commerce-and-industry-start-work-at-one-station','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/from-october-2-2019-representatives-of-the-minsk-branch-of-the-unitary-enterprise-belarusian-chamber-of-commerce-and-industry-start-work-at-one-station']=1650;$m[]=array(984=>1650);$a[1652]=array('id'=>1652,'alias'=>'the-great-stone-industrial-park-participates-in-the-belarusian-industrial-and-investment-forum-2019','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/the-great-stone-industrial-park-participates-in-the-belarusian-industrial-and-investment-forum-2019']=1652;$m[]=array(984=>1652);$a[1659]=array('id'=>1659,'alias'=>'progress-and-experience-on-the-great-stone-development-park-growth-was-shared-by-the-participants-at-the-iv-forum-of-the-new-silk-road-in-zurich','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/progress-and-experience-on-the-great-stone-development-park-growth-was-shared-by-the-participants-at-the-iv-forum-of-the-new-silk-road-in-zurich']=1659;$m[]=array(984=>1659);$a[1676]=array('id'=>1676,'alias'=>'great-stone-is-a-platform-for-growth-for-czech-companies','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/great-stone-is-a-platform-for-growth-for-czech-companies']=1676;$m[]=array(984=>1676);$a[1677]=array('id'=>1677,'alias'=>'the-representatives-of-the-united-states-senate-and-the-us-embassy-in-the-republic-of-belarus-visit-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/the-representatives-of-the-united-states-senate-and-the-us-embassy-in-the-republic-of-belarus-visit-great-stone-industrial-park']=1677;$m[]=array(984=>1677);$a[1689]=array('id'=>1689,'alias'=>'the-great-stone-continues-to-inform-austrian-business-of-its-benefits','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/the-great-stone-continues-to-inform-austrian-business-of-its-benefits']=1689;$m[]=array(984=>1689);$a[1681]=array('id'=>1681,'alias'=>'the-great-stone-was-highly-praised-by-independent-international-investment-experts','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/the-great-stone-was-highly-praised-by-independent-international-investment-experts']=1681;$m[]=array(984=>1681);$a[1700]=array('id'=>1700,'alias'=>'the-president-of-the-republic-of-cuba-visits-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/the-president-of-the-republic-of-cuba-visits-great-stone-industrial-park']=1700;$m[]=array(984=>1700);$a[1702]=array('id'=>1702,'alias'=>'director-of-department-for-transition-and-developed-countries-of-world-intellectual-property-organization-michal-svantner-visits-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/director-of-department-for-transition-and-developed-countries-of-world-intellectual-property-organization-michal-svantner-visits-great-stone-industrial-park']=1702;$m[]=array(984=>1702);$a[1704]=array('id'=>1704,'alias'=>'the-great-stone-ranked-the-best-project-of-2019-in-central-and-eastern-europe','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/the-great-stone-ranked-the-best-project-of-2019-in-central-and-eastern-europe']=1704;$m[]=array(984=>1704);$a[1706]=array('id'=>1706,'alias'=>'kopiya-investicionnye-vozmozhnosti-velikogo-kamnya-prezentovany-na-tretem-kitajsko-shvedskom-biznes-forume','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/kopiya-investicionnye-vozmozhnosti-velikogo-kamnya-prezentovany-na-tretem-kitajsko-shvedskom-biznes-forume']=1706;$m[]=array(984=>1706);$a[1718]=array('id'=>1718,'alias'=>'on-november-4-2019-the-notary-of-the-minsk-regional-notarial-district-starts-working-at-the-one-station','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/on-november-4-2019-the-notary-of-the-minsk-regional-notarial-district-starts-working-at-the-one-station']=1718;$m[]=array(984=>1718);$a[1730]=array('id'=>1730,'alias'=>'great-stone-takes-part-in-austrian-belarussian-business-forum-in-vienna','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/great-stone-takes-part-in-austrian-belarussian-business-forum-in-vienna']=1730;$m[]=array(984=>1730);$a[1736]=array('id'=>1736,'alias'=>'great-stone-is-presented-in-bavaria','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/great-stone-is-presented-in-bavaria']=1736;$m[]=array(984=>1736);$a[1739]=array('id'=>1739,'alias'=>'great-stone-was-recognized-as-the-fastest-growing-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/great-stone-was-recognized-as-the-fastest-growing-industrial-park']=1739;$m[]=array(984=>1739);$a[1746]=array('id'=>1746,'alias'=>'during-the-forum-in-dusseldorf-business-is-invited-to-locate-production-in-great-stone','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/during-the-forum-in-dusseldorf-business-is-invited-to-locate-production-in-great-stone']=1746;$m[]=array(984=>1746);$a[1751]=array('id'=>1751,'alias'=>'great-stone-presents-its-potential-for-business-from-the-netherlands','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/great-stone-presents-its-potential-for-business-from-the-netherlands']=1751;$m[]=array(984=>1751);$a[1754]=array('id'=>1754,'alias'=>'the-participants-of-belarus-cuba-research-and-practice-seminar-visit-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/the-participants-of-belarus-cuba-research-and-practice-seminar-visit-great-stone-industrial-park']=1754;$m[]=array(984=>1754);$a[1755]=array('id'=>1755,'alias'=>'a-new-resident-is-registered-at-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/a-new-resident-is-registered-at-great-stone-industrial-park']=1755;$m[]=array(984=>1755);$a[1760]=array('id'=>1760,'alias'=>'an-investment-forum-belarus-coming-for-asia-will-be-held-in-hong-kong','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/an-investment-forum-belarus-coming-for-asia-will-be-held-in-hong-kong']=1760;$m[]=array(984=>1760);$a[1773]=array('id'=>1773,'alias'=>'on-account-of-the-upcoming-new-year-and-christmas-holidays-a-several-representatives-of-state-institutions-and-state-organizations-will-not-work-at-one-station','path'=>'en/news/20191','parent'=>984,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/20191/on-account-of-the-upcoming-new-year-and-christmas-holidays-a-several-representatives-of-state-institutions-and-state-organizations-will-not-work-at-one-station']=1773;$m[]=array(984=>1773);$a[1465]=array('id'=>1465,'alias'=>'o-forume','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/o-forume']=1465;$m[]=array(1464=>1465);$a[1466]=array('id'=>1466,'alias'=>'programma-foruma','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/programma-foruma']=1466;$m[]=array(1464=>1466);$a[1580]=array('id'=>1580,'alias'=>'kopiya-programma-foruma','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/kopiya-programma-foruma']=1580;$m[]=array(1464=>1580);$a[1467]=array('id'=>1467,'alias'=>'uchastnikam','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/uchastnikam']=1467;$m[]=array(1464=>1467);$a[1502]=array('id'=>1502,'alias'=>'partniory','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/partniory']=1502;$m[]=array(1464=>1502);$a[1468]=array('id'=>1468,'alias'=>'partnery','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/partnery']=1468;$m[]=array(1464=>1468);$a[1578]=array('id'=>1578,'alias'=>'informacionnye-partnery','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/informacionnye-partnery']=1578;$m[]=array(1464=>1578);$a[1469]=array('id'=>1469,'alias'=>'smi','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/smi']=1469;$m[]=array(1464=>1469);$a[1470]=array('id'=>1470,'alias'=>'kontakty1','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/kontakty1']=1470;$m[]=array(1464=>1470);$a[1522]=array('id'=>1522,'alias'=>'zayavka-uchastnika','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/zayavka-uchastnika']=1522;$m[]=array(1464=>1522);$a[1493]=array('id'=>1493,'alias'=>'zayavka-na-uchastie-v-forume','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/zayavka-na-uchastie-v-forume']=1493;$m[]=array(1464=>1493);$a[1546]=array('id'=>1546,'alias'=>'zayavka-uchastnika-gf','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/zayavka-uchastnika-gf']=1546;$m[]=array(1464=>1546);$a[1494]=array('id'=>1494,'alias'=>'zayavka-na-partnerstvo','path'=>'forum-2019','parent'=>1464,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/zayavka-na-partnerstvo']=1494;$m[]=array(1464=>1494);$a[798]=array('id'=>798,'alias'=>'pravovoe-regulirovanie','path'=>'investoram/dokumenty-dlya-skachivaniya','parent'=>1473,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['investoram/dokumenty-dlya-skachivaniya/pravovoe-regulirovanie']=798;$m[]=array(1473=>798);$a[35]=array('id'=>35,'alias'=>'normativnye-dokumenty','path'=>'investoram/dokumenty-dlya-skachivaniya','parent'=>1473,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['investoram/dokumenty-dlya-skachivaniya/normativnye-dokumenty']=35;$m[]=array(1473=>35);$a[923]=array('id'=>923,'alias'=>'pravily','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki','parent'=>1474,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/pravily']=923;$m[]=array(1474=>923);$a[910]=array('id'=>910,'alias'=>'spampavac-fajly','path'=>'by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki','parent'=>1474,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['by/investaram/dakumenty-dlya-zapampoki/spampavac-fajly']=910;$m[]=array(1474=>910);$a[832]=array('id'=>832,'alias'=>'regulations','path'=>'en/investors/download-files1','parent'=>1475,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/download-files1/regulations']=832;$m[]=array(1475=>832);$a[484]=array('id'=>484,'alias'=>'download-files','path'=>'en/investors/download-files1','parent'=>1475,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/download-files1/download-files']=484;$m[]=array(1475=>484);$a[1547]=array('id'=>1547,'alias'=>'soorganizatory1','path'=>'forum-2019/partniory','parent'=>1502,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['forum-2019/partniory/soorganizatory1']=1547;$m[]=array(1502=>1547);$a[1506]=array('id'=>1506,'alias'=>'about-the-forum','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/about-the-forum']=1506;$m[]=array(1505=>1506);$a[1507]=array('id'=>1507,'alias'=>'forum-programme','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/forum-programme']=1507;$m[]=array(1505=>1507);$a[1603]=array('id'=>1603,'alias'=>'kopiya-forum-programme','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/kopiya-forum-programme']=1603;$m[]=array(1505=>1603);$a[1508]=array('id'=>1508,'alias'=>'participants','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/participants']=1508;$m[]=array(1505=>1508);$a[1514]=array('id'=>1514,'alias'=>'organizers','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>1,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/organizers']=1514;$m[]=array(1505=>1514);$a[1509]=array('id'=>1509,'alias'=>'partnery1','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/partnery1']=1509;$m[]=array(1505=>1509);$a[1579]=array('id'=>1579,'alias'=>'media-partners','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/media-partners']=1579;$m[]=array(1505=>1579);$a[1510]=array('id'=>1510,'alias'=>'media','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/media']=1510;$m[]=array(1505=>1510);$a[1511]=array('id'=>1511,'alias'=>'contacts1','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/contacts1']=1511;$m[]=array(1505=>1511);$a[1563]=array('id'=>1563,'alias'=>'application-for-participation','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/application-for-participation']=1563;$m[]=array(1505=>1563);$a[1512]=array('id'=>1512,'alias'=>'application-for-participation-old','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/application-for-participation-old']=1512;$m[]=array(1505=>1512);$a[1562]=array('id'=>1562,'alias'=>'application-for-participation-gf','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/application-for-participation-gf']=1562;$m[]=array(1505=>1562);$a[1513]=array('id'=>1513,'alias'=>'become-a-partner','path'=>'en/forum','parent'=>1505,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/become-a-partner']=1513;$m[]=array(1505=>1513);$a[1548]=array('id'=>1548,'alias'=>'co-organizers','path'=>'en/forum/organizers','parent'=>1514,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/forum/organizers/co-organizers']=1548;$m[]=array(1514=>1548);$a[1556]=array('id'=>1556,'alias'=>'vedushhij-specialist','path'=>'kontakty/vakansii/kategorii/specialist','parent'=>1555,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['kontakty/vakansii/kategorii/specialist/vedushhij-specialist']=1556;$m[]=array(1555=>1556);$a[1559]=array('id'=>1559,'alias'=>'zam.-nachalnik','path'=>'kontakty/vakansii/kategorii/manager','parent'=>1558,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['kontakty/vakansii/kategorii/manager/zam.-nachalnik']=1559;$m[]=array(1558=>1559);$a[1642]=array('id'=>1642,'alias'=>'obshhee-opisanie','path'=>'innovacionnij-centr','parent'=>1638,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['innovacionnij-centr/obshhee-opisanie']=1642;$m[]=array(1638=>1642);$a[1643]=array('id'=>1643,'alias'=>'funkcionalnye-napravleniya','path'=>'innovacionnij-centr','parent'=>1638,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['innovacionnij-centr/funkcionalnye-napravleniya']=1643;$m[]=array(1638=>1643);$a[1644]=array('id'=>1644,'alias'=>'struktura-i-planirovka','path'=>'innovacionnij-centr','parent'=>1638,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['innovacionnij-centr/struktura-i-planirovka']=1644;$m[]=array(1638=>1644);$a[1645]=array('id'=>1645,'alias'=>'lgoty-inkubacii','path'=>'innovacionnij-centr','parent'=>1638,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['innovacionnij-centr/lgoty-inkubacii']=1645;$m[]=array(1638=>1645);$a[1646]=array('id'=>1646,'alias'=>'programma-iskra','path'=>'innovacionnij-centr','parent'=>1638,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['innovacionnij-centr/programma-iskra']=1646;$m[]=array(1638=>1646);$a[1648]=array('id'=>1648,'alias'=>'videoprezentaciya-o-centra','path'=>'innovacionnij-centr','parent'=>1638,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['innovacionnij-centr/videoprezentaciya-o-centra']=1648;$m[]=array(1638=>1648);$a[1647]=array('id'=>1647,'alias'=>'kontakty2','path'=>'innovacionnij-centr','parent'=>1638,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['innovacionnij-centr/kontakty2']=1647;$m[]=array(1638=>1647);$a[1708]=array('id'=>1708,'alias'=>'general-information1','path'=>'en/science-center','parent'=>1707,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/science-center/general-information1']=1708;$m[]=array(1707=>1708);$a[1709]=array('id'=>1709,'alias'=>'functional-areas','path'=>'en/science-center','parent'=>1707,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/science-center/functional-areas']=1709;$m[]=array(1707=>1709);$a[1710]=array('id'=>1710,'alias'=>'structure-and-layout-of-the-center','path'=>'en/science-center','parent'=>1707,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/science-center/structure-and-layout-of-the-center']=1710;$m[]=array(1707=>1710);$a[1711]=array('id'=>1711,'alias'=>'incubation-process','path'=>'en/science-center','parent'=>1707,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/science-center/incubation-process']=1711;$m[]=array(1707=>1711);$a[1712]=array('id'=>1712,'alias'=>'spark','path'=>'en/science-center','parent'=>1707,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/science-center/spark']=1712;$m[]=array(1707=>1712);$a[1714]=array('id'=>1714,'alias'=>'videoprezentaciya-o-centre','path'=>'en/science-center','parent'=>1707,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/science-center/videoprezentaciya-o-centre']=1714;$m[]=array(1707=>1714);$a[1713]=array('id'=>1713,'alias'=>'contacts','path'=>'en/science-center','parent'=>1707,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/science-center/contacts']=1713;$m[]=array(1707=>1713);$a[1786]=array('id'=>1786,'alias'=>'arenda-kvartir1','path'=>'uslugi','parent'=>1776,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['uslugi/arenda-kvartir1']=1786;$m[]=array(1776=>1786);$a[1804]=array('id'=>1804,'alias'=>'arenda-kontejnera-v-stroitelnom-gorodke','path'=>'uslugi','parent'=>1776,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['uslugi/arenda-kontejnera-v-stroitelnom-gorodke']=1804;$m[]=array(1776=>1804);$a[1785]=array('id'=>1785,'alias'=>'usluga-1','path'=>'uslugi','parent'=>1776,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['uslugi/usluga-1']=1785;$m[]=array(1776=>1785);$a[1787]=array('id'=>1787,'alias'=>'perevodcheskie-uslugi','path'=>'uslugi','parent'=>1776,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['uslugi/perevodcheskie-uslugi']=1787;$m[]=array(1776=>1787);$a[1790]=array('id'=>1790,'alias'=>'uslugi-po-podgotovke-dokumentov','path'=>'uslugi','parent'=>1776,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['uslugi/uslugi-po-podgotovke-dokumentov']=1790;$m[]=array(1776=>1790);$a[1791]=array('id'=>1791,'alias'=>'prochie-razovye-uslugi','path'=>'uslugi','parent'=>1776,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['uslugi/prochie-razovye-uslugi']=1791;$m[]=array(1776=>1791);$a[1811]=array('id'=>1811,'alias'=>'arenda-kontejnera-v-stroitelnom-gorodke1','path'=>'uslugi','parent'=>1776,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['uslugi/arenda-kontejnera-v-stroitelnom-gorodke1']=1811;$m[]=array(1776=>1811);$a[1815]=array('id'=>1815,'alias'=>'pogashenie-zadolzhennosti-po-uslugam-mobilnoj-svyazi','path'=>'uslugi','parent'=>1776,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['uslugi/pogashenie-zadolzhennosti-po-uslugam-mobilnoj-svyazi']=1815;$m[]=array(1776=>1815);$a[1843]=array('id'=>1843,'alias'=>'vozmeshhenie-dobrovolnogo-medicinskogo-strahovaniya','path'=>'uslugi','parent'=>1776,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['uslugi/vozmeshhenie-dobrovolnogo-medicinskogo-strahovaniya']=1843;$m[]=array(1776=>1843);$a[1799]=array('id'=>1799,'alias'=>'rent-a-flat-str.-druzhnaya-12','path'=>'en/services','parent'=>1777,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/services/rent-a-flat-str.-druzhnaya-12']=1799;$m[]=array(1777=>1799);$a[1805]=array('id'=>1805,'alias'=>'container-rental-in-a-construction-camp','path'=>'en/services','parent'=>1777,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/services/container-rental-in-a-construction-camp']=1805;$m[]=array(1777=>1805);$a[1794]=array('id'=>1794,'alias'=>'shuttle-bus-rental-chartering','path'=>'en/services','parent'=>1777,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/services/shuttle-bus-rental-chartering']=1794;$m[]=array(1777=>1794);$a[1795]=array('id'=>1795,'alias'=>'translation-services','path'=>'en/services','parent'=>1777,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/services/translation-services']=1795;$m[]=array(1777=>1795);$a[1796]=array('id'=>1796,'alias'=>'document-preparation-services','path'=>'en/services','parent'=>1777,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/services/document-preparation-services']=1796;$m[]=array(1777=>1796);$a[1797]=array('id'=>1797,'alias'=>'other-one-time-services','path'=>'en/services','parent'=>1777,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/services/other-one-time-services']=1797;$m[]=array(1777=>1797);$a[1812]=array('id'=>1812,'alias'=>'container-rental-in-a-construction-camp1','path'=>'en/services','parent'=>1777,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/services/container-rental-in-a-construction-camp1']=1812;$m[]=array(1777=>1812);$a[1818]=array('id'=>1818,'alias'=>'mobile-services1','path'=>'en/services','parent'=>1777,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/services/mobile-services1']=1818;$m[]=array(1777=>1818);$a[1844]=array('id'=>1844,'alias'=>'compensation-for-voluntary-health-insurance','path'=>'en/services','parent'=>1777,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/services/compensation-for-voluntary-health-insurance']=1844;$m[]=array(1777=>1844);$a[1793]=array('id'=>1793,'alias'=>'rent-a-flat-str.-druzhnaya-1','path'=>'by/paslugi','parent'=>1778,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/paslugi/rent-a-flat-str.-druzhnaya-1']=1793;$m[]=array(1778=>1793);$a[1806]=array('id'=>1806,'alias'=>'arenda-kantejnera-budanichym-garadku','path'=>'by/paslugi','parent'=>1778,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/paslugi/arenda-kantejnera-budanichym-garadku']=1806;$m[]=array(1778=>1806);$a[1798]=array('id'=>1798,'alias'=>'rent-a-flat-str.-druzhnaya-11','path'=>'by/paslugi','parent'=>1778,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/paslugi/rent-a-flat-str.-druzhnaya-11']=1798;$m[]=array(1778=>1798);$a[1800]=array('id'=>1800,'alias'=>'perakladchyckiya-paslugi','path'=>'by/paslugi','parent'=>1778,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/paslugi/perakladchyckiya-paslugi']=1800;$m[]=array(1778=>1800);$a[1801]=array('id'=>1801,'alias'=>'paslugi-pa-padryhtocy-dakumenta','path'=>'by/paslugi','parent'=>1778,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/paslugi/paslugi-pa-padryhtocy-dakumenta']=1801;$m[]=array(1778=>1801);$a[1802]=array('id'=>1802,'alias'=>'inshyya-razavyya-paslugi','path'=>'by/paslugi','parent'=>1778,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/paslugi/inshyya-razavyya-paslugi']=1802;$m[]=array(1778=>1802);$a[1813]=array('id'=>1813,'alias'=>'arenda-kantejnera-budanichym-garadku1','path'=>'by/paslugi','parent'=>1778,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/paslugi/arenda-kantejnera-budanichym-garadku1']=1813;$m[]=array(1778=>1813);$a[1819]=array('id'=>1819,'alias'=>'pagashenne-zapazychanasci-pa-paslugah-mabilnaj-suvyazi1','path'=>'by/paslugi','parent'=>1778,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/paslugi/pagashenne-zapazychanasci-pa-paslugah-mabilnaj-suvyazi1']=1819;$m[]=array(1778=>1819);$a[1845]=array('id'=>1845,'alias'=>'pakryccyo-dobraahvotnaga-medycynskaga-strahavannya','path'=>'by/paslugi','parent'=>1778,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['by/paslugi/pakryccyo-dobraahvotnaga-medycynskaga-strahavannya']=1845;$m[]=array(1778=>1845);$a[1807]=array('id'=>1807,'alias'=>'delegaciya-cyannan-bui-myaoskogo-avtonomnogo-okruga-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/delegaciya-cyannan-bui-myaoskogo-avtonomnogo-okruga-posetila-velikij-kamen']=1807;$m[]=array(1789=>1807);$a[1788]=array('id'=>1788,'alias'=>'glavnyj-ispolnitelnyj-direktor-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-poluchil-blagodarnost-ot-prezidenta-respubliki-belarus','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/glavnyj-ispolnitelnyj-direktor-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-poluchil-blagodarnost-ot-prezidenta-respubliki-belarus']=1788;$m[]=array(1789=>1788);$a[1803]=array('id'=>1803,'alias'=>'v-velikom-kamne-budut-razrabatyvat-bespilotnye-avtomobili','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/v-velikom-kamne-budut-razrabatyvat-bespilotnye-avtomobili']=1803;$m[]=array(1789=>1803);$a[1808]=array('id'=>1808,'alias'=>'italyanskij-biznes-vysoko-ocenil-perspektivy-realizacii-proektov-v-industrialnom-parke-velikij-kamen','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/italyanskij-biznes-vysoko-ocenil-perspektivy-realizacii-proektov-v-industrialnom-parke-velikij-kamen']=1808;$m[]=array(1789=>1808);$a[1820]=array('id'=>1820,'alias'=>'premer-ministr-latvii-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/premer-ministr-latvii-posetil-velikij-kamen']=1820;$m[]=array(1789=>1820);$a[1822]=array('id'=>1822,'alias'=>'velikij-kamen-na-konferencii-aziya-chendu-evropa','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/velikij-kamen-na-konferencii-aziya-chendu-evropa']=1822;$m[]=array(1789=>1822);$a[1823]=array('id'=>1823,'alias'=>'rukovodstvo-velikogo-kamnya-posetilo-provinciyu-sychuan','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/rukovodstvo-velikogo-kamnya-posetilo-provinciyu-sychuan']=1823;$m[]=array(1789=>1823);$a[1833]=array('id'=>1833,'alias'=>'nachalo-obschestvennyh-obsuzhdenij-po-obektu-detalnyj-plan-territorii-kitajsko-belorusskogo-industr','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/nachalo-obschestvennyh-obsuzhdenij-po-obektu-detalnyj-plan-territorii-kitajsko-belorusskogo-industr']=1833;$m[]=array(1789=>1833);$a[1826]=array('id'=>1826,'alias'=>'oplata-uslug-na-sajte-velikogo-kamnya','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/oplata-uslug-na-sajte-velikogo-kamnya']=1826;$m[]=array(1789=>1826);$a[1832]=array('id'=>1832,'alias'=>'velikij-kamen-na-kitajsko-shvejcarskom-forume-po-ukrepleniyu-potenciala-poyasa-i-puti','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/velikij-kamen-na-kitajsko-shvejcarskom-forume-po-ukrepleniyu-potenciala-poyasa-i-puti']=1832;$m[]=array(1789=>1832);$a[1835]=array('id'=>1835,'alias'=>'investicionnye-vozmozhnosti-industrialnogo-parka-velikij-kamen-prezentovany-v-moskve','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/investicionnye-vozmozhnosti-industrialnogo-parka-velikij-kamen-prezentovany-v-moskve']=1835;$m[]=array(1789=>1835);$a[1836]=array('id'=>1836,'alias'=>'v-velikom-kamne-podpisali-generalnoe-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-belarusbankom','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/v-velikom-kamne-podpisali-generalnoe-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-belarusbankom']=1836;$m[]=array(1789=>1836);$a[1838]=array('id'=>1838,'alias'=>'v-velikom-kamne-prinyata-pamyatka-po-preduprezhdeniyu-infekcionnyh-zabolevanij','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/v-velikom-kamne-prinyata-pamyatka-po-preduprezhdeniyu-infekcionnyh-zabolevanij']=1838;$m[]=array(1789=>1838);$a[1839]=array('id'=>1839,'alias'=>'nikolaj-snopkov-naznachen-poslom-belarusi-v-kitae-i-predstavitelem-belarusi-v-organah-upravleniya-industrialnogo-parka','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/nikolaj-snopkov-naznachen-poslom-belarusi-v-kitae-i-predstavitelem-belarusi-v-organah-upravleniya-industrialnogo-parka']=1839;$m[]=array(1789=>1839);$a[1840]=array('id'=>1840,'alias'=>'pozhertvovaniya-ot-velikogo-kamnya-na-borbu-s-epidemiej','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/pozhertvovaniya-ot-velikogo-kamnya-na-borbu-s-epidemiej']=1840;$m[]=array(1789=>1840);$a[1842]=array('id'=>1842,'alias'=>'v-velikom-kamne-obsudili-profilaktiku-koronavirusa-s-posolstvom-knr','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/v-velikom-kamne-obsudili-profilaktiku-koronavirusa-s-posolstvom-knr']=1842;$m[]=array(1789=>1842);$a[1846]=array('id'=>1846,'alias'=>'rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetilo-ooo-bel-huavej-tehnolodzhis','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/rukovodstvo-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetilo-ooo-bel-huavej-tehnolodzhis']=1846;$m[]=array(1789=>1846);$a[1847]=array('id'=>1847,'alias'=>'kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetilo-rikk-bgu','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-posetilo-rikk-bgu']=1847;$m[]=array(1789=>1847);$a[1848]=array('id'=>1848,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-associaciej-mashinostroeniya-samarskoj-oblasti','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-associaciej-mashinostroeniya-samarskoj-oblasti']=1848;$m[]=array(1789=>1848);$a[1850]=array('id'=>1850,'alias'=>'rukovoditel-sekretariata-komiteta-po-mezhdunarodnym-otnosheniyam-senata-ssha-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/rukovoditel-sekretariata-komiteta-po-mezhdunarodnym-otnosheniyam-senata-ssha-posetil-velikij-kamen']=1850;$m[]=array(1789=>1850);$a[1851]=array('id'=>1851,'alias'=>'delegaciya-gruzii-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/delegaciya-gruzii-posetila-velikij-kamen']=1851;$m[]=array(1789=>1851);$a[1854]=array('id'=>1854,'alias'=>'estonskie-kompanii-zainteresovalis-usloviyami-vedeniya-biznesa-v-industrialnom-parke-velikij-kamen-i-produkciej-predpriyatij-rezidentov','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/estonskie-kompanii-zainteresovalis-usloviyami-vedeniya-biznesa-v-industrialnom-parke-velikij-kamen-i-produkciej-predpriyatij-rezidentov']=1854;$m[]=array(1789=>1854);$a[1856]=array('id'=>1856,'alias'=>'gubernator-arhangelskoj-oblasti-rossii-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/gubernator-arhangelskoj-oblasti-rossii-posetil-velikij-kamen']=1856;$m[]=array(1789=>1856);$a[1857]=array('id'=>1857,'alias'=>'starshij-vice-prezident-korporacii-zte-posetil-velikij-kamen','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/starshij-vice-prezident-korporacii-zte-posetil-velikij-kamen']=1857;$m[]=array(1789=>1857);$a[1858]=array('id'=>1858,'alias'=>'velikij-kamen-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-bankom-razvitiya-respubliki-belarus','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/velikij-kamen-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-bankom-razvitiya-respubliki-belarus']=1858;$m[]=array(1789=>1858);$a[1859]=array('id'=>1859,'alias'=>'velikij-kamen-stanet-pilotnoj-ploshhadkoj-po-primeneniyu-5g-v-belarusi','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/velikij-kamen-stanet-pilotnoj-ploshhadkoj-po-primeneniyu-5g-v-belarusi']=1859;$m[]=array(1789=>1859);$a[1862]=array('id'=>1862,'alias'=>'velikij-kamen-zainteresovan-v-prihode-nemeckogo-biznesa-dlya-lokalizacii-proektov-na-territorii-industrialnogo-parka','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/velikij-kamen-zainteresovan-v-prihode-nemeckogo-biznesa-dlya-lokalizacii-proektov-na-territorii-industrialnogo-parka']=1862;$m[]=array(1789=>1862);$a[1864]=array('id'=>1864,'alias'=>'kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-provela-vstrechu-s-beltpp','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-provela-vstrechu-s-beltpp']=1864;$m[]=array(1789=>1864);$a[1865]=array('id'=>1865,'alias'=>'velikij-kamen-v-shkole-molodogo-kitaeveda','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/velikij-kamen-v-shkole-molodogo-kitaeveda']=1865;$m[]=array(1789=>1865);$a[1866]=array('id'=>1866,'alias'=>'delegaciya-iz-velikobritanii-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/delegaciya-iz-velikobritanii-posetila-velikij-kamen']=1866;$m[]=array(1789=>1866);$a[1867]=array('id'=>1867,'alias'=>'v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-minskim-nauchno-issledovatelskim-institutom-huawei','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-minskim-nauchno-issledovatelskim-institutom-huawei']=1867;$m[]=array(1789=>1867);$a[1869]=array('id'=>1869,'alias'=>'kompanii-iz-belgii-znakomyatsya-svozmozhnostyami-vedeniya-biznesa-v-velikom-kamne','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/kompanii-iz-belgii-znakomyatsya-svozmozhnostyami-vedeniya-biznesa-v-velikom-kamne']=1869;$m[]=array(1789=>1869);$a[1871]=array('id'=>1871,'alias'=>'velikij-kamen-mozhet-byt-interesen-tureckomu-biznesu','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/velikij-kamen-mozhet-byt-interesen-tureckomu-biznesu']=1871;$m[]=array(1789=>1871);$a[1875]=array('id'=>1875,'alias'=>'v-velikom-kamne-otkrylos-proizvodstvo-dyhatelnyh-masok','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/v-velikom-kamne-otkrylos-proizvodstvo-dyhatelnyh-masok']=1875;$m[]=array(1789=>1875);$a[1877]=array('id'=>1877,'alias'=>'proshlo-zasedanie-soveta-direktorov-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/proshlo-zasedanie-soveta-direktorov-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka']=1877;$m[]=array(1789=>1877);$a[1878]=array('id'=>1878,'alias'=>'sostoyalos-obshhee-sobranie-akcionerov-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/sostoyalos-obshhee-sobranie-akcionerov-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka']=1878;$m[]=array(1789=>1878);$a[1879]=array('id'=>1879,'alias'=>'v-velikom-kamne-zaregistrirovan-novy-rezident','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/v-velikom-kamne-zaregistrirovan-novy-rezident']=1879;$m[]=array(1789=>1879);$a[1880]=array('id'=>1880,'alias'=>'administraciya-parka-v-ramkah-odnoj-stancii-okazyvaet-sodejstvie-v-podgotovke-kadrov','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/administraciya-parka-v-ramkah-odnoj-stancii-okazyvaet-sodejstvie-v-podgotovke-kadrov']=1880;$m[]=array(1789=>1880);$a[1883]=array('id'=>1883,'alias'=>'kompaniya-po-razvitiyu-velikogo-kamnya-poluchila-blagodarstvennoe-pismo-ot-goroda-czinchzhou','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/kompaniya-po-razvitiyu-velikogo-kamnya-poluchila-blagodarstvennoe-pismo-ot-goroda-czinchzhou']=1883;$m[]=array(1789=>1883);$a[1889]=array('id'=>1889,'alias'=>'s-1-aprelya-cherez-elektronnyj-resurs-odnoj-stancii-mozhno-obratitsya-za-ryadom-procedur-i-uslug-v-oblasti-tamozhennogo-regulirovaniya','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/s-1-aprelya-cherez-elektronnyj-resurs-odnoj-stancii-mozhno-obratitsya-za-ryadom-procedur-i-uslug-v-oblasti-tamozhennogo-regulirovaniya']=1889;$m[]=array(1789=>1889);$a[1890]=array('id'=>1890,'alias'=>'delegaciya-nan-belarusi-posetila-velikij-kamen','path'=>'novosti/2020','parent'=>1789,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['novosti/2020/delegaciya-nan-belarusi-posetila-velikij-kamen']=1890;$m[]=array(1789=>1890);$a[1809]=array('id'=>1809,'alias'=>'italian-business-praised-the-prospects-for-the-implementation-of-projects-in-the-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/italian-business-praised-the-prospects-for-the-implementation-of-projects-in-the-great-stone-industrial-park']=1809;$m[]=array(1810=>1809);$a[1814]=array('id'=>1814,'alias'=>'self-drive-cars-will-be-produced-in-great-stone','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/self-drive-cars-will-be-produced-in-great-stone']=1814;$m[]=array(1810=>1814);$a[1821]=array('id'=>1821,'alias'=>'prime-minister-of-latvia-visits-great-stone','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/prime-minister-of-latvia-visits-great-stone']=1821;$m[]=array(1810=>1821);$a[1834]=array('id'=>1834,'alias'=>'great-stone-was-presented-at-the-china-swiss-forum-on-strengthening-the-capacity-of-countries-along','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/great-stone-was-presented-at-the-china-swiss-forum-on-strengthening-the-capacity-of-countries-along']=1834;$m[]=array(1810=>1834);$a[1837]=array('id'=>1837,'alias'=>'great-stone-industrial-park-investment-opportunities-are-presented-in-moscow','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/great-stone-industrial-park-investment-opportunities-are-presented-in-moscow']=1837;$m[]=array(1810=>1837);$a[1827]=array('id'=>1827,'alias'=>'online-payment-service-on-the-great-stone-website','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/online-payment-service-on-the-great-stone-website']=1827;$m[]=array(1810=>1827);$a[1841]=array('id'=>1841,'alias'=>'great-stone-donation-for-fighting-the-epidemic','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/great-stone-donation-for-fighting-the-epidemic']=1841;$m[]=array(1810=>1841);$a[1849]=array('id'=>1849,'alias'=>'great-stone-meets-association-of-mechanical-engineering-enterprises-of-the-samara-region','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/great-stone-meets-association-of-mechanical-engineering-enterprises-of-the-samara-region']=1849;$m[]=array(1810=>1849);$a[1852]=array('id'=>1852,'alias'=>'delegation-from-georgia-visits-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/delegation-from-georgia-visits-great-stone-industrial-park']=1852;$m[]=array(1810=>1852);$a[1853]=array('id'=>1853,'alias'=>'staff-director-of-united-states-senate-foreign-relations-committee-visits-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/staff-director-of-united-states-senate-foreign-relations-committee-visits-great-stone-industrial-park']=1853;$m[]=array(1810=>1853);$a[1855]=array('id'=>1855,'alias'=>'estonian-companies-are-interested-in-the-business-of-the-great-stone-industrial-park-and-the-products-of-its-residents','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/estonian-companies-are-interested-in-the-business-of-the-great-stone-industrial-park-and-the-products-of-its-residents']=1855;$m[]=array(1810=>1855);$a[1860]=array('id'=>1860,'alias'=>'great-stone-industrial-park-signs-an-agreement-on-cooperation-with-development-bank-of-the-republic-of-belarus','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/great-stone-industrial-park-signs-an-agreement-on-cooperation-with-development-bank-of-the-republic-of-belarus']=1860;$m[]=array(1810=>1860);$a[1861]=array('id'=>1861,'alias'=>'great-stone-industrial-park-will-be-a-pilot-zone-in-the-republic-of-belarus-for-5g-technologies-implementation','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/great-stone-industrial-park-will-be-a-pilot-zone-in-the-republic-of-belarus-for-5g-technologies-implementation']=1861;$m[]=array(1810=>1861);$a[1863]=array('id'=>1863,'alias'=>'the-great-stone-is-interested-in-the-german-business-planned-to-expand-their-production-into-the-industrial-park','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/the-great-stone-is-interested-in-the-german-business-planned-to-expand-their-production-into-the-industrial-park']=1863;$m[]=array(1810=>1863);$a[1868]=array('id'=>1868,'alias'=>'british-delegation-visits-great-stone-industrial-park','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/british-delegation-visits-great-stone-industrial-park']=1868;$m[]=array(1810=>1868);$a[1870]=array('id'=>1870,'alias'=>'companies-from-belgium-get-acquainted-with-the-possibilities-of-doing-business-in-the-great-stone','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/companies-from-belgium-get-acquainted-with-the-possibilities-of-doing-business-in-the-great-stone']=1870;$m[]=array(1810=>1870);$a[1876]=array('id'=>1876,'alias'=>'breathing-masksproduction-started-in-great-stone','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/breathing-masksproduction-started-in-great-stone']=1876;$m[]=array(1810=>1876);$a[1881]=array('id'=>1881,'alias'=>'the-parks-administration-within-one-station-provides-assistance-in-professional-training','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/the-parks-administration-within-one-station-provides-assistance-in-professional-training']=1881;$m[]=array(1810=>1881);$a[1882]=array('id'=>1882,'alias'=>'a-new-resident-is-registered-at-great-stone-industrial-park1','path'=>'en/news/2020','parent'=>1810,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/news/2020/a-new-resident-is-registered-at-great-stone-industrial-park1']=1882;$m[]=array(1810=>1882);$a[1828]=array('id'=>1828,'alias'=>'fransabank-bank-partner-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-velikij-kamen','path'=>'investoram/novosti-partnerov','parent'=>1829,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['investoram/novosti-partnerov/fransabank-bank-partner-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-velikij-kamen']=1828;$m[]=array(1829=>1828);$a[1831]=array('id'=>1831,'alias'=>'fransabank-partnership-with-the-chinabelarus-industrial-park-great-stone','path'=>'en/investors/partners-news','parent'=>1830,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['en/investors/partners-news/fransabank-partnership-with-the-chinabelarus-industrial-park-great-stone']=1831;$m[]=array(1830=>1831);$a[1887]=array('id'=>1887,'alias'=>'stazher','path'=>'kontakty/vakansii/kategorii/telekommunikacii-i-svyaz','parent'=>1886,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['kontakty/vakansii/kategorii/telekommunikacii-i-svyaz/stazher']=1887;$m[]=array(1886=>1887);$a[1888]=array('id'=>1888,'alias'=>'specialist-v-oblasti-ohlazhdeniya-elektroniki','path'=>'kontakty/vakansii/kategorii/telekommunikacii-i-svyaz','parent'=>1886,'isfolder'=>0,'alias_visible'=>1);$d['kontakty/vakansii/kategorii/telekommunikacii-i-svyaz/specialist-v-oblasti-ohlazhdeniya-elektroniki']=1888;$m[]=array(1886=>1888);$c=&$this->contentTypes;$c['4']='text/xml';$c=&$this->chunkCache;$c['mm_rules']='// more example rules are in assets/plugins/managermanager/example_mm_rules.inc.php // example of how PHP is allowed - check that a TV named documentTags exists before creating rule if ($modx->db->getValue($modx->db->select(\'count(id)\', $modx->getFullTableName(\'site_tmplvars\'), "name=\'documentTags\'"))) { mm_widget_tags(\'documentTags\', \' \'); // Give blog tag editing capabilities to the \'documentTags (3)\' TV } mm_widget_showimagetvs(); // Always give a preview of Image TVs //mm_createTab(\'Images\', \'photos\', \'\', \'\', \'\', \'850\'); //mm_moveFieldsToTab(\'images,photos\', \'photos\', \'\', \'\'); //mm_hideFields(\'longtitle,description,link_attributes,menutitle,content\', \'\', \'6,7\'); //mm_hideTemplates(\'0,5,8,9,11,12\', \'2,3\'); //mm_hideTabs(\'settings, access\', \'2\'); ';$c['content']='
[*content*]
';$c['footer']=' ';$c['full-slider-rowTpl']='[[if? &is=`[+link+]:empty` &then=`
\'\'
[+title+] [+text+]
` &else=`
\'\'
[+title+] [+text+]
` ]] ';$c['news-tpl']='
[[if? &is=`[+tv.news-label+]:=:1` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`Важно` &else=`Важна` ]] ` &else=`Important` ]] ` ]]
';$c['company-model-rowTpl']='
[+name+]
[+desc+]
';$c['company-actioners-rowTpl']='
[[if? &is=`[+link+]:empty` &then=`
[+name+]
` &else=`[+name+]` ]] [[if? &is=`[+link+]:empty` &then=`
[+name+]
` &else=`[+name+]` ]]
';$c['build-section']='
[!DocLister? &id=`build` &display=`10` &orderBy=`menuindex DESC` &parents=`[*id*]` &tvList=`news-image` &tpl=`build-tpl` &depth=`0` &paginate=`pages` &TplNextP=`` &TplPrevP=`` &TplPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplCurrentPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplWrapPaginate=`@CODE:
   [+wrap+]
  ` !]
  [+build.pages+]
  ';$c['build-tpl']='
  [+pagetitle+]
  ';$c['gallery-slider-rowTpl']='[[if? &is=`[+row.class+]:=:odd:or:[+row.class+]:=:first odd` &then=`
  zoom_out_map \'[*pagetitle*]\' `]] [[if? &is=`[+row.class+]:=:last odd:or:[+row.class+]:=:first last odd` &then=`
  zoom_out_map \'[*pagetitle*]\'
  `]] [[if? &is=`[+row.class+]:=:even:or:[+row.class+]:=:last even` &then=` zoom_out_map \'[*pagetitle*]\'
  `]] ';$c['build-more-tpl']='
  [+pagetitle+]
  ';$c['register-formTpl']='
  [+form.messages+]
  [+name.error+]
  [+company.error+]
  [+way.error+]
  [+phone.error+]
  [+email.error+]
  [+message.error+]
  [+captcha+] [+g-recaptcha-response.error+]
  [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`* — поля, обязательные для заполнения
  Ваши данные не будут переданы третьим лицам` &else=`* - палі, абавязковыя для запаўнення
  Вашы дадзеныя не будуць перададзены трэцім асобам` ]] ` &else=`* — required fields
  Your data will not be passed on to third parties` ]]
  ';$c['head']=' [[if? &is=`[*longtitle*]:empty` &then=`[[if? &is=`[*parent*]:!empty` &then=`[!DocInfo? &docid=`[*parent*]` &field=`pagetitle`!] | `]][*pagetitle*]` &else=`[*longtitle*]`]] ';$c['header']='
  [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=`[[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»` &else=`Кітайска-Беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень»`]]` &else=`China-Belarus Industrial Park «Great Stone»`]]
  ';$c['left-menu-vacancy']='
  menu [!DocInfo? &docid=` [[UltimateParent? &topLevel=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`1` &else=`2` ]] ` &else=`2` ]] ` ]] ` &field=`pagetitle` !]
  ';$c['social-link-rowTpl']=' [+name+] ';$c['fix-slider-rowTpl']='
  ';$c['about-links-rowTpl']='
  [[DocInfo? &docid=`[+link+]` &field=`pagetitle`]]
  ';$c['left-parentRowTpl']='
 • [+title+][+wrap+]
 • ';$c['left-outerTpl']='';$c['left-innerTpl']='';$c['left-rowTpl']='
 • [+title+][[if? &is=` 78 , 756 , 952 :contains: [+parent+] ` &then=`[[ChildCounter? &docid=`[+id+]`]]`]]
 • ';$c['prior-tpl']='
  [+pagetitle+]
  ';$c['prior-section']='
  [!DocLister? &display=`all` &orderBy=`menuindex ASC` &parents=`[*id*]` &tvList=`prior-image` &tpl=`prior-tpl` &depth=`0` !]
  ';$c['left-menu-prior']='
  menu [!DocInfo? &docid=`[*parent*]` &field=`pagetitle`!]
  ';$c['left-menu-info']='
  menu [!DocInfo? &docid=` [[UltimateParent? &topLevel=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`1` &else=`2` ]] ` &else=`2` ]] ` ]] ` &field=`pagetitle` !]
  ';$c['modals']='';$c['company-partners-rowTpl']='
  <[!if? &is=`[+link+]:empty` &then=`div` &else=`a href=\'[+link+]\' title=\'[+title+]\' target=\'_blank\'`!] class="partner-item">
  [+title+]
  [!if? &is=`[+title+]:!empty` &then=`
  [+title+]
  `!] [!if? &is=`[+name+]:!empty` &then=`
  [+name+]
  `!] [!if? &is=`[+unp+]:!empty` &then=`
  УНП: [+unp+]
  `!]
  ';$c['faq-rowTpl']='
  [+question+]
  [+answer+]
  ';$c['news-section']='
  {{search-news-form}}
  [[DocLister? &display=`all` &orderBy=`id DESC` &parents=`[*parent*]` &tpl=`news-nav-tpl` &depth=`0` ]]
  [!DocLister? &id=`news` &lang=`[[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=`russian-UTF8` &else=`english`]]` &display=`9` &addWhereList=`c.template=10` &dateFormat=`%d.%m.%Y` &parents=`[[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`[*id*]` &else=`7`]]` &tvList=`news-image,news-label,news-desc` &orderBy=`news-label DESC,pub_date DESC` &tpl=`news-tpl` &depth=`0` &paginate=`pages` &TplNextP=`` &TplPrevP=`` &TplPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplCurrentPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplWrapPaginate=`@CODE:
   [+wrap+]
  ` !]
  [+news.pages+]
  ';$c['news-nav-tpl']='[!if? &is=`[+id+]:=:[*id*]` &then=`
  [+pagetitle+]
  ` &else=`[+pagetitle+]` !]';$c['gallery-news-rowTpl']='
  zoom_out_map \'[*pagetitle*]\'
  ';$c['scripts']=' ';$c['title']='

  [[if? &is=`[*parent*]:=:7` &then=`[!DocInfo? &docid=`7` &field=`pagetitle`!]` &else=`[[if? &is=`[*parent*]:=:496` &then=`[!DocInfo? &docid=`496` &field=`pagetitle`!]` &else=`[[if? &is=`[*parent*]:=:940` &then=`[!DocInfo? &docid=`940` &field=`pagetitle`!]` &else=`[*pagetitle*]` ]]` ]]`]]

  [[if? &is=`[*id*]:!=:2` &then=` [[- ====== ЕСЛИ НЕ 404 ====== ]] [[DLcrumbs? &ownerTPL=`@CODE:
   [+crumbs.wrap+]
  ` &tpl=`@CODE:
 • [+e.title+]
 • ` &tplCurrent=`@CODE:
 • [+e.title+]
 • ` &showCurrent=`1` &hideMain=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`0` &else=`1` ]] ` &else=`1` ]] ` ]] `]] [[if? &is=`[*template*]:=:15` &then=` ` ]]
  ';$c['select-option-tpl']='';$c['register-reportTpl']='
  Поступила заявка на регистрацию резидента
  Контактное лицо [+name.value+]
  Компания [+company.value+]
  Направление деятельности [+way.value+]
  Контактный телефон [+phone.value+]
  Email [+email.value+]
  Дополнительная информация [+message.value+]
  ';$c['raport-formTpl']='

  Уважаемый пользователь! Здесь Вы можете оставить жалобу или предложение в адрес генерального директора компании.

  [+form.messages+]
  [+name.error+]
  [+phone.error+]
  [+email.error+]
  [+message.error+]
  [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`* — поля, обязательные для заполнения
  Ваши данные не будут переданы третьим лицам` &else=`* - палі, абавязковыя для запаўнення
  Вашы дадзеныя не будуць перададзены трэцім асобам` ]] ` &else=`* - required fields
  Your data will not be passed on to third parties` ]]

  [+captcha+] [+g-recaptcha-response.error+]
  ';$c['news-tpl-mainpage']='
  [[if? &is=`[+tv.news-label+]:=:1` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`Важно` &else=`Важна` ]] ` &else=`Important` ]] ` ]]
  ';$c['document-section']='
  [!DocLister? &display=`all` &orderBy=`menuindex ASC` &parents=`[*id*]` &tvList=`documents` &tpl=`documents-tpl` &depth=`0` !]
  ';$c['documents-tpl']='

  [+pagetitle+]

  [!multiTV? &tvName=`documents` &docid=`[+id+]` &outerTpl=`@CODE: ((wrapper))` &rowTpl=`documents-rowTpl` &display=`4` !]

  [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`Полный список и подробности` &else=`Поўны спіс і падрабязнасці` ]] ` &else=`Full list and details` ]] chevron_right
  ';$c['header-parentRowTpl']='[!if? &is=`[+tv.drop+]:!=:0` &then=`
 • [+title+][+wrap+]
 • ` &else=`
 • [+title+]
 • ` !]';$c['documents-rowTpl']='
  [[FileRes? &input=`[+file+]`]]
  [[FileRes? &input=`[+file+]`]]
  [+name+]
  [!if? &is=`[+desc+]:!empty` &then=`[+desc+] `!]([[FileSize? &input=`[+file+]`]])
  ';$c['header-outerTpl']='';$c['header-innerTpl']='';$c['header-rowTpl']='
 • [+title+]
 • ';$c['vacancy-section']='
  {{search-vacancy-form}} [[- ====== ВАКАНСИИ (ВСЕ) ====== ]] [!if? &is=` 48 , 755 , 951 :contains: [*id*] ` &then=` [!DocLister? &id=`vacancy_all` &display=`10` &orderBy=`menuindex ASC` &addWhereList=`c.template=8` &parents=`[*id*]` &tvList=` [!if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:782` &then=` [!if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:866` &then=`vacancy-company,vacancy-price,vacancy-desc` &else=`vacancy-company-by,vacancy-price,vacancy-desc` !] ` &else=`vacancy-company-en,vacancy-price,vacancy-desc` !] ` &tpl=`vacancy-tpl` &depth=`5` &paginate=`pages` &TplNextP=`` &TplPrevP=`` &TplPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplCurrentPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplWrapPaginate=`@CODE: ` !] [+vacancy_all.pages+] `!] [[- ====== ВАКАНСИИ (КАТЕГОРИИ) ====== ]] [!if? &is=` 78 , 756 , 952 :contains: [*parent*] ` &then=` [!DocLister? &id=`vacancy_category` &display=`10` &orderBy=`menuindex ASC` &addWhereList=`c.template=8` &parents=`[*id*]` &tvList=` [!if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:782` &then=` [!if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:866` &then=`vacancy-company,vacancy-price,vacancy-desc` &else=`vacancy-company-by,vacancy-price,vacancy-desc` !] ` &else=`vacancy-company-en,vacancy-price,vacancy-desc` !] ` &tpl=`vacancy-tpl` &depth=`5` &paginate=`pages` &TplNextP=`` &TplPrevP=`` &TplPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplCurrentPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplWrapPaginate=`@CODE: ` !] [+vacancy_category.pages+] `!] [[- ====== ВАКАНСИИ (КОМПАНИИ) ====== ]] [!if? &is=` 79 , 784 , 962 :contains: [*parent*] ` &then=` [!DocLister? &id=`vacancy_company` &display=`10` &orderBy=`menuindex ASC` &addWhereList=`c.template=8` &filters=`OR(tv:vacancy-company:=:[*id*];tv:vacancy-company-by:=:[*id*];tv:vacancy-company-en:=:[*id*])` &parents=` [!if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:782` &then=` [!if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:866` &then=`78` &else=`952` !] ` &else=`756` !] ` &tvList=` [!if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:782` &then=` [!if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:866` &then=`vacancy-company,vacancy-price,vacancy-desc` &else=`vacancy-company-by,vacancy-price,vacancy-desc` !] ` &else=`vacancy-company-en,vacancy-price,vacancy-desc` !] ` &tpl=`vacancy-tpl` &depth=`5` &paginate=`pages` &TplNextP=`` &TplPrevP=`` &TplPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplCurrentPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplWrapPaginate=`@CODE: ` !] [+vacancy_company.pages+] `!]
  ';$c['vacancy-tpl']='
  [+pagetitle+] [!DocInfo? &docid=`[!if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:782` &then=`[!if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:866` &then=`[+tv.vacancy-company+]` &else=`[+tv.vacancy-company-by+]`!]` &else=`[+tv.vacancy-company-en+]`!]` &field=`pagetitle`!]

  [+tv.vacancy-desc+]

  [+tv.vacancy-price+]
  ';$c['resume-formTpl']='
  [+form.messages+]
  [+name.error+]
  [+spec.error+]
  [+phone.error+]
  [+work.error+]
  delete
  [+resume.error+]
  [+message.error+]
  [+captcha+] [+g-recaptcha-response.error+]
  [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`* — поля, обязательные для заполнения
  Ваши данные не будут переданы третьим лицам` &else=`* - палі, абавязковыя для запаўнення
  Вашы дадзеныя не будуць перададзены трэцім асобам` ]] ` &else=`* - required fields
  Your data will not be passed on to third parties` ]]
  ';$c['resume-reportTpl']='
  Работоискатель отправил своё резюме для рассмотрения
  [!if? &is=`[+resume.value+]:empty` &then=` ` &else=` ` !]
  Имя [+name.value+]
  Специальность [+spec.value+]
  Контактный телефон [+phone.value+]
  Вакансия: [+vacancy.value+]
  Опыт работы [+work.value+]
  Дополнительная информация [+message.value+]
  Файл резюме Файл не прикреплён к письму
  Файл резюме Файл прикреплён к письму
  ';$c['location-section']='

  [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`Как добраться` &else=`Як дабрацца` ]] ` &else=`How to get there` ]]

  [!DocLister? &display=`all` &orderBy=`menuindex ASC` &parents=`[*id*]` &tvList=`location-way` &tpl=`location-way-tpl` &depth=`0` !]
  [[- -]]

  [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`Расположение` &else=`Размяшчэнне` ]] ` &else=`Location` ]]

  {{content}}
  ';$c['location-way-tpl']='
  [+pagetitle+]
  [!multiTV? &tvName=`location-way` &docid=`[+id+]` &outerTpl=`@CODE: ((wrapper))` &rowTpl=`location-way-rowTpl` &display=`all` !]
  ';$c['location-way-rowTpl']='
  [+name+]
  [+name+]
  [+desc+]
  ';$c['raport-reportTpl']='
  Поступила жалоба или предложение
  Имя [+name.value+]
  Контактный телефон [+phone.value+]
  Email [+email.value+]
  Текст жалобы или предложения [+message.value+]
  ';$c['search-vacancy-section']='
  {{search-vacancy-form}} [!evoSearch? &lang=`[[if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:782` &then=`[[if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:866` &then=`russian-UTF8` &else=`belarus`]]` &else=`english` ]]` &id=`search-vacancy` &display=`10` &orderBy=`menuindex ASC` &addWhereList=`c.template=8` &filters=`[[if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:782` &then=`[[if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:866` &then=`AND(content:parent:in:[[get_ids? &parent=`48` &isfolder=`1` ]])` &else=`AND(content:parent:in:[[get_ids? &parent=`866` &isfolder=`1` ]])` ]]` &else=`AND(content:parent:in:[[get_ids? &parent=`755` &isfolder=`1` ]])` ]]` &tvList=`[[if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:782` &then=`[[if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:866` &then=`vacancy-company,vacancy-price,vacancy-desc` &else=`vacancy-company-by,vacancy-price,vacancy-desc` ]]` &else=`vacancy-company-en,vacancy-price,vacancy-desc` ]]` &tpl=`vacancy-tpl` &depth=`2` &paginate=`pages` &TplNextP=`` &TplPrevP=`` &TplPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplCurrentPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplWrapPaginate=`@CODE: ` &rel=`1` &addLikeSearch=`1` &addLikeSearchType=`oneword` !] [+search-vacancy.pages+]
  ';$c['search-vacancy-form']='
  ';$c['genplan-zone-rowTpl']='
 • [[if? &is=`[+image+]:!empty` &then=`` &else=`` ]] [+title+] [[if? &is=`[+image+]:!empty` &then=`` &else=`` ]]
 • ';$c['genplan-images-rowTpl']='[[if? &is=`[+image+]:!empty` &then=`
  [+title+]
  `]] ';$c['genplan-legend-rowTpl']='
 • [+title+]
 • ';$c['search-news-section']='
  {{search-news-form}}
  [!evoSearch? &lang=`[[if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:782` &then=`[[if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:866` &then=`russian-UTF8` &else=`belarus`]]` &else=`english` ]]` &display=`9` &addWhereList=`c.template=10` &orderBy=`publishedon DESC` &dateFormat=`%d.%m.%Y` &filters=`[!if? &is=`[!UltimateParent? &topLevel=`1`!]:!=:782` &then=`AND(content:parent:in:[!get_ids? &parent=`7` &isfolder=`1`!])` &else=`AND(content:parent:in:[!get_ids? &parent=`496` &isfolder=`1`!])`!]` &tvList=`news-image,news-label,news-desc` &tpl=`news-tpl` &depth=`2` &paginate=`pages` &TplNextP=`` &TplPrevP=`` &TplPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplCurrentPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplWrapPaginate=`@CODE:
   [+wrap+]
  ` &id=`search-news` &rel=`1` &addLikeSearch=`1` &addLikeSearchType=`oneword` !]
  [+search-news.pages+]
  ';$c['search-news-form']='
  ';$c['service-formTpl']='
  [+form.messages+]
  [+company.error+]
  [+person.error+]
  [+phone.error+]
  [+email.error+]
  [+message.error+]
  [+captcha+] [+g-recaptcha-response.error+]
  [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`* — поля, обязательные для заполнения
  Ваши данные не будут переданы третьим лицам` &else=`* - палі, абавязковыя для запаўнення
  Вашы дадзеныя не будуць перададзены трэцім асобам` ]] ` &else=`* - required fields
  Your data will not be passed on to third parties` ]]
  ';$c['partner-link-rowTpl']=' ';$c['service-reportTpl']='
  Поступила заявка на заказ услуги
  Наименование компании [+company.value+]
  Контактное лицо [+person.value+]
  Контактный телефон [+phone.value+]
  Email [+email.value+]
  Дополнительная информация [+message.value+]
  ';$c['content-search-form']='
  ';$c['news-section-with-rubrikator']='[[getRubFromSession? &id=`[*id*]`]]
  {{search-news-form}}
  [[DocLister? &display=`all` &orderBy=`id DESC` &parents=`[*parent*]` &tpl=`news-nav-tpl` &depth=`0` ]]
  [!DocLister? &id=`news` &filters=`[[if? &is=`[[getRub]]:=:0` &then=`` &else=`tvd:news-category:is:[[getRub]]` ]]` &lang=`[[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=`russian-UTF8` &else=`english` ]]` &display=`9` &addWhereList=`c.template=10` &dateFormat=`%d.%m.%Y` &parents=`[[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`[*id*]` &else=`7` ]]` &tvList=`news-image,news-label,news-desc` &orderBy=`news-label DESC,pub_date DESC,createdon DESC` &tpl=`news-tpl` &depth=`0` &paginate=`pages` &TplNextP=`` &TplPrevP=`` &TplPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplCurrentPage=`@CODE:
 • [+num+]
 • ` &TplWrapPaginate=`@CODE:
   [+wrap+]
  ` !]
  [+news.pages+]
  ';$c['redirect']='/cn/||http://www.zbgyy.cn/ /cn/industrial||http://www.zbgyy.cn/ /cn||http://www.zbgyy.cn/ /ru||/ /ru/event/sotrudniki-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-i-rezident-kompaniya-yto-posetili-smolevichskij-socialno-pedagogicheskij-centr||/novosti/2019/sotrudniki-szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka-i-kompanii-rezidenta-yto-posetili-smolevichskij-socialno-pedagogicheskij-centr1.html /ru/event/vnimaniyu-kompanij-rabotayushih-v-parke||/novosti/2019/vnimaniyu-kompanij-rabotayushih-v-parke.html /ru/event/v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-rezidentami-proizvodstvennikami||/novosti/2019/v-velikom-kamne-proshla-vstrecha-s-rezidentami-proizvodstvennikami.html /ru/event/rukovodstvo-nacionalnogo-ministerstva-obshestvennoj-bezopasnosti-knr-posetilo-velikij-kamen||/novosti/2019/rukovodstvo-nacionalnogo-ministerstva-obshestvennoj-bezopasnosti-knr-posetilo-velikij-kamen.html /ru/event/v-shekou-proshlo-soveshanie-regionov-yuzhnogo-kitaya-po-privlecheniyu-investicij-s-uchastiem-velikogo-kamnya||/novosti/2019/v-shekou-proshlo-soveshanie-regionov-yuzhnogo-kitaya-po-privlecheniyu-investicij-s-uchastiem-velikogo-kamnya.html /ru/event/zamestitel-generalnogo-direktora-departamenta-po-nauke-i-tehnologiyam-provincii-yunnan-guan-dinlu-posetil-velikij-kamen||/novosti/2019/zamestitel-generalnogo-direktora-departamenta-po-nauke-i-tehnologiyam-provincii-yunnan-guan-dinlu-posetil-velikij-kamen.html /ru/event/rukovodstvo-kompanii-sinomach-posetilo-velikij-kamen||/novosti/2019/rukovodstvo-kompanii-sinomach-posetilo-velikij-kamen.html /ru/event/v-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke-velikij-kamen-zaregistrirovan-novyj-rezident||/novosti/2019/v-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke-velikij-kamen-zaregistrirovan-novyj-rezident.html /en/event/v-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke-velikij-kamen-zaregistrirovan-novyj-rezident||/en/news/20191/v-kitajsko-belorusskom-industrialnom-parke-velikij-kamen-zaregistrirovan-novyj-rezident-en.html /ru/event/v-velikom-kamne-proshli-peregovory-s-kompaniej-blackcat-carbon||/novosti/2019/v-velikom-kamne-proshli-peregovory-s-kompaniej-blackcat-carbon.html /en/event/zhurnalisty-radiostancii-vvs-posetili-velikij-kamen||/en/news/20191/zhurnalisty-radiostancii-vvs-posetili-velikij-kamen-en.html /en/event/administraciya-parka-informiruet-o-poryadke-registracii-inostrannyh-grazhdan-vremenno-prebyvayushih-v-respublike-belarus||/en/news/20191/administraciya-parka-informiruet-o-poryadke-registracii-inostrannyh-grazhdan-vremenno-prebyvayushih-v-respublike-belarus-en.html /en/event/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-i-evrazijskij-bank-razvitiya-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve||/en/news/20191/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-i-evrazijskij-bank-razvitiya-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-en.html /en/event/delegaciya-iz-respubliki-serbiya-posetila-velikij-kamen||/en/news/20191/delegaciya-iz-respubliki-serbiya-posetila-velikij-kamen-en.html /en/event/velikij-kamen-posetila-obedinennaya-missiya-eek-oon-i-programmy-oon-habitat||/en/news/20191/velikij-kamen-posetila-obedinennaya-missiya-eek-oon-i-programmy-oon-habitat-en.html /en/event/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-byl-predstavlen-na-investicionnoj-konferencii-v-londone||/en/news/20191/kitajsko-belorusskij-industrialnyj-park-velikij-kamen-byl-predstavlen-na-investicionnoj-konferencii-v-londone-en.html /en/event/administraciya-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-velikij-kamen-informiruet-o-provedenii-konsultacij||/en/news/20191/administraciya-kitajsko-belorusskogo-industrialnogo-parka-velikij-kamen-informiruet-o-provedenii-konsultacij-en.html /by/odna-stanciya||/by/investaram/adna-stancyya.html /download||/investoram/normativnye-dokumenty.html /telephones||/kontakty/administraciya-parka.html /structure/shareholders||/o-parke/struktura-upravleniya/administraciya-industrialnogo-parka.html /ru/general-information||/o-parke/obshhaya-informaciya.html /ru/structure||/o-parke/struktura-upravleniya.html /ru/structure/administration||/o-parke/struktura-upravleniya/administraciya-industrialnogo-parka.html /ru/structure/shareholders||/o-parke/struktura-upravleniya/szao-kompaniya-po-razvitiyu-industrialnogo-parka.html /ru/resident-registration||/investoram/registraciya-rezidentov.html /residents-and-partners||/investoram/partnyory.html /ru/download||/investoram/normativnye-dokumenty.html /ru/registraciya-kompanij||/investoram/podat-zayavku-na-registraciyu.html /odna-stanciya||/investoram/odna-stanciya.html /ru/faq||/investoram/vopros-otvet.html /ru/geography||/o-parke/preimuschestva/raspolozhenie.html /ru/economic/3-benefity||/o-parke/preimuschestva/nalogovye-i-tamozhennye-preferencii.html /ru/evrazijskoe-eknomicheskoe-soobshestvo||/o-parke/preimuschestva/eaes.html /ru/development-areas||/o-parke/prioritetnye-napravleniya.html /ru/genplan||/o-parke/generalnyj-plan.html /ru/genplan/detail||/o-parke/generalnyj-plan/pervyj-etap.html /ru/construction-progress||/o-parke/hod-stroitelstva.html /construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-3-kvartal-2018-goda||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-3-kvartal-2018.html /construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-2-kvartal-2018-goda||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-2-kvartal-2018.html /construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-1-kvartal-2018-goda||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-1-kvartal-2018.html /construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-4-kvartal-2017-goda||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-4-kvartal-2017.html /construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-3-kvartal-2017-goda||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-3-kvartal-2017.html /construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-2-kvartal-2017-goda||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-2-kvartal-2017.html /construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-1-kvartal-2017-goda||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-1-kvartal-2017.html /construction-progress/obekty-stroitelstva-china-merchants-group-v-parke||/o-parke/hod-stroitelstva/obekty-stroitelstva-china-merchants-group-v-parke.html /construction-progress/hod-stroitelstva-kvartala-m2||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-shtab-kvartiry-kompanii-po-razvitiyu-industrialnogo-parka.html /construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-4-kvartal-2016||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-4-kvartal-2016.html /construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-3-kvartal-2016||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-3-kvartal-2016.html /construction-progress/stroitelstvo-v-industrialnom-parke||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-2-kvartal-2016.html /construction-progress/construction-progress1||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-1-kvartal-2016.html /construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-2-kvartal-2015||/o-parke/hod-stroitelstva/hod-stroitelstva-infrastruktury-2-kvartal-2015.html /ru/telephones||/kontakty/administraciya-parka.html /ru/feedback||/kontakty/obratnaya-svyaz.html /en/general-information||/en/about/general-information.html /en/structure||/en/about/managment-structure.html /en/structure/administration||/en/about/managment-structure/industrial-park-administration-en.html /en/structure/shareholders||/en/about/managment-structure/industrial-park-development-company.html /en/resident-registration||/en/investors/residents-registration.html /en/download||/en/investors/download-files.html /en/registraciya-kompanij||/en/investors/apply-for-registration.html /en/odna-stanciya||/en/investors/one-station.html /en/faq||/en/investors/faq.html /en/geography||/en/about/benefits/geography.html /en/economic/3-benefity||/en/about/benefits/tax-and-customs-preferences.html /en/evrazijskoe-eknomicheskoe-soobshestvo||/ /en/development-areas||/en/about/benefits/eaeu.html /en/genplan||/en/about/general-plan.html /en/genplan/detail||/en/about/general-plan/phase-1.html /en/construction-progress||/en/about/construction-progress.html /en/construction-progress/hod-stroitelstva-kvartala-m2||/en/about/construction-progress/the-progress-of-industrial-park-development-company-office-construction.html /en/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-1-kvartal-2017-goda||/en/about/construction-progress/the-progress-of-infrastructure-construction-in-the-1st-quarter-of-2017-year.html /en/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-4-kvartal-2016||/en/about/construction-progress/the-progress-of-infrastructure-construction-in-the-4th-quarter-of-2016-year.html /en/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-3-kvartal-2016||/en/about/construction-progress/the-progress-of-infrastructure-construction-in-the-3rd-quarter-of-2016-year.html /en/construction-progress/stroitelstvo-v-industrialnom-parke||/en/about/construction-progress/the-process-of-infrastructure-construction-in-the-2nd-quarter-of-2016-year.html /en/construction-progress/construction-progress1||/en/about/construction-progress/the-progress-of-infrastructure-construction-in-the-1st-quarter-of-2016-year.html /en/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-2-kvartal-2015||/en/about/construction-progress/the-process-of-the-2-nd-quarter-construction-of-infrastructure-2015-year.html /en/telephones||/en/contacts/industrial-park-administration.html /en/feedback||/en/contacts/contact-us.html /by/general-information||/by/pra-nas/agulnaya-infarmacyya.html /by/structure||/by/pra-nas/struktura-kiravannya.html /by/structure/administration||/by/pra-nas/struktura-kiravannya/administracyya-industryyalnaga-parka.html /by/structure/shareholders||/by/pra-nas/struktura-kiravannya/kampaniya-pa-razvicci-industryyalnaga-parku.html /by/resident-registration||/by/investaram/registracyya-rezidenta.html /by/download||/by/investaram/spampavac-fajly.html /by/registraciya-kompanij||/by/investaram/padac-zayaku-na-registracyyu.html /by/faq||/by/investaram/pytanni.html /by/geography||/by/pra-nas/lgoty/geagrafiya.html /by/economic/3-benefity||/by/pra-nas/lgoty/padatkovyya-i-mytnyya-lgoty.html /by/evrazijskoe-eknomicheskoe-soobshestvo||/by/pra-nas/lgoty/eaeu1.html /by/development-areas||/by/pra-nas/pazicyyanavanne-pramyslovasci.html /by/genplan||/by/pra-nas/generalny-plan.html /by/genplan/detail||/by/pra-nas/generalny-plan/faza-1.html /by/construction-progress||/by/pra-nas/hod-budanictva.html /by/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-3-kvartal-2018-goda||/by/pra-nas/hod-budanictva/hod-budanictva-infrastruktury-3-m-kvartale-2018-goda.html /by/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-2-kvartal-2018-goda||/by/pra-nas/hod-budanictva/hod-budanictva-infrastruktury-2-m-kvartale-2018-goda.html /by/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-1-kvartal-2018-goda||/by/pra-nas/hod-budanictva/hod-budanictva-infrastruktury-1-m-kvartale-2018-goda.html /by/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-4-kvartal-2017-goda||/by/pra-nas/hod-budanictva/hod-budanictva-infrastruktury-4-m-kvartale-2017-goda.html /by/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-3-kvartal-2017-goda||/by/pra-nas/hod-budanictva/hod-budanictva-infrastruktury-3-m-kvartale-2017-goda.html /by/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-2-kvartal-2017-goda||/by/pra-nas/hod-budanictva/hod-budanictva-infrastruktury-2-m-kvartale-2017-goda.html /by/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-1-kvartal-2017-goda||/by/pra-nas/hod-budanictva/hod-budanictva-infrastruktury-1-m-kvartale-2017-goda.html /by/construction-progress/obekty-stroitelstva-china-merchants-group-v-parke||/by/pra-nas/hod-budanictva/abekty-budanictva-china-merchants-grupy-parku.html /by/construction-progress/hod-stroitelstva-kvartala-m2||/by/pra-nas/hod-budanictva/pragres-bloka-m2-budanictva.html /by/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-4-kvartal-2016||/by/pra-nas/hod-budanictva/hod-budanictva-infrastruktury-4-m-kvartale-2016-goda.html /by/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-3-kvartal-2016||/by/pra-nas/hod-budanictva/hod-budanictva-infrastruktury-3-m-kvartale-2016-goda.html /by/construction-progress/stroitelstvo-v-industrialnom-parke||/by/pra-nas/hod-budanictva/praces-budanictva-infrastruktury-2-m-kvartale-2016-goda.html /by/construction-progress/construction-progress1||/by/pra-nas/hod-budanictva/hod-budanictva-infrastruktury-1-m-kvartale-2016-goda.html /by/construction-progress/hod-stroitelstva-infrastruktury-2-kvartal-2015||/by/pra-nas/hod-budanictva/hod-budanictva-infrastruktury-3-m-kvartale-2016-goda.html /by/telephones||/by/kantakty/administracyya-industryyalnaga-parka1.html /by/feedback||/by/kantakty/zvarotnaya-suvyaz.html ';$c['partnership-formTpl']='
  [+form.messages+]
  [+organization.error+]
  [+activity.error+]
  [+address.error+]
  [+site.error+]
  [+poket.error+]
  [+cel.error+]
  [+opit.error+]
  [+contact.error+]
  [+captcha+] [+g-recaptcha-response.error+]
  [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:=:782` &then=`* - required fields
  Your data will not be passed on to third parties` &else=`* — поля, обязательные для заполнения
  Ваши данные не будут переданы третьим лицам` ]]
  ';$c['participation-formTpl']='
  [+form.messages+]
  [+name.error+]
  [+birthday.error+]
  [+citizenship.error+]
  [+residence.error+]
  delete
  [+photo.error+]
  [+contact.error+]
  [+position.error+]
  [+organization.error+]
  [+description.error+]
  [+address.error+]
  [+site.error+]
  [+aim.error+]
  [+communication.error+]
  [+captcha+] [+g-recaptcha-response.error+]
  [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:=:782` &then=`* - required fields
  Your data will not be passed on to third parties` &else=`* — поля, обязательные для заполнения
  Ваши данные не будут переданы третьим лицам` ]]
  ';$c['partnership-reportTpl']='
  Заявка на партнерство
  Организация [+organization.value+]
  Описание деятельности [+activity.value+]
  Адрес [+address.value+]
  Сайт [+site.value+]
  Выбранный партнерский пакет [+poket.value+]
  Цель участия в качестве партнера [+cel.value+]
  Опыт партнерства [+opit.value+]
  Контактное лицо [+contact.value+]
  ';$c['participation-reportTpl']='
  Заявка на участие в форуме
  [!if? &is=`[+photo.value+]:empty` &then=` ` &else=` ` !]
  Ф.И.О. [+name.value+]
  Дата рождения [+birthday.value+]
  Гражданство [+citizenship.value+]
  Место проживания [+residence.value+]
  Контактная информация [+contact.value+]
  Должность [+position.value+]
  Адрес [+organization.value+]
  Организация [+description.value+]
  Адрес организации [+address.value+]
  Сайт организации [+site.value+]
  Опыт партнерства [+aim.value+]
  Предпочтительный способ связи [+communication.value+]
  Фото Файл не прикреплён к письму
  Фото Файл прикреплён к письму
  ';$c['uslugi-formTpl']='
  [+form.messages+]
  [+service.error+]
  [+person.error+]
  [+contract.error+]
  [+payment.error+]
  ';$c['primes-left']=' [+name+] ';$c['primes-right']='
  [+text+] [[if? &is=`[[Primelink? &checklink=`[+link+]`]]:!empty` &then=`
  [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:782` &then=` [[if? &is=`[[UltimateParent? &topLevel=`1`]]:!=:866` &then=`Подробнее` &else=`Больш падрабязна` ]] ` &else=`More about` ]]
  `]]
  ';$c['company-partners-rowTpl-mainpage']='
  <[!if? &is=`[+link+]:empty` &then=`div` &else=`a href=\'[+link+]\' title=\'[+title+]\' target=\'_blank\'`!] class="partner-item">
  [+title+]
  [!if? &is=`[+title+]:!empty` &then=`
  [+title+]
  `!] [!if? &is=`[+name+]:!empty` &then=`
  [+name+]
  `!] [!if? &is=`[+unp+]:!empty` &then=`
  УНП: [+unp+]
  `!]
  ';$c['company-partners-rowTpl-mainpage2']='
  <[!if? &is=`[+link+]:empty` &then=`div` &else=`a href=\'[+link+]\' title=\'[+title+]\' target=\'_blank\'`!] class="partner-item">
  [+title+]
  [!if? &is=`[+title+]:!empty` &then=`
  [+title+]
  `!] [!if? &is=`[+name+]:!empty` &then=`
  [+name+]
  `!] [!if? &is=`[+unp+]:!empty` &then=`
  УНП: [+unp+]
  `!]
  ';$s=&$this->snippetCache;$s['DocInfo']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/docinfo/snippet.docinfo.php\';';$s['summary']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/summary/snippet.summary.php\';';$s['DLSitemap']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/DocLister/snippet.DLSitemap.php\';';$s['FormLister']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/FormLister/snippet.FormLister.php\';';$s['DocLister']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/DocLister/snippet.DocLister.php\';';$s['DLCrumbs']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/DocLister/snippet.DLCrumbs.php\';';$s['if']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/if/snippet.if.php\';';$s['phpthumb']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/phpthumb/snippet.phpthumb.php\';';$s['DLMenu']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/DocLister/snippet.DLMenu.php\';';$s['FirstChildRedirect']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/firstchildredirect/snippet.firstchildredirect.php\';';$s['UltimateParent']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/ultimateparent/snippet.ultimateparent.php\';';$s['multiTV']='return require MODX_BASE_PATH . \'assets/tvs/multitv/multitv.snippet.php\';';$s['sitemap']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/sitemap/snippet.sitemap.php\';';$s['FileSize']='/* # Using: [[FileSize? &input=`[+file+]`]] */ $units = array( \'gb\' => array(\'size\' => 1073741824, \'label\' => \'ГБ\'), \'mb\' => array(\'size\' => 1048576, \'label\' => \'МБ\'), \'kb\' => array(\'size\' => 1024, \'label\' => \'КБ\'), \'b\' => array(\'size\' => 0, \'label\' => \'байт\') ); $input = MODX_BASE_PATH . $input; $size = is_file($input) ? filesize($input) : 0; $unit = (isset($unit) && isset($units[$unit])) ? $unit : false; if ($size > 0) { if ($unit === false) { foreach ($units as $key => $properties) { if ($size >= $properties[\'size\']) { $unit = $key; break; } } } if ($unit != \'b\') $size = $size / $units[$unit][\'size\']; } else { if ($unit === false) $unit = \'b\'; } return round($size, 2) . \' \' . $units[$unit][\'label\'];';$s['ChildCounter']='$docid = isset($docid) ? intval($docid) : $modx->documentIdentifier; $depth = isset($depth) ? intval($depth) : 0; $isfolder = isset($isfolder) ? intval($isfolder): 0; $tpl = isset($tpl) ? $tpl: -1; $published = isset($published) ? intval($published): 1; $davailable = $modx->getChildIds($docid, $depth); if ($davailable){ $where = ($tpl > 0) ? \'template=\'.$tpl : \'isfolder=\'.$isfolder; $dcount = $modx->getDocuments($davailable, $published, 0, \'id\', $where); return count($dcount); } return 0;';$s['FileRes']='/* # Using: [[FileRes? &input=`[+file+]`]] */ $input = MODX_BASE_PATH . $input; $tmp = explode(\'.\',$input); $ras = $fileInfo[\'filseExt\'] = end($tmp); return $ras;';$s['ddTree']='/* # Name: ddTree (DropDown Tree) # Version: 1.0.2 # Bug fix by enidan: make depth parameter really optional, and also # make doc parameter become optional (defaults to 0) # Author: Urique Dertlian (uriq@uniqs.ru) # Date: Feb 28, 2008 # Using: Create TV of kind "DropDown List Menu", feel elements field with string: @EVAL return $modx->runSnippet("ddTree",array(\'doc\'=>0,\'depth\'=>0)); Here \'doc\' is identifier of parent document, children of which will be displayed in DropDown menu. Optional parameter \'depth\' is used to limit depth of tree, for example, use 0 (zero) - if you want to display only first level of children. If depth parametr is not set, ddTree builds up to 100 levels. */ $doc = isset($doc) ? $doc : 0; $depth = isset($depth) ? $depth: 100; if(!function_exists("getItems")) { function getItems($p=0, $d=100, $l=0) { global $modx,$modx_charset; ($modx_charset==\'UTF-8\') ? $nbsp=chr(0xC2).chr(0xA0) : $nbsp=chr(0xA0); $c=$modx->getDocumentChildren($p); foreach($c as $k) { $out.=str_repeat($nbsp,$l*5).$k[\'pagetitle\']."==".$k[\'id\']."||"; if($l<$d) $out.=getItems($k[\'id\'],$d,$l+1); } return $out; } } return getItems($doc,$depth);';$s['evoSearch']='//поиск по сайту с учетом словоформ (словаря phpMorphy) //работает совместно с плагином evoSearch (плагин индексирует, сниппет выводит результаты) //для работы необходим установленный сниппет DocLister //пример вызова - для вывода результатов [!evoSearch? &tpl=`evoSearch`!], //ПАРАМЕТРЫ //параметры DocLister - т.к. это обертка для DL, то он понимает все параметры DocLister - paginate, display, addWhereList (ограничения на вывод в результатах поиска шаблонов, id и всего чего угодно) // + &action = `ids` - возвращает список найденных ids, которые можно подставить в другой сниппет. По-умолчанию - отрабатывает полностью с выводом результатов // + &output = `1` - работает совместно с &action = `ids` и указывает, надо ли выводить список id, либо только установить их массив в плейсхолдер [+evoSearchIDs+]. По-умолчанию - 0 - только в плейсхолдер // + &noResult = `Ничего не найдено`- шаблон строки, которая выводится при отсутствии результата поиска (по-умолчанию "По запросу [+stat_request+] ничего не найдено. Смягчите условия поиска") // + &extract = `0` - отключить экстрактор формирует нужную часть текста с подсветкой из результатов поиска (плейсхолдер [+extract+] в чанке вывода результатов DocLister) - по умолчанию 1 (не извлекать) // + &maxlength = `300` - максимальная длина извлекаемой части текста в резуьлтатах поиска (по умолчанию 350) // + &show_stat = `0` - отключаем показ статистики "найдено....показано...с...по...". По умолчанию - 1 - показ включен // + &statTpl = `` - шаблон показа статистики (по умолчанию -
  По запросу [+stat_request+] найдено всего [+stat_total+]. Показано [+stat_display+], c [+stat_from+] по [+stat_to+]
  ), где // [+stat_request+] - запрос из строки $_GET[\'search\'] // [+stat_total+] - найдено всего // [+stat_display+] - показано на текущей странице с [+stat_from+] по [+stat_to+] // + &rel = `1` - релевантность поиска, по умолчанию 0.01, чем выше цифра - тем более релевантные результаты и тем их меньше // + &search_field = `search2` - поле $_GET для запроса (по-умолчанию запрос ищется в $_GET[\'search\']) // + &minlength = `3` - минимальная длина слова, которое будет участвовать в полнотекстовом поиске (по-умолчанию 2) return require_once MODX_BASE_PATH . "assets/snippets/evoSearch/evoSearch.snippet.php";';$s['stripGet']='$get = $_GET[\'search\']; $get = str_replace(\'"\', \'\', $get); $get = str_replace("\'", \'\', $get); $get = str_replace("©", \'\', $get); $get = str_replace("®", \'\', $get); $get = str_replace("™", \'\', $get); $get = str_replace("°", \'\', $get); $get = str_replace("<", \'\', $get); $get = str_replace(">", \'\', $get); $get = str_replace("″", \'\', $get); $get = str_replace("′", \'\', $get); $get = str_replace("«", \'\', $get); $get = str_replace("»", \'\', $get); $get = str_replace("„", \'\', $get); $get = str_replace("”", \'\', $get); $get = str_replace("“", \'\', $get); $get = str_replace("‚", \'\', $get); $get = str_replace("’", \'\', $get); $get = str_replace("‘", \'\', $get); $_GET[\'search\'] = $get; if($get == \'\'){ echo \'
  Поисковый запрос пуст.
  \'; }';$s['checkLetter']='$rus = array(\'А\', \'Б\', \'В\', \'Г\', \'Д\', \'Е\', \'Ё\', \'Ж\', \'З\', \'И\', \'Й\', \'К\', \'Л\', \'М\', \'Н\', \'О\', \'П\', \'Р\', \'С\', \'Т\', \'У\', \'Ф\', \'Х\', \'Ц\', \'Ч\', \'Ш\', \'Щ\', \'Ъ\', \'Ы\', \'Ь\', \'Э\', \'Ю\', \'Я\', \'а\', \'б\', \'в\', \'г\', \'д\', \'е\', \'ё\', \'ж\', \'з\', \'и\', \'й\', \'к\', \'л\', \'м\', \'н\', \'о\', \'п\', \'р\', \'с\', \'т\', \'у\', \'ф\', \'х\', \'ц\', \'ч\', \'ш\', \'щ\', \'ъ\', \'ы\', \'ь\', \'э\', \'ю\', \'я\'); $lat = array(\'A\', \'B\', \'V\', \'G\', \'D\', \'E\', \'E\', \'Gh\', \'Z\', \'I\', \'Y\', \'K\', \'L\', \'M\', \'N\', \'O\', \'P\', \'R\', \'S\', \'T\', \'U\', \'F\', \'H\', \'C\', \'Ch\', \'Sh\', \'Sch\', \'Y\', \'Y\', \'Y\', \'E\', \'Yu\', \'Ya\', \'a\', \'b\', \'v\', \'g\', \'d\', \'e\', \'e\', \'gh\', \'z\', \'i\', \'y\', \'k\', \'l\', \'m\', \'n\', \'o\', \'p\', \'r\', \'s\', \'t\', \'u\', \'f\', \'h\', \'c\', \'ch\', \'sh\', \'sch\', \'y\', \'y\', \'y\', \'e\', \'yu\', \'ya\'); if($output === \'rus\') { $output = implode(\',\',$rus); } if($output === \'lat\') { $output = implode(\',\',$lat); } echo $output;';$s['AjaxSearch']='return require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/ajaxSearch/snippet.ajaxSearch.php\';';$s['get_ids']='//get ids $doclister_output = $modx->runSnippet(\'DocLister\', array( \'display\' => \'all\', \'parents\' => $parent, \'tpl\' => \'@CODE:[+id+],\', \'showParent\' => 1, \'addWhereList\' => \'c.isfolder = \'.$isfolder, \'depth\' => 5 )); if(!empty($doclister_output)) { echo substr($doclister_output, 0, -1); } $modx->clearCache(\'full\');';$s['getRub']='if (isset($_GET[\'rub\'])) { $rub = $_GET[\'rub\']; if ((int) $rub == $rub && (int) $rub <= 3) { return $rub; } } return 0;';$s['getRubUrl']='if (isset($_GET[\'rub\'])) { $rub = $_GET[\'rub\']; $intRub = (int) $rub; if ($intRub == $rub && $intRub <= 3 && $intRub > 0) { return "?rub={$intRub}"; } } return \'\';';$s['setRubToSession']='if (isset($_GET[\'rub\'])) { $rub = $_GET[\'rub\']; $intRub = (int) $rub; if ($intRub == $rub && $intRub <= 3 && $intRub > 0) { $_SESSION[\'rub\'] = $intRub; } }';$s['getRubFromSession']='if (!isset($_GET[\'rub\'])) { if (isset($_SESSION[\'rub\'])) { $rub = $_SESSION[\'rub\']; $url = $modx->makeUrl($id, \'\', "rub={$rub}"); unset($_SESSION[\'rub\']); $modx->sendRedirect($url); } }';$s['firstChild']='$parent = isset($parent) ? $parent : $modx->documentIdentifier; $children= $modx->getActiveChildren($parent, \'menuindex\',\'asc\'); return is_array($children) ? $children[0][\'id\'] : $parent;';$s['VacancyList']='$doclister_output = $modx->runSnippet(\'DocLister\', array( \'display\' => \'all\', \'parents\' => $id, \'tpl\' => \'@CODE:\', \'showParent\' => 1, \'addWhereList\' => \'c.template = 8\', \'depth\' => 5 )); if(!empty($doclister_output)) { echo $doclister_output; } $modx->clearCache(\'full\');';$s['GetName']='$mess = $data; $FormLister->setPlaceholder(\'input_name\', $mess);';$s['googleReCaptcha']='define(\'SITEKEY\', \'6LdVpqgUAAAAAFaVYGGsafdWBjpO4pC59F8VdHZN\'); define (\'SECRET\', \'6LdVpqgUAAAAAHflmfGaxdkudGc-O-uuwTkmHbok\'); function ReCaptchaDiv(&$fields) { $fields[\'reCaptcha\'] = \'
  \'; return $fields; } if (function_exists(\'ReCaptcha\')) return; $lang = isset($lang) ? $lang : \'ru\'; $script = \'\'; $modx->regClientStartupScript($script); function getCurlData($url) { $curl = curl_init(); curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 10); curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16"); $curlData = curl_exec($curl); curl_close($curl); return $curlData; } function ReCaptcha(&$fields, &$vMsg, &$rMsg) { global $modx; session_start(); $recaptcha=$_POST[\'g-recaptcha-response\']; if(!empty($recaptcha)) { $google_url="https://www.google.com/recaptcha/api/siteverify"; $ip=$_SERVER[\'REMOTE_ADDR\']; $url=$google_url."?secret=".SECRET."&response=".$recaptcha."&remoteip=".$ip; $res=getCurlData($url); $res= json_decode($res, true); if(!$res[\'success\']) $vMsg[3] = \'Please re-enter your reCAPTCHA.\'; } else $vMsg[3] = \'Please re-enter your reCAPTCHA.\'; return $vMsg; }';$s['mailSwitcher']='$out = $_POST[\'department\']; return $out;';$s['setOrderStatus']='$orderId = $modx->db->escape($_GET[\'orderId\']); if (!empty($orderId)) { $res = $modx->db->select("id", $modx->getFullTableName(\'orders\'), "orderId=\'" . $orderId ."\'"); $row = $modx->db->getRow($res); $oid = $row[\'id\']; if (!empty($oid)) { $modx->db->update(array(\'status\' => 1), $modx->getFullTableName(\'orders\'),\'id = "\' . $oid . \'"\'); } }';$s['ServicesList']='$page = $modx->getDocument($modx->documentIdentifier); $resources = $modx->getActiveChildren($page[\'id\']); if (is_array($resources)) { foreach ($resources as $res) { echo \'\'; } }';$s['Primelink']='if (!empty($checklink)) { return ($checklink!=\'\') ? true : false; } elseif (!empty($retlink)) { if (!preg_match(\'/^http\\:/\', $retlink) and !preg_match(\'/^https\\:/\', $retlink)) $retlink = \'http://\' . $retlink; return $retlink; }';$s['checkUser']='return isset($_SESSION[\'mgrPermissions\'][\'id\']) ? 1 : 0;';$p=&$this->pluginCache;$p['ElementsInTree']='require MODX_BASE_PATH.\'assets/plugins/elementsintree/plugin.elementsintree.php\';';$p['ElementsInTreeProps']='{"adminRoleOnly":"yes","treeButtonsInTab":"yes"}';$p['userHelper']='/** * userHelper * * addition to FormLister * * @category plugin * @version 1.7.21 * @internal @properties &logoutKey=Request key;text;logout &cookieName=Cookie Name;text;WebLoginPE &cookieLifetime=Cookie Lifetime, seconds;text;157680000 &maxFails=Max failed logins;text;3 &blockTime=Block for, seconds;text;3600 &trackWebUserActivity=Track web user activity;list;No,Yes;No * @internal @events OnWebAuthentication,OnWebPageInit,OnPageNotFound,OnWebLogin * @internal @modx_category Content * @internal @disabled 1 **/ require MODX_BASE_PATH.\'assets/snippets/FormLister/plugin.userHelper.php\';';$p['userHelperProps']='{"logoutKey":"logout","cookieName":"WebLoginPE","cookieLifetime":"157680000","maxFails":"3","blockTime":"3600","trackWebUserActivity":"No"}';$p['CodeMirror']='/** * CodeMirror * * JavaScript library that can be used to create a relatively pleasant editor interface based on CodeMirror 5.33 (released on 21-12-2017) * * @category plugin * @version 1.5 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU Public License (GPL) * @package evo * @internal @events OnDocFormRender,OnChunkFormRender,OnModFormRender,OnPluginFormRender,OnSnipFormRender,OnTempFormRender,OnRichTextEditorInit * @internal @modx_category Manager and Admin * @internal @properties &theme=Theme;list;default,ambiance,blackboard,cobalt,eclipse,elegant,erlang-dark,lesser-dark,midnight,monokai,neat,night,one-dark,rubyblue,solarized,twilight,vibrant-ink,xq-dark,xq-light;default &darktheme=Dark Theme;list;default,ambiance,blackboard,cobalt,eclipse,elegant,erlang-dark,lesser-dark,midnight,monokai,neat,night,one-dark,rubyblue,solarized,twilight,vibrant-ink,xq-dark,xq-light;one-dark &fontSize=Font-size;list;10,11,12,13,14,15,16,17,18;14 &lineHeight=Line-height;list;1,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5;1.3 &indentUnit=Indent unit;int;4 &tabSize=The width of a tab character;int;4 &lineWrapping=lineWrapping;list;true,false;true &matchBrackets=matchBrackets;list;true,false;true &activeLine=activeLine;list;true,false;false &emmet=emmet;list;true,false;true &search=search;list;true,false;false &indentWithTabs=indentWithTabs;list;true,false;true &undoDepth=undoDepth;int;200 &historyEventDelay=historyEventDelay;int;1250 * @internal @installset base * @reportissues https://github.com/evolution-cms/evolution/issues/ * @documentation Official docs https://codemirror.net/doc/manual.html * @author hansek from http://www.modxcms.cz * @author update Mihanik71 * @author update Deesen * @author update 64j * @lastupdate 08-01-2018 */ $_CM_BASE = \'assets/plugins/codemirror/\'; $_CM_URL = $modx->config[\'site_url\'] . $_CM_BASE; require(MODX_BASE_PATH. $_CM_BASE .\'codemirror.plugin.php\');';$p['CodeMirrorProps']='{"theme":"default","darktheme":"one-dark","fontSize":"14","lineHeight":"1.3","indentUnit":"4","tabSize":"4","lineWrapping":"true","matchBrackets":"true","activeLine":"false","emmet":"true","search":"false","indentWithTabs":"true","undoDepth":"200","historyEventDelay":"1250"}';$p['TinyMCE4']='/** * TinyMCE4 * * Javascript rich text editor * * @category plugin * @version 4.7.4 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU Public License (GPL) * @internal @properties &styleFormats=Custom Style Formats RAW

  ;textarea; &styleFormats_inline=Custom Style Formats INLINE

  ;textarea;InlineTitle,cssClass1|InlineTitle2,cssClass2 &styleFormats_block=Custom Style Formats BLOCK

  ;textarea;BlockTitle,cssClass3|BlockTitle2,cssClass4 &customParams=Custom Parameters
  (Be careful or leave empty!);textarea; &entityEncoding=Entity Encoding;list;named,numeric,raw;named &entities=Entities;text; &pathOptions=Path Options;list;Site config,Absolute path,Root relative,URL,No convert;Site config &resizing=Advanced Resizing;list;true,false;false &disabledButtons=Disabled Buttons;text; &webTheme=Web Theme;test;webuser &webPlugins=Web Plugins;text; &webButtons1=Web Buttons 1;text;bold italic underline strikethrough removeformat alignleft aligncenter alignright &webButtons2=Web Buttons 2;text;link unlink image undo redo &webButtons3=Web Buttons 3;text; &webButtons4=Web Buttons 4;text; &webAlign=Web Toolbar Alignment;list;ltr,rtl;ltr &width=Width;text;100% &height=Height;text;400px &introtextRte=Introtext RTE
  add richtext-features to "introtext";list;enabled,disabled;disabled &inlineMode=Inline-Mode;list;enabled,disabled;disabled &inlineTheme=Inline-Mode
  Theme;text;inline &browser_spellcheck=Browser Spellcheck
  At least one dictionary must be installed inside your browser;list;enabled,disabled;disabled &paste_as_text=Force Paste as Text;list;enabled,disabled;disabled * @internal @events OnLoadWebDocument,OnParseDocument,OnWebPagePrerender,OnLoadWebPageCache,OnRichTextEditorRegister,OnRichTextEditorInit,OnInterfaceSettingsRender * @internal @modx_category Manager and Admin * @internal @legacy_names TinyMCE Rich Text Editor * @internal @installset base * @logo /assets/plugins/tinymce4/tinymce/logo.png * @reportissues https://github.com/extras-evolution/tinymce4-for-modx-evo * @documentation Plugin docs https://github.com/extras-evolution/tinymce4-for-modx-evo * @documentation Official TinyMCE4-docs https://www.tinymce.com/docs/ * @author Deesen * @lastupdate 2018-01-17 */ if (!defined(\'MODX_BASE_PATH\')) { die(\'What are you doing? Get out of here!\'); } require(MODX_BASE_PATH."assets/plugins/tinymce4/plugin.tinymce.inc.php");';$p['TinyMCE4Props']='{"styleFormats_inline":"InlineTitle,cssClass1|InlineTitle2,cssClass2","styleFormats_block":"BlockTitle,cssClass3|BlockTitle2,cssClass4","entityEncoding":"named","pathOptions":"Site config","resizing":"false","webTheme":"webuser","webButtons1":"bold italic underline strikethrough removeformat alignleft aligncenter alignright","webButtons2":"link unlink image undo redo","webAlign":"ltr","width":"100%","height":"400px","introtextRte":"disabled","inlineMode":"disabled","inlineTheme":"inline","browser_spellcheck":"disabled","paste_as_text":"disabled"}';$p['ManagerManager']='/** * ManagerManager * * Customize the EVO Manager to offer bespoke admin functions for end users or manipulate the display of document fields in the manager. * * @category plugin * @version 0.6.3 * @license http://creativecommons.org/licenses/GPL/2.0/ GNU Public License (GPL v2) * @internal @properties &remove_deprecated_tv_types_pref=Remove deprecated TV types;list;yes,no;yes &config_chunk=Configuration Chunk;text;mm_rules * @internal @events OnDocFormRender,OnDocFormPrerender,OnBeforeDocFormSave,OnDocFormSave,OnDocDuplicate,OnPluginFormRender,OnTVFormRender * @internal @modx_category Manager and Admin * @internal @installset base * @internal @legacy_names Image TV Preview, Show Image TVs * @reportissues https://github.com/DivanDesign/MODXEvo.plugin.ManagerManager/ * @documentation README [+site_url+]assets/plugins/managermanager/readme.html * @documentation Official docs http://code.divandesign.biz/modx/managermanager * @link Latest version http://code.divandesign.biz/modx/managermanager * @link Additional tools http://code.divandesign.biz/modx * @link Full changelog http://code.divandesign.biz/modx/managermanager/changelog * @author Inspired by: HideEditor plugin by Timon Reinhard and Gildas; HideManagerFields by Brett @ The Man Can! * @author DivanDesign studio http://www.DivanDesign.biz * @author Nick Crossland http://www.rckt.co.uk * @author Many others * @lastupdate 22/01/2018 */ // Run the main code include($modx->config[\'base_path\'].\'assets/plugins/managermanager/mm.inc.php\');';$p['ManagerManagerProps']='{"remove_deprecated_tv_types_pref":"yes","config_chunk":"mm_rules"}';$p['FileSource']='require MODX_BASE_PATH.\'assets/plugins/filesource/plugin.filesource.php\';';$p['OutdatedExtrasCheck']='/** * OutdatedExtrasCheck * * Check for Outdated critical extras not compatible with EVO 1.4.0 * * @category plugin * @version 1.4.0 * @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU Public License (GPL) * @package evo * @author Author: Nicola Lambathakis * @internal @events OnManagerWelcomeHome * @internal @properties &wdgVisibility=Show widget for:;menu;All,AdminOnly,AdminExcluded,ThisRoleOnly,ThisUserOnly;All &ThisRole=Run only for this role:;string;;;(role id) &ThisUser=Run only for this user:;string;;;(username) &DittoVersion=Min Ditto version:;string;2.1.3 &EformVersion=Min eForm version:;string;1.4.9 &AjaxSearchVersion=Min AjaxSearch version:;string;1.11.0 &WayfinderVersion=Min Wayfinder version:;string;2.0.5 &WebLoginVersion=Min WebLogin version:;string;1.2 &WebSignupVersion=Min WebSignup version:;string;1.1.2 &WebChangePwdVersion=Min WebChangePwd version:;string;1.1.2 &BreadcrumbsVersion=Min Breadcrumbs version:;string;1.0.5 &ReflectVersion=Min Reflect version:;string;2.2 &JotVersion=Min Jot version:;string;1.1.5 &MtvVersion=Min multiTV version:;string;2.0.13 &badthemes=Outdated Manager Themes:;string;MODxRE2_DropdownMenu,MODxRE2,MODxRE,MODxCarbon,D3X,MODxFLAT,wMOD,ScienceStyle * @internal @modx_category Manager and Admin * @internal @installset base * @internal @disabled 0 */ // get manager role check $internalKey = $modx->getLoginUserID(); $sid = $modx->sid; $role = $_SESSION[\'mgrRole\']; $user = $_SESSION[\'mgrShortname\']; // show widget only to Admin role 1 if(($role!=1) AND ($wdgVisibility == \'AdminOnly\')) {} // show widget to all manager users excluded Admin role 1 else if(($role==1) AND ($wdgVisibility == \'AdminExcluded\')) {} // show widget only to "this" role id else if(($role!=$ThisRole) AND ($wdgVisibility == \'ThisRoleOnly\')) {} // show widget only to "this" username else if(($user!=$ThisUser) AND ($wdgVisibility == \'ThisUserOnly\')) {} else { // get plugin id and setting button $result = $modx->db->select(\'id\', $this->getFullTableName("site_plugins"), "name=\'{$modx->event->activePlugin}\' AND disabled=0"); $pluginid = $modx->db->getValue($result); if($modx->hasPermission(\'edit_plugin\')) { $button_pl_config = \' \'; } $modx->setPlaceholder(\'button_pl_config\', $button_pl_config); //plugin lang $_oec_lang = array(); $plugin_path = $modx->config[\'base_path\'] . "assets/plugins/extrascheck/"; include($plugin_path . \'lang/english.php\'); if (file_exists($plugin_path . \'lang/\' . $modx->config[\'manager_language\'] . \'.php\')) { include($plugin_path . \'lang/\' . $modx->config[\'manager_language\'] . \'.php\'); } //run the plugin // get globals global $modx,$_lang; //function to extract snippet version from description tags if (!function_exists(\'getver\')) { function getver($string, $tag) { $content ="/<$tag>(.*?)<\\/$tag>/"; preg_match($content, $string, $text); return $text[1]; } } $e = &$modx->Event; $EVOversion = $modx->config[\'settings_version\']; $output = \'\'; //get extras module id for the link $modtable = $modx->getFullTableName(\'site_modules\'); $getExtra = $modx->db->select( "id, name", $modtable, "name=\'Extras\'" ); while( $row = $modx->db->getRow( $getExtra ) ) { $ExtrasID = $row[\'id\']; } //check outdated files //ajax index $indexajax = "../index-ajax.php"; if (file_exists($indexajax)){ $output .= \'
  index-ajax.php \'.$_oec_lang[\'not_used\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'if_dont_use\'].\', \'.$_oec_lang[\'please_delete\'].\'.
  \'; } //check outdated default manager themes $oldthemes = explode(",","$badthemes"); foreach ($oldthemes as $oldtheme){ if (file_exists(\'media/style/\'.$oldtheme)){ $output .= \'
  \'.$oldtheme.\' \'.$_lang["manager_theme"].\', \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_delete\'].\' \'.$_oec_lang[\'from_folder\'].\' \' . MODX_MANAGER_PATH . \'media/style/.
  \'; } } //get site snippets table $table = $modx->getFullTableName(\'site_snippets\'); //check ditto //get min version from config $minDittoVersion = $DittoVersion; //search the snippet by name $CheckDitto = $modx->db->select( "id, name, description", $table, "name=\'Ditto\'" ); if($CheckDitto != \'\'){ while( $row = $modx->db->getRow( $CheckDitto ) ) { //extract snippet version from description tags $curr_ditto_version = getver($row[\'description\'],"strong"); //check snippet version and return an alert if outdated if (version_compare($curr_ditto_version,$minDittoVersion,\'lt\')){ $output .= \'
  \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_lang["snippet"].\' (version \' . $curr_ditto_version . \') \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_update\'].\' \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_oec_lang["to_latest"].\' (\'.$_oec_lang[\'min _required\'].\' \'.$minDittoVersion.\') \'.$_oec_lang[\'from\'].\' \'.$_oec_lang[\'extras_module\'].\' \'.$_oec_lang[\'or_move_to\'].\' DocLister
  \'; } } } //end check ditto //check eform //get min version from config $minEformVersion = $EformVersion; //search the snippet by name $CheckEform = $modx->db->select( "id, name, description", $table, "name=\'eForm\'" ); if($CheckEform != \'\'){ while( $row = $modx->db->getRow( $CheckEform ) ) { //extract snippet version from description tags $curr_Eform_version = getver($row[\'description\'],"strong"); //check snippet version and return an alert if outdated if (version_compare($curr_Eform_version,$minEformVersion,\'lt\')){ $output .= \'
  \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_lang["snippet"].\' (version \' . $curr_Eform_version . \') \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_update\'].\' \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_oec_lang["to_latest"].\' (\'.$_oec_lang[\'min _required\'].\' \'.$minEformVersion.\') \'.$_oec_lang[\'from\'].\' \'.$_oec_lang[\'extras_module\'].\' \'.$_oec_lang[\'or_move_to\'].\' FormLister
  \'; } } } //end check eform //check AjaxSearch //get min version from config $minAjaxSearchVersion = $AjaxSearchVersion; //search the snippet by name $CheckAjaxSearch = $modx->db->select( "id, name, description", $table, "name=\'AjaxSearch\'" ); if($CheckAjaxSearch != \'\'){ while( $row = $modx->db->getRow( $CheckAjaxSearch ) ) { //extract snippet version from description tags $curr_AjaxSearch_version = getver($row[\'description\'],"strong"); //check snippet version and return an alert if outdated if (version_compare($curr_AjaxSearch_version,$minAjaxSearchVersion,\'lt\')){ $output .= \'
  \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_lang["snippet"].\' (version \' . $curr_AjaxSearch_version . \') \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_update\'].\' \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_oec_lang["to_latest"].\' (\'.$_oec_lang[\'min _required\'].\' \'.$minAjaxSearchVersion.\') \'.$_oec_lang[\'from\'].\' \'.$_oec_lang[\'extras_module\'].\'.
  \'; } } } //end check AjaxSearch //check Wayfinder //get min version from config $minWayfinderVersion = $WayfinderVersion; //search the snippet by name $CheckWayfinder = $modx->db->select( "id, name, description", $table, "name=\'Wayfinder\'" ); if($CheckWayfinder != \'\'){ while( $row = $modx->db->getRow( $CheckWayfinder ) ) { //extract snippet version from description tags $curr_Wayfinder_version = getver($row[\'description\'],"strong"); //check snippet version and return an alert if outdated if (version_compare($curr_Wayfinder_version,$minWayfinderVersion,\'lt\')){ $output .= \'
  \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_lang["snippet"].\' (version \' . $curr_Wayfinder_version . \') \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_update\'].\' \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_oec_lang["to_latest"].\' (\'.$_oec_lang[\'min _required\'].\' \'.$minWayfinderVersion.\') \'.$_oec_lang[\'from\'].\' \'.$_oec_lang[\'extras_module\'].\'.
  \'; } } } //end check Wayfinder //check WebLogin //get min version from config $minWebLoginVersion = $WebLoginVersion; //search the snippet by name $CheckWebLogin = $modx->db->select( "id, name, description", $table, "name=\'WebLogin\'" ); if($CheckWebLogin != \'\'){ while( $row = $modx->db->getRow( $CheckWebLogin ) ) { //extract snippet version from description tags $curr_WebLogin_version = getver($row[\'description\'],"strong"); //check snippet version and return an alert if outdated if (version_compare($curr_WebLogin_version,$minWebLoginVersion,\'lt\')){ $output .= \'
  \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_lang["snippet"].\' (version \' . $curr_WebLogin_version . \') \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_update\'].\' \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_oec_lang["to_latest"].\' (\'.$_oec_lang[\'min _required\'].\' \'.$minWebLoginVersion.\') \'.$_oec_lang[\'from\'].\' \'.$_oec_lang[\'extras_module\'].\' \'.$_oec_lang[\'or_move_to\'].\' FormLister
  \'; } } } //end check WebLogin //check WebChangePwd //get min version from config $minWebChangePwdVersion = $WebChangePwdVersion; //search the snippet by name $CheckWebChangePwd = $modx->db->select( "id, name, description", $table, "name=\'WebChangePwd\'" ); if($CheckWebLogin != \'\'){ while( $row = $modx->db->getRow( $CheckWebChangePwd ) ) { //extract snippet version from description tags $curr_WebChangePwd_version = getver($row[\'description\'],"strong"); //check snippet version and return an alert if outdated if (version_compare($curr_WebChangePwd_version,$minWebChangePwdVersion,\'lt\')){ $output .= \'
  \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_lang["snippet"].\' (version \' . $curr_WebChangePwd_version . \') \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_update\'].\' \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_oec_lang["to_latest"].\' (\'.$_oec_lang[\'min _required\'].\' \'.$minWebChangePwdVersion.\') \'.$_oec_lang[\'from\'].\' \'.$_oec_lang[\'extras_module\'].\' \'.$_oec_lang[\'or_move_to\'].\' FormLister
  \'; } } } //end check WebChangePwd //check WebSignup //get min version from config $minWebSignupVersion = $WebSignupVersion; //search the snippet by name $CheckWebSignup = $modx->db->select( "id, name, description", $table, "name=\'WebSignup\'" ); if($CheckWebSignup != \'\'){ while( $row = $modx->db->getRow( $CheckWebSignup ) ) { //extract snippet version from description tags $curr_WebSignup_version = getver($row[\'description\'],"strong"); //check snippet version and return an alert if outdated if (version_compare($curr_WebSignup_version,$minWebSignupVersion,\'lt\')){ $output .= \'
  \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_lang["snippet"].\' (version \' . $curr_WebSignup_version . \') \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_update\'].\' \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_oec_lang["to_latest"].\' (\'.$_oec_lang[\'min _required\'].\' \'.$minWebSignupVersion.\') \'.$_oec_lang[\'from\'].\' \'.$_oec_lang[\'extras_module\'].\' \'.$_oec_lang[\'or_move_to\'].\' FormLister
  \'; } } } //end check WebSignup //check Breadcrumbs //get min version from config $minBreadcrumbsVersion = $BreadcrumbsVersion; //search the snippet by name $CheckBreadcrumbs = $modx->db->select( "id, name, description", $table, "name=\'Breadcrumbs\'" ); if($CheckBreadcrumbs != \'\'){ while( $row = $modx->db->getRow( $CheckBreadcrumbs ) ) { //extract snippet version from description tags $curr_Breadcrumbs_version = getver($row[\'description\'],"strong"); //check snippet version and return an alert if outdated if (version_compare($curr_Breadcrumbs_version,$minBreadcrumbsVersion,\'lt\')){ $output .= \'
  \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_lang["snippet"].\' (version \' . $curr_Breadcrumbs_version . \') \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_update\'].\' \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_oec_lang["to_latest"].\' (\'.$_oec_lang[\'min _required\'].\' \'.$minBreadcrumbsVersion.\') \'.$_oec_lang[\'from\'].\' \'.$_oec_lang[\'extras_module\'].\'.
  \'; } } } //end check Breadcrumbs //check Reflect //get min version from config $minReflectVersion = $ReflectVersion; //search the snippet by name $CheckReflect = $modx->db->select( "id, name, description", $table, "name=\'Reflect\'" ); if($CheckReflect != \'\'){ while( $row = $modx->db->getRow( $CheckReflect ) ) { //extract snippet version from description tags $curr_Reflect_version = getver($row[\'description\'],"strong"); //check snippet version and return an alert if outdated if (version_compare($curr_Reflect_version,$minReflectVersion,\'lt\')){ $output .= \'
  \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_lang["snippet"].\' (version \' . $curr_Reflect_version . \') \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_update\'].\' \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_oec_lang["to_latest"].\' (\'.$_oec_lang[\'min _required\'].\' \'.$minReflectVersion.\') \'.$_oec_lang[\'from\'].\' \'.$_oec_lang[\'extras_module\'].\'.
  \'; } } } //end check Reflect //check Jot //get min version from config $minJotVersion = $JotVersion; //search the snippet by name $CheckJot = $modx->db->select( "id, name, description", $table, "name=\'Jot\'" ); if($CheckJot != \'\'){ while( $row = $modx->db->getRow( $CheckJot ) ) { //extract snippet version from description tags $curr_Jot_version = getver($row[\'description\'],"strong"); //check snippet version and return an alert if outdated if (version_compare($curr_Jot_version,$minJotVersion,\'lt\')){ $output .= \'
  \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_lang["snippet"].\' (version \' . $curr_Jot_version . \') \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_update\'].\' \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_oec_lang["to_latest"].\' (\'.$_oec_lang[\'min _required\'].\' \'.$minJotVersion.\') \'.$_oec_lang[\'from\'].\' \'.$_oec_lang[\'extras_module\'].\'.
  \'; } } } //end check Jot //check Multitv //get min version from config $minMtvVersion = $MtvVersion; //search the snippet by name $CheckMtv = $modx->db->select( "id, name, description", $table, "name=\'multiTV\'" ); if($CheckMtv != \'\'){ while( $row = $modx->db->getRow( $CheckMtv ) ) { //extract snippet version from description tags $curr_mtv_version = getver($row[\'description\'],"strong"); //check snippet version and return an alert if outdated if (version_compare($curr_mtv_version,$minMtvVersion,\'lt\')){ $output .= \'
  \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_lang["snippet"].\' (version \' . $curr_mtv_version . \') \'.$_oec_lang[\'isoutdated\'].\' Evolution \'.$EVOversion.\'. \'.$_oec_lang[\'please_update\'].\' \' . $row[\'name\'] . \' \'.$_oec_lang["to_latest"].\' (\'.$_oec_lang[\'min _required\'].\' \'.$minMtvVersion.\') \'.$_oec_lang[\'from\'].\' \'.$_oec_lang[\'extras_module\'].\'
  \'; } } } //end check Multitv if($output != \'\'){ if($e->name == \'OnManagerWelcomeHome\') { $out = $output; $wdgTitle = \'EVO \'.$EVOversion.\' - \'.$_oec_lang[\'title\'].\'\'; $widgets[\'xtraCheck\'] = array( \'menuindex\' =>\'0\', \'id\' => \'xtraCheck\'.$pluginid.\'\', \'cols\' => \'col-12\', \'headAttr\' => \'style="background-color:#B60205; color:#FFFFFF;"\', \'bodyAttr\' => \'\', \'icon\' => \'fa-warning\', \'title\' => \'\'.$wdgTitle.\' \'.$button_pl_config.\'\', \'body\' => \'
  \'.$out.\'
  \', \'hide\' => \'0\' ); $e->output(serialize($widgets)); return; } } }';$p['OutdatedExtrasCheckProps']='{"wdgVisibility":"All","DittoVersion":"2.1.3","EformVersion":"1.4.9","AjaxSearchVersion":"1.11.0","WayfinderVersion":"2.0.5","WebLoginVersion":"1.2","WebSignupVersion":"1.1.2","WebChangePwdVersion":"1.1.2","BreadcrumbsVersion":"1.0.5","ReflectVersion":"2.2","JotVersion":"1.1.5","MtvVersion":"2.0.13","badthemes":"MODxRE2_DropdownMenu,MODxRE2,MODxRE,MODxCarbon,D3X,MODxFLAT,wMOD,ScienceStyle"}';$p['TransAlias']='require MODX_BASE_PATH.\'assets/plugins/transalias/plugin.transalias.php\';';$p['TransAliasProps']='{"table_name":"russian","char_restrict":"lowercase alphanumeric","remove_periods":"No","word_separator":"dash"}';$p['Forgot Manager Login']='require MODX_BASE_PATH.\'assets/plugins/forgotmanagerlogin/plugin.forgotmanagerlogin.php\';';$p['PHx']='if (!class_exists(\'PHxParser\')) { include MODX_BASE_PATH . "assets/plugins/phx/phx.parser.class.inc.php"; } $e = &$modx->Event; switch($e->name) { case \'OnParseDocument\': $PHx = new PHxParser($phxdebug,$phxmaxpass); $PHx->OnParseDocument(); break; }';$p['PHxProps']='{"phxdebug":"0","phxmaxpass":"50"}';$p['evoSearch']='/** * до первого запуска сниппета на фронтэнде сайта необходимо запустить индексацию (сохранить любой ресурс в админке) * * индексация запускается сохранением любого ресурса (вызовом события onDocFormSave) * * при первом запуске индексации или необходимости переиндексации необходимо выставить параметр "Переиндексировать все" = 1, начальные строки и количество строк за сеанс устанавливаются в зависимости от * возможностей вашего хостинга (например 0 и 10 000 соответственно - проиндексирует строки с 0 в количестве 10 000 штук в БД * необходимо открыть и пересохранить любой документ для создания события onDocFormSave * * для последующей работы установите "Переиндексировать все" = 0, "Строк за сеанс индексировать" = 1 * при этом происходит переиндксация только того документа, который сохраняется * * индексируются pagetitle,longtitle,description,introtext,content и указанные явно в плагине ТВ (по именам через запятую) * */ require_once MODX_BASE_PATH . "assets/plugins/evoSearch/evoSearch.plugin.php";';$p['evoSearchProps']='{"offset":"0","rowsperonce":"1","reindex":"0","excludeTmpls":"1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19","TvNames":"pagetitle,vacancy-company,vacancy-price,vacancy-desc,vacancy-company-en","unpublished":"0","deleted":"0","dicts":"rus,eng"}';$p['Redirect-301']='global $modx; //Получаем содержимое чанка с картой редиректов $mapChunk = $modx->getChunk(\'redirect\'); //Разбиваем код чанка по переводу строки в массив правил редиректа $mapLines = explode("\\n",$mapChunk); //Создаем пустой массив $mapArr = array(); //Проходимся по массиву со строками правил редиректа foreach($mapLines as $line) { list($oldLink,$newLink) = explode(\'||\',$line); $mapArr[$oldLink] = $newLink; } //Получаем запрошенный адрес $query = $_SERVER[\'REQUEST_URI\']; //Если запрошенный адрес есть в правилах редиректа, то осуществляем редирект if(isset($mapArr[$query])) { $modx->sendRedirect($mapArr[$query],0,\'REDIRECT_HEADER\',\'HTTP/1.1 301 Moved Permanently\'); exit(); }';$e=&$this->pluginEvent;$e['OnBeforeDocFormSave']=array('ManagerManager');$e['OnBeforeManagerLogin']=array('Forgot Manager Login');$e['OnBeforePluginFormSave']=array('FileSource');$e['OnBeforeSnipFormSave']=array('FileSource');$e['OnChunkFormDelete']=array('ElementsInTree');$e['OnChunkFormRender']=array('CodeMirror');$e['OnChunkFormSave']=array('ElementsInTree');$e['OnDocDuplicate']=array('ManagerManager');$e['OnDocFormPrerender']=array('ManagerManager');$e['OnDocFormRender']=array('CodeMirror','ManagerManager');$e['OnDocFormSave']=array('ManagerManager','evoSearch');$e['OnInterfaceSettingsRender']=array('TinyMCE4');$e['OnLoadWebDocument']=array('TinyMCE4');$e['OnLoadWebPageCache']=array('TinyMCE4');$e['OnManagerAuthentication']=array('Forgot Manager Login');$e['OnManagerLoginFormRender']=array('Forgot Manager Login');$e['OnManagerMainFrameHeaderHTMLBlock']=array('ElementsInTree');$e['OnManagerTreePrerender']=array('ElementsInTree');$e['OnManagerTreeRender']=array('ElementsInTree');$e['OnManagerWelcomeHome']=array('OutdatedExtrasCheck');$e['OnModFormDelete']=array('ElementsInTree');$e['OnModFormRender']=array('CodeMirror');$e['OnModFormSave']=array('ElementsInTree');$e['OnPageNotFound']=array('userHelper');$e['OnParseDocument']=array('TinyMCE4','PHx');$e['OnPluginFormDelete']=array('ElementsInTree');$e['OnPluginFormPrerender']=array('FileSource');$e['OnPluginFormRender']=array('FileSource','ManagerManager','CodeMirror');$e['OnPluginFormSave']=array('ElementsInTree');$e['OnRichTextEditorInit']=array('CodeMirror','TinyMCE4');$e['OnRichTextEditorRegister']=array('TinyMCE4');$e['OnSnipFormDelete']=array('ElementsInTree');$e['OnSnipFormPrerender']=array('FileSource');$e['OnSnipFormRender']=array('CodeMirror','FileSource');$e['OnSnipFormSave']=array('ElementsInTree');$e['OnStripAlias']=array('TransAlias');$e['OnTempFormDelete']=array('ElementsInTree');$e['OnTempFormRender']=array('CodeMirror');$e['OnTempFormSave']=array('ElementsInTree');$e['OnTVFormDelete']=array('ElementsInTree');$e['OnTVFormRender']=array('ManagerManager');$e['OnTVFormSave']=array('ElementsInTree');$e['OnWebAuthentication']=array('userHelper');$e['OnWebLogin']=array('userHelper');$e['OnWebPageInit']=array('userHelper');$e['OnWebPagePrerender']=array('TinyMCE4','Redirect-301'); Оплата услуг | Погашение задолженности по услугам мобильной связи
  Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»

  Погашение задолженности по услугам мобильной связи

  menu Оплата услуг